TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Tháp những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

2290 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Tỉnh năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và triển khai trong toàn đơn vị, đồng thời phân công và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của nhà nước và bố trí công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc trong cải cách hành chính.

Sở đã xây dựng và ban hành các kế hoạch: rà soát thủ tục hành chính; kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành năm 2019, công tác văn thư lưu trữ năm 2019, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.v.v…; đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của UBND Tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thể hiện sự quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính của ngành, Lãnh đạo Sở luôn đôn đốc, quán triệt và chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản liên quan đến cải cách hành chính; đặc biệt Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị đánh giá những hạn chế trong thực hiện chỉ số CCHC năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính đã ký cam kết với UBND Tỉnh, giao cụ thể từng nhiệm vụ cho phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện cải thiện chỉ số cải cách hành chính gắn với bộ chỉ số mới ban hành của UBND Tỉnh.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, bưu chính công ích, nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh phân cấp công tác giải quyết TTHC; trình UBND Tỉnh Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp.

Song song đó, Sở tiếp tục triển khai và quán triệt đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự, từng bộ phận phụ trách cải cách hành chính thông qua các văn bản được ban hành. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Sở VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2311/QĐ-VHTTDL ngày 18/01/2019 Ban hành Chương trình công tác, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành năm 2019; tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong đó có nhiệm vụ về CCHC, để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc thực hiện các mục tiêu đề ra. Thông qua duy trì họp giao ban tuần, tháng, quý giữa Lãnh đạo Sở với phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc để rà soát, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ ngành, đặc biệt nhiệm vụ cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở VHTTDL đã triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau như ban hành Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL ngày 28/01/2019 về tuyên truyền CCHC năm 2019, Kế hoạch 54/KH-SVHTTDL ngày 4/4/2019 tuyên truyền việc thực thi đơn giản hóa TTHC, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, bưu chính công ích năm 2019 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với công tác CCHC của cơ quan. Sở đã tổ chức 02 đợt tiếp dân, đối thoại, lắng nghe các doanh nghiệp trao đổi về việc tiếp nhận hồ sơ ở lĩnh vực quảng cáo giữa Lãnh đạo Sở và các công ty, doanh nghiệp quảng cáo.

Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đạt hiệu quả. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn hướng dẫn trực tiếp các doanh nghiệp, công ty quảng cáo (05 đơn vị) thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Xây dựng, thiết kế và in trên 100 tờ rơi phát đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ Hành chính công). Phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, xây dựng Chuyên mục gia đình trong đó lồng ghép hướng dẫn quy trình thủ tục hành chính đánh giá và công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa nông thôn mới, khóm văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị định 122/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà. Bên cạnh đó, Sở tích cực vận động cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin nhanh mô hình chính quyền thông minh trên ứng dụng Zalo.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và bưu chính công ích của ngành tăng lên đáng kể. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 293 hồ sơ (tất cả các lĩnh vực), trong đó có 110 hồ sơ nhận trực tiếp, 159 hồ sơ nhận qua dịch vụ công trực truyến mức độ 3 (đạt 54,2%); tiếp nhận 59 hồ sơ qua đường dịch vụ bưu chính công ích (đạt 20%) và trả kết quả 50 hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa (đạt 17%). Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau: trực tiếp tại trụ sở, qua đường dây nóng được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và mạng xã hội – trang Facebook Sở. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có đơn thư phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Sở đã thực hiện công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính được niêm yết, đăng tải công khai tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công và công bố trên trang website Sở về các loại thủ tục, trình tự thực hiện, biểu mẫu… cho người dân biết, niêm yết các thủ tục hành chính đúng theo các Quyết định được UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, chia theo từng lĩnh vực, đặt tại nơi dễ quan sát, dễ nhìn, thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý Nhà nước ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL xây dựng ban hành Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 14/02/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019, Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 20/02/2019 triển khai các văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Sở tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình: Tổng số văn bản được kiểm tra, rà soát 19 văn bản (số văn bản còn hiệu lực 15 văn bản; văn bản hết hiệu lực: 03 văn bản; văn bản cần bãi bỏ, ban hành mới: 01 văn bản).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở năm 2019 (Kế hoạch số 160/KH-SVHTTDL ngày 28/12/2018); kiện toàn Tổ công nghệ thông tin (Quyết định số 125/QĐ-SVHTTDL ngày 21/5/2019); Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2020 (Kế hoạch số 82/KH-SVHTTDL ngày 22/5/2019). Từ đầu năm đến nay, Sở đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo điều hành tại lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ; thông qua đó nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, ứng dụng các phần mềm quản lý, phần mềm eOffice, chữ ký số, quản lý công chức, theo dõi nhiệm vụ, Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội, v.v.. đạt hiệu quả. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm đã phát hành trên phần mềm eOffice 1.524 văn bản điện tử (song song VB giấy) và 1.345 văn bản giấy (trong đó Sở phát hành trong nội bộ thông qua eOffice 368 văn bản điện tử không phát hành văn bản giấy).

Cùng với đó, thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp, Sở VHTTDL xây dựng, ban hành Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 26/02/2019, Sở tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan và đang hoàn thiện các bước chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch của UBND Tỉnh. Ngày 04/4/2019 Sở đã ban hành Kế hoạch số 52/KHSVHTTDL về chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở VHTTDL, đồng thời có Kế hoạch phân công thực hiện Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cụ thể (Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 04/4/2019). Sở đang tiến hành cập nhật chuyển đổi các quy trình nội bộ, quy trình tác nghiệp sang Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

KC

Print
2290 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top