CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1624 Lượt xem

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và thu được những kết quả khả quan, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đi vào nề nếp.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở, công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả khả quan. Đã tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng phòng, ban, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC.

100% văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề án, quy hoạch được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình thực tiễn của ngành. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch. Thường xuyên tiến hành kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do ngành tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành.

Tiến hành cập nhật, công bố 100% các TTHC được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 100% TTHC được niêm yết, công khai theo quy định. Từng bước tiến hành rà soát, đơn giản hóa TTHC; phân kỳ 100% TTHC trong đơn vị và TTHC liên thông. Tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, gắn với áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008. 100% số hồ sơ được tiếp nhận đều được giải quyết trước thời gian quy định và đúng thời gian quy định.

Từng bước tiến hành rà soát, sắp xếp bộ máy của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp theo hướng tin gọn, tinh giảm biên chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính trong sử dụng ngân sách, sử dụng biên chế, tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước cải thiện đời sống chật chất và tinh thần cho người lao động.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019

Với những kết quả đạt được, Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới, trong đó tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Theo đó, tích cực và nâng cao chất lượng công tác tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phí, lệ phí đảm bảo phù hợp với Luật Phí, lệ phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thường xuyên rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực theo quy định, trong đó tập trung rà soát công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Sở tham mưu đã hết hiệu lực năm 2019; rà soát các văn bản của Sở tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành từ trước đến nay nhằm xem xét, đánh giá, phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc hết hiệu lực để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định.

Thực hiện công bố, công khai, minh bạch tất cả các TTHC để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện và giám sát. Cập nhật, đăng tải các TTHC đã được UBND tỉnh công bố lên Cổng/trang thông tin điện tử Sở theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 toàn tỉnh giảm 10,7% biên chế.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, gắn với việc thực hiện văn hóa công sở; tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ, công chức, trong đó tập trung thanh tra công vụ đối với việc giải quyết TTHC. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo sau đại học; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công chức, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh trong toàn ngành nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả.

Thực hiện giao quyền tự chủ năm 2019 cho các phòng, ban, đơn vị đầy đủ, kịp thời, đúng quy định khi giao dự toán ngân sách đầu năm. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo sử dụng kinh phí tự chủ hiệu quả. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý hành chính lập báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành. Tiếp tục triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC tại các phòng, ban, đơn vị nhằm xây dựng chính quyền điện tử gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC, thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả, thiết thực các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3 và mức độ 4), phát huy hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến. Phát huy có hiệu quả các hệ thống phần mềm: Hệ thống phần mềm gửi nhận văn bản, ứng dụng chữ ký số đảm bảo kết nối liên thông, đồng bộ giữa các hệ thống thông tin. Đảm bảo các thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục và có hiệu quả trên Cổng thông tin điện tử của ngành, tích hợp đầy đủ các ứng dụng đáp ứng nhu cầu xem, tra cứu và giao tiếp của các cơ quan, người dân và doanh nghiệp.

Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tổ chức duy trì, cải tiến có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung tại cơ quan Văn phòng Sở đã xây dựng và áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc. Nâng cao hiệu quả giám sát của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Xây dựng, triển khai các phương án tổ chức lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ CCHC năm 2019 của tỉnh, của Sở (xây dựng chuyên đề, chuyên trang, phân công phóng viên viêt bài về công tác cải cách hành chính...) trên tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh, Trang truyền hình Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử ngành.

KC

Print
1624 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top