TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Gia Lai ban kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

1994 Lượt xem

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ và công chức chuyên môn trực tiếp thực thi nhiệm vụ giải quyết TTHC được giao cho từng phòng. Việc tuyên truyền CCHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng các hình thức, Đăng tải, phổ biến các văn bản về công tác CCHC; thông tin về các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức, viên chức để dể dàng tiếp cận đăng ký tham gia. Nhờ vậy công tác CCHC trong những năm qua tại Sở VHTTDL Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2019

Về cải cách thể chế, Sở đã tuân thủ chặt chẽ các quy định về qui trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý chuyên ngành theo đúng qui định, có chất lượng, góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý xây dựng tại địa bàn. Sở đã hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên và thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ, VP UBND tỉnh và Sở Tư pháp, theo đó tiến hành rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành để báo cáo Sở Tư pháp xem xét và trình UBND tỉnh quyết định ban hành.

Sở cũng đã tham mưu ban hành các văn bản QPPL như: Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Quy định thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,”Thôn văn hóa”,”Làng văn hóa”,”Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tình Gia Lai; Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng; Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL ngày 17/4/2019 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tăng cường kỷ cương trong công tác tham mưu ban hành VBQPPL vào hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Hàng năm công chức phụ trách công tác pháp chế của Sở phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành có nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế để đề xuất bãi bỏ theo thẩm quyền (Thực hiện nội dung Công văn số 1773/UBND-NC ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai các văn bản trung ương giao, phòng Tổ chức – Pháp chế đã ban hành văn bản đề nghị các phòng chuyên môn rà soát VBQPPL theo quy định).

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc tại Sở theo Quy chế hoạt động của Trung tâm PVHCC. Công khai 130 TTHC, tình hình xử lý hồ sơ được cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của sở tại địa chỉ: svhttdl.gialai.gov.vn đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó có 13 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3; 01 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 tại địa chỉ: dvc.gialai.gov.vn. Tham mưu UBND tỉnh các tờ trình về việc công bố Danh mục gồm 35 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung 61 thủ tục hành chính và bãi bỏ 33 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của SởVHTTDL; Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện việc rà soát 02 TTHC kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh (Công văn số 1162/SVHTTDL-VP ngày 10/7/2019).

Cũng trong năm 2019, Sở đã tiến hành cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hiện tại Sở VHTTDL có 09 phòng chuyên môn; 05 đơn vị sự nghiệp. Hoạt động của Sở đã đi vào nề nếp, cách thứcgiải quyết công việc ngày càng được nâng cao về chất lượng và tiến độ. Thực hiện ban hành Quyết định cho thôi việc đối với 02 viên chức và Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho 09 công chức viên chức theo đúng quy định. Ban hành các quyết định: Quyết định số 114/QĐ-SVHT0TDL ngày 29/5/2019 về việc phê duyệt Bản mô ta công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao; Quyết định số 115/QĐ-SVHTTDL ngày 29/5/2019 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Thư viện tỉnh.

Về thực hiện cơ chế một cửa, bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Sở được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại tầng 2 – Bưu điện tỉnh, 69 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại sở đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định, là đầu mối duy nhất tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết công việc thường xuyên liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, nhận hồ sơ đầy đủ, chuyển hồ sơ đã nhận đến các phòng chuyên môn có liên quan để xem xét giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân đúng quy định. Tiếp tục duy trì và tuyên truyền đến người dân hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dvc.gialai.gov.vn và trang thông tin điện tử của sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bộ phân tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ gồm máy vi tính, bàn làm việc, máy in, may Scan… đảm bảo đúng quy định.

Việc thực hiện quản lý công chức, viên chức đúng theo Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức và các quy định hiện hành; Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức được Sở VHTTDL thực hiện đúng quy định của Sở Nội vụ. Cử 15 công chức, viên chức học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tham nhũng; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo quản lý; 02 công chức tham gia lớp tập huấn về cải cách hành chính; cử 14 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng CNTT của tỉnh đảm bảo việc thưởng xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có đủ phẩm chất năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sở cũng đẩy mạnh công tác cải cách tài chính công, thực hiện đúng theo Nghị định số 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ- CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Sở đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở đảm bảo tính công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; Giải quyết thu nhập tăng thêm từ nguồn khoán kinh phí hàng năm và các chế độ khác cho công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế quản lý tài sản công của Sở nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài chính, tài sản của Sở. Tuy nhiên do nguồn kinh phí cấp về còn hạn chế, chi tiêu hành chính tăng theo giá thị trường nên việc tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức còn ở mức chưa cao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả, ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành; hệ thống một cửa điện tử; hệ thống thư công vụ của tỉnh. Phần mềm Quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện tử công vụ, thủ tục hành chính được tiếp nhận qua hệ thống một cửa điện tử và chuyển đến các phòng chuyên môn, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển trả hồ sơ qua phần mềm quản lý văn bản điều hành của Sở. Sở đã trang bị mạng nội bộ (LAN) và các máy tính tại các phòng chuyên môn thuộc sở đều được kết nối internet. Công tác luân chuyển văn bản, trao đổi nội bộ trong Sở đã được thực hiện qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh và hộp thư điện tử công vụ. Toàn bộ văn bản đi, đến của Sở đều được thực hiện qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh. 100% các văn bản được thực hiện số hóa và ký chứng thư số đúng quy định.

Ngày 22/12/2016 Giám đốc Sở đã ký quyết định số 421/QĐ-SVHTTDL về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở VHTTDL. Ngày 18/02/2019 Sở đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-SVHTTDL về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Sở đang tiến hành chỉnh sửa để công bố lại các Quy trình xử lý nội bộ thủ tục hành chính đảm bảo thống nhất theo quyết định của UBND tỉnh; ngày 20/9/2019 Sở đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt, ban hành và áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở VHTTDL. Hiện tại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở VHTTDL đang hoạt động tốt; trong năm đã cử công chức tham gia lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001.

Kế hoạch triển khai trong năm 2020

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, bước sáng năm 2020, Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai đã đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính sửa Sở, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc với các
nội dung về: kiểm soát thủ tục hành chính, tuyên truyền CCHC, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực thực thi công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-Cp ngày 17/10/2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện trao đổi, sử dụng văn bản điện tử; cung cấp, minh bạch thông tin trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật; công khai, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông đảm bảo lộ trình phát triển Chính quyền điện tử góp phần CCHC nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Xây dựng cơ quan dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở có phẩm chất và năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Sở đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng kế hoạch CCHC năm đúng theo các yêu cầu hướng dẫn của Sở Nội vụ; Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc (tỉ lệ được kiểm tra trên 30%); Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, có biên bản kiểm tra; xử lý 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm; Báo cáo việc thực hiện tuyên truyền CCHC hàng năm lồng ghép trong báo cáo CCHC; Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh trong năm và các hình thức tuyên truyền khác.

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật (thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật); Thực hiện việc đánh giá kết quả việc theo dõi thi hành pháp luật hàng năm; Có văn bản xử lý /kiến nghị xử lý kết quả theo theo dõi thi hành pháp luật theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó xây dựng văn bản đăng ký rà soát, đánh giá TTHC hàng năm; Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đúng nội dung, thời gian quy định; Xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch rà soát TTHC, xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát. 100% TTHC thuộc thẩm quyền được thực hiện theo cơ chế một cửa, Trang thiết bị tại bộ phận một cửa đảm bảo (điện thoại, máy vi tính, máy scant, máy in). Các quyết định cử công chức làm việc tại bộ phận một cửa.  Thực hiện chế độ phụ cấp theo đúng quy định; 100% TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đưa vào xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử.

Xây dựng ban hành quy chế hoạt động tại bộ phận một cửa; Công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính, công bố phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện cho tổ chức, công dân giám sát. Thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc; Xử lý, giải quyết PAKN của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị và đơn vị trực thuộc. Niêm yết công khai (tại bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử)nội dung hướng dẫn và đường dây nóng thực hiện tiếp nhận PAKN của công dân, tổ chức đúng quy định. 100% số phản ánh khiếu nại được xử lý (nếu có).

Bên cạnh đó, trong năm 2020, công tác hiện đại hóa hành chính tại Sở sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, 100% văn bản ban hành dưới dạng điện tử; 100% Văn bản đi được ký số; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được gửi qua phần mềm Quản lý văn bản điều hành; Từng bước nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định, đầy đủ và kịp thời. Triển khai từng bước xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho các TTHC; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tổ chức cá nhân để nâng cao tỉ lệ nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho các TTHC.  Ban hành mục tiêu chất lượng; Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ định kỳ theo quy trình đánh giá nội bộ đã xây dựng; thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 sau các lần đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và cuộc kiểm tra, giám sát của các Đoàn kiểm tra.

KC

Print
1994 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top