CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Tháp đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

418 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC luôn được Lãnh đạo Sở VHTTDL Đồng Tháp quan tâm, chỉ đạo sâu sát trên tất cả các hoạt động, nhiệm vụ. Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, qua đó các phòng chuyên môn có TTHC thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản quy định về TTHC; tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC đảm bảo đúng, trước hạn cho tổ chức, cá nhân.

Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đìnhđược tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở đã ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC như: Kế hoạch số 253/KH-SVHTTDL ngày 02/02/2023 rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Ban hành Công văn số 1011/SVHTTDL-VP ngày 06/04/2023 hướng dẫn nội dung, thời hạn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát đánh giá TTHC năm 2023 và Công văn số 1826/SVHTTDL-VP ngày 06/06/2023 yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở, UBND các huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Cao Lãnh và Lai Vung báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC năm 2023 theo thời gian quy định.

Sở đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 09/03/2023 của UBND Tỉnh về ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 08/05/2023 của UBND Tỉnh về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp. Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận văn bản yêu cầu rà soát của cơ quan cấp trên; đồng thời tiến hành rà soát các quy định là căn cứ của văn bản quy phạm pháp luật khi có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Hiện Sở đang tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của Sở tính đến thời điểm báo cáo: 152; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 130, số TTHC do địa phương quy định: 22 (15 TTHC cấp huyện; 07 TTHC cấp xã).

Sở đã chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho Bưu điện thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị. Hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử đúng quy trình và thời hạn với sự phối hợp chặt chẽ giữa công chức của Sở và nhân viên Bưu điện.

Sở đang thực hiện công tác số hoá theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thống đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Ban hành Kế hoạch số 1661/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2023 triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023 của Sở theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 362/KH-SVHTTDL ngày 13/02/2023 triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Sở năm 2023; Kế hoạch số 1417/KH-SVHTTDL ngày 09/5/2023 triển khai thực hiện hoạt động Chuyển đổi số năm 2023 của Sở.

Trong 06 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023), Sở đã tiếp nhận 428 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, trong đó có 353 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến(chiếm 82,48%), trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 75(17,52%); số từ kỳ trước chuyển qua: 47. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 411; trong đó, giải quyết trước hạn: 360, đúng hạn: 51, quá hạn: 0. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 17; trong đó, trong hạn: 17, quá hạn: 0.

Sở chưa nhận được bất kỳ phản ánh liên quan đến quy định TTHC. Tiếp tục theo dõi, thực hiện cung cấp thông tin phục vụ cho Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 Tỉnh (gọi tắt Tổng đài 1022), đến nay tiếp nhận 03 thông tin từ Tổng đài 1022 và đã thông tin, trả lời kịp thời đến người dân.

Thực hiện tốt việc giao biên chế được giao, ban hành Quyết định số 17/QĐ-SVHTTDL ngày 16/01/2023 về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc Sở VHTTDL năm 2023. Ban hành Kế hoạch số 285/KH-SVHTTDL điều động, luân chuyển công tác công chức, viên chức năm 2023. Ban hành Đề án số 458/ĐA-SVHTTDL ngày 20/02/2023 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở. Tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND-HC ngày 16/03/2023 phê duyệt và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm của Sở.

Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, khuyến khích tư duy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết khác cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Ban hành Kế hoạch số 218/KH-SVHTTDL ngày 31/01/2023 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023. Công tác đào tạo: Cử 03 đồng chí tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung tại Trường chính trị Đồng Tháp.

Ban hành Công văn số 441/SVHTTDL-VP ngày 17/02/2023 về việc đề nghị các đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023. Hiện tại, Sở đang tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị.

Triển khai thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, duy trì thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính nhà nước, quán triệt đến từng công chức về công tác tiết kiệm trong chi tiêu, cũng như sinh hoạt tại Sở. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Khối Văn phòng Sở (Quyết định số 10a/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2023).

Thực hiện thường xuyên và đảm bảo quy định trong xử lý phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk), phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh, phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, v.v…. Tỷ lệ TTHC thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 110/118 thủ tục (tỷ lệ: 93,22%); 48/110 thủ tục có phát sinh hồ sơ trực tuyến toàn trình: 48/110 thủ tục (tỷ lệ: 43,63%). Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính: 53 TTHC. Số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến: 24 TTHC.

Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 973/KH-SVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2022 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giai đoạn 2022-2025.

Đảm bảo 100% máy tính, trang thiết bị cho công chức, viên chức toàn ngành đảm bảo phục vụ cho công tác chuyên môn; 100% công chức xử lý văn bản, tra cứu thông tin trên máy tính có kết nối vào mạng nội bộ (LAN) internet để gửi nhận và khai thác thông tin; tiếp tục duy trì máy chủ phục vụ nhu cầu tra cứu dữ liệu trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành cũ (eOffice) của Sở VHTTDL.

Phối hợp với thành viên Tổ chuyển đổi số để chủ động rà soát hệ thống mạng của đơn vị, kịp thời khắc phục, cập nhật các nguy cơ, lỗ hổng gây mất an toàn thông tin. Hiện Sở đã cung cấp dữ liệu thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình vào Trung tâm điều hành thông minh IOC của Tỉnh. Thực hiện các báo cáo của ngành VHTTDLtrên Hệ thống báo cáo của Tỉnh và Hệ thống báo cáo của Bộ VHTTDL.

Cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành trên Trang tin điện tử Sở. Triển khai đồng bộ Hệ thống phần mềm Quản lý lịch công tác, theo đó mỗi đơn vị trực thuộc có phần mềm Quản lý lịch công tác riêng để cập nhật lịch công tác thường xuyên, hệ thống phần mềm này được đồng bộ, tích hợp vào phần mềm Quản lý lịch công tác của Sở (đường dẫn thiết lập trên phần mềm http://lichhop.dongthap.gov.vn/svhttdl/dvsn/).

Hiện Sở có 100% TTHC được tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh (trong đó có 110 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 08 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần). Trong 6 tháng đầu năm, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm thử 45 TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và gia đình.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023, Sở sẽ tập trung thực hiện rà soát, cập nhật và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; rà soát đề xuất thủ tục liên thông ngang thuộc thẩm quyền UBND tỉnh và phân cấp TTHC.

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, TTHC theo đúng quy định nhằm cập nhật các quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực của ngành để kịp thời sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính và niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và lợi ích mang lại của Tổng đài 1022 Tỉnh; tuyền truyền rộng rãi và hướng dẫn người dân có nhu cầu giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích, nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà.

Tiếp tục phối hợp Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công mô hình “Không gian hành chính phục vụ” tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp và tiếp tục thực hiện mô hình cải cách hành chính “Hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa Sở VHTTDL” và “Ứng dụng Zalo Official Sở trong tuyên truyền cải cách hành chính”.

KC

Print
418 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top