CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Hòa Bình: những kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022

597 Lượt xem

Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của Sở VHTTDL Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Sở đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của ngành; chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng cao; công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC được nhanh gọn.... 

Theo báo cáo của Sở, để thực hiện công tác CCHC, ngay từ đầu năm lãnh đạo Sở đã chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị triển khai thực hiện. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm, Sở đã triển khai thực hiện được 26/30 nhiệm vụ, hoàn thành 86,7% kế hoạch.

Định kỳ hàng quý ban hành báo cáo rà soát văn bản QPPL gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo đúng thời hạn. 100% văn bản QPPL tham mưu ban hành về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà  nước.

Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những TTHC mới, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực; đồng thời chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước rà soát các TTHC và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định để giảm bớt phiền hà các TTHC cho các tổ chức, cá nhân. Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được đơn giản hóa, bảo đảm dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của người dân và doanh nghiệp; thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC; 100% TTHC của tỉnh được giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tăng tối thiểu 20% tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện so với năm 2021, đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 170 hồ sơ, đã giải quyết 169 hồ sơ (trong đó giải quyết trước và đúng hạn: 169 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn), hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 01 hồ sơ. Các TTHC đều được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate) đạt 80%.

Việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Sở đã triển khai kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện văn hóa công sở… Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành VHTTDL năm 2022. Triển khai thực hiện Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định. Việc phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ giúp thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Cùng với đó, Sở cũng tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức bằng việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Sở đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở. Việc sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp được triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP; Tăng cường, chủ động giải quyết nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung cần phải thực hiện đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, kết quả của tiến độ, chất lượng của việc giải quyết công việc là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét thi đua khen thưởng; điều động, luân chuyển biệt phái cán bộ hàng năm; 100% công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế đề ra.

Đối với công tác cải cách tài chính công đã thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính, có giải pháp tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hướng dẫn đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử được đặc biệt quan tâm. Theo đó, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được 100% công chức, viên chức sử dụng thường xuyên, hiệu quả. 100% văn bản hành được phát hành trực tuyến trên môi trường mạng đến các cơ quan, đơn vị, thay thế hoàn toàn văn bản giấy (trừ văn bản mật). Ngoài ra, đơn vị duy trì và thực hiện tốt chữ ký số, chứng thư số tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc để phục vụ cho việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Xây dựng đầy đủ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 là 107/127 TTHC, đạt 84,5% TTHC. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong đó xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng; xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống.

Đẩy mạnh công tác CCHC trong những tháng cuối năm 2022

Trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung triển khai tạo lập hồ sơ công việc điện tử trên hệ thống văn bản điều hành. Cùng với đó tập trung rà soát  hệ thống hóa các văn bản QPPL về công tác VHTTDL và Gia đình. Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố mới TTHC, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung TTHC về lĩnh vực VHTTDL và gia đình theo quy định. Triển khai rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các TTHC được ban hành theo quy định của pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; Triển khai ứng dụng phần mềm tin học trong quản lý, theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện lấy ý kiến đánh giá của tổ chức và công dân đối với bộ phận một cửa.

Tiếp tục triển khai thực hiện và tuyên truyền các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Triển khai kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công; hình thành cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực ngoài nhà nước phát triển các lĩnh vực sự nghiệp công.

Tiếp tục triển khai công tác số hóa các lĩnh vực VHTTDL, đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm tin học trong công tác quản lý, điều hành, CCHC, cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến, lưu trữ điện tử… Thực hiện cập nhật thông tin, các hoạt động VHTTDL và khai thác có hiệu quả trang thông tin điện tử của Sở phục vụ nhiệm vụ quản lý, điều hành.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh, triển khai thực hiện về CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... ; triển khai tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và thực hiện công tác văn thư – lưu trữ tại đơn vị thuộc sở. Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC trên các phương tiện của ngành.

KC

Print
597 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top