TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2022

139 Lượt xem

Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của Sở đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích, tổng đài 1022. Đến 12/9/2022, có 64/67 nhiệm vụ do UBD tỉnh giao được xử lý đúng hạn, 03 nhiệm vụ đang xử lý trong hạn.

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát các quy định hiện hành của Nhà nước; Ban hành các văn liên quanđến công tác CHCH của đơn vị. Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh. Đã đăng tải 17 tin về CCHC trên chuyên mục CCHC của Trang thông tin điện tử Sở. Tạo lập Zalo OA Sở VHTTDL, đăng tải 07 tin, bài (https://zalo.me/1983297366677452851?src=media ). Xây dựng chương trình, văn nghệ, tiểu phẩm, dùng xe loa cổ động, băng rôn tuyên truyền phản ánh các mặt tích cực, tiêu cực của xã hội, những nội dung liên quan đến giải quyết công việc cho người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức thông tin tuyên truyền lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa lồng ghép công tác CCHC.

Đặc biệt, Sở luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền đến viên chức, người lao động về công tác CCHC. Thông qua công tác tuyên truyền lưu động phục vụ cơ sở (Đội Tuyên truyền lưu động), đơn vị đã thực hiện lồng ghép vào trong chương trình (tuyên truyền miệng, chiếu slide) về nội dung CCHC với tổng số 26 buổi thu hút 7.800 lượt xem. Tuyên truyền treo trước cổng Trụ sở liên cơ quan 01 pano tuyền truyền CCHC kích thước 3m x 1,8m; 01 pano kích thước 1,7 x 2,5m trước cổng trụ sở Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San.

Công tác cải cách thể chế được chỉ đạo sát sao, Sở đã Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát để đánh giá lại các văn bản QPPL được ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản chồng chéo hoặc không còn phù hợp với quy định mới của pháp luật cần thay thế, sửa đổi, bổ sung. Đến thời điểm hiện tại đã tiến hành tự kiểm tra các văn bản QPPL, qua kiểm tra không phát hiện văn bản nào trái luật.

Lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao công tác cải cách TTHC, trong đó đã triển khai thực hiện tốt Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu điện thực hiện. Hiện tại sau khi bàn giao nhân viên Bưu điện đã thực hiện tốt, thuần thục các thao tác để tiếp nhận hồ sơ một cửa đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bộ phân tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ gồm máy vi tính, bàn làm việc, máy in, máy Scan được Bưu điện tỉnh bố trí tại Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo đúng quy định.

Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2022, 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; Tổng hợp, cập nhật 100% kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên trang thông tin điện tử. Tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 192 hồ sơ TTHC, không có hồ sơ trễ hạn; không tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC.

Sở đã tiến hành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, các phòng chuyên môn giảm từ 09 phòng xuống còn 06 phòng; 07 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở đã giảm còn 04 đơn vị. Căn cứ vào danh mục, khung năng lực và bản mô tả vị trí việc làm đã được phê duyệt, Sở VHTTDL đã triển khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo biên chế được giao hàng năm.

Công tác CCHC công được thực hiện đúng theo Nghị định số 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở đã ban hành quyết định về dự toán ngân sách và các văn bản liên quan; đồng thời tiếp tục thực hiện Quyết định số 270/QĐ-SVHTTDL ngày 24/8/2021 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tính công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; giải quyết thu nhập tăng thêm từ nguồn khoán kinh phí hàng năm và các chế độ khác cho công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế quản lý tài sản công...

Sở tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành; hệ thống một cửa điện tử; hệ thống thư công vụ của tỉnh. Ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Gia Lai.

Trang thông tin điện tử hoạt động tại địa chỉ: https://svhttdl.gialai.gov.vn đã đáp ứng các yêu cầu về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện, và bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác .

Công khai đầy đủ kịp thời tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong chuyên mục "Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022": Kiểm tra, cập nhật tự động ít nhất 01 lần vào cuối buổi sáng và 01 lần vào cuối buổi chiều trên Trang thông tin điện tử. Công khai 100% TTHC (122/122) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở dưới hình thức dịch vụ công mức độ 2; dẫn đường link liên kết đến cổng dịch vụ công của tỉnh địa chỉ: https://dichvucong.gialai.gov.vn/.

Đến nay, 100% cán bộ công chức đã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản đến và đi được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành và trao đổi với các cơ quan khác qua hệ thống mail công vụ. Triển khai áp dụng chữ ký số đến 04/04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 100% văn bản được thực hiện chữ ký số cá nhân và tổ chức đúng theo quy định.

Hệ thống một cửa điện tử được triển khai và hoạt động hiệu quả. 100% hồ sơ được tiếp nhận vào hệ thống một cửa điện tử, một của điện tử liên thông; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; 100% hồ sơ được xử lý trả kết quả cho tổ chức, công dân đảm bảo nhanh chóng đúng hạn. Sở đã nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng "Cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch" của tỉnh tại địa chỉ: https://gialaitourism.vn.

Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 sau khi tích hợp kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỉ lệ 95,9% (117/122 TTHC). Tuy nhiên số TTHC có phát sinh hồ sơ lại rất ít. Hiện tại các hồ sơ mức độ 3,4 của tổ chức công dân mới chỉ dừng ở mức văn bản scan gốc, sau đó bổ sung hồ sơ sau nên chưa đáp ứng yêu cầu hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4 do đó còn gặp nhiều bất cập.

Trước những kêt quả đã đạt được cùng những khó khăn còn tồn tại, trong 3 tháng cuối năm 2022, Sở VHTTDL Gia Lai đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo đúng nội dung và thời gian của Kế hoạch số 93/KH-SVHTTDL ngày 09/12/2021 của Sở VHTTDL về việc CCHC giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 97/KH-SVHTTDL ngày 29/12/2021 của Sở VHTTDL về việc CCHC năm 2022.

KC

Print
139 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top