CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Nai tập trung phát triển chính quyền số

492 Lượt xem

Xác định CCHC là công tác thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung, ngành VHTTDL nói riêng. Chính vì vậy, trong năm 2023, toàn ngành sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy công tác CCHC phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao. Trong đó, tập trung vào cải cách TTHC, phát triển chính quyền số.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác CCHC nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Những mục tiêu được đặt ra

Theo đó, trong năm 2023, Sở VHTTDL Đồng Nai đặt mục tiêu 100% TTHC, quy trình nội bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời theo quy định. 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp đồng bộ với cổng dịch vụ công của tỉnh  để đảm bảo cho việc thuận tiện khai thác, sử dụng.

Sở cũng tiếp tục thực hiện đơn giản tối thiểu 10% số TTHC, rà soát cắt giảm thông tin phải khai báo trên cơ sỏ tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sỏ tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm thông tin phải khai báo.

Bên cạnh đó, Sỏ cũng đặt mục tiêu tối thiểu 70% hồ sơ TTHC có hồ sơ mẫu; 50% TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được số hóa; 60% kết quả giải quyết TTHC cung cấp đồng thời cả bản điện tử đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 70% tại Sở;Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 96%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 93%;

Tối thiểu 96% phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến giải quyết TTHC được xử lý dứt điểm trong thời gian quy định; tỷ lệ người dân hài lòng về việc xử lý phản ánh kiến nghị đạt tối thiểu 92%.

Cùng với đẩy mạnh cải cách TTHC, Sở tiếp tục xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền sốTăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, chính quyên số, góp phân đôi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suât, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; trong đó: Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin vận hành thông suốt, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Sở quản lý. 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; 100% các dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt các hồ sơ TTHC đạt tối thiểu 30% tại cấp Sở.

100% hồ sơ công việc cấp Sở được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hồ sơ đặc thù); 100% cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo sử dụng chữ ký số xử lý, điều hành công việc. Số hoá kết quả giải quyết TTHC trong năm 2023 đạt tối thiểu 50% tại cấp Sở, đưa vào khai thác kết quả số hóa phục vụ cải cách TTHC. 50% hoạt động kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

Song song với các mục tiêu trên, Sở tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước với 100% phòng quản lý thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở hoàn thiện quy định vê tô chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ. 

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ

Trong đó, về cải cách TTHC: Sỏ đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử: thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; ưu tiên các nhóm thủ tục dành cho doanh nghiệp, các thủ tục có tần suất giao dịch cao, thành phần hồ sơ đơn giản.

Tiếp tục thực hiện thông báo kết quả giải quyết TTHC qua tin nhắn SMS; khai thác hiệu quả cổng Hành chính công tỉnh trên Zalo để cung cấp tiện ích tra cứu TTHC và tình trạng hồ sơ, khảo sát ý kiến người dân trong giải quyết TTHC. Đảm bảo cung cấp bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp; không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

Nâng cao hiệu quả giải quyết phản ánh kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp bằng việc tăng cường trách nhiệm của Sở trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng đài Dịch vụ công 1022; chia sẻ công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị trên các Công thông tin tiêp nhận phản ánh kiên nghị của tỉnh, Công Dịch vụ công quôc gia theo quy định. Đồng thời, triển khai các phương án hỗ trợ doanh nghiệp (như tổ chức đối thoại, hướng dẫn...) để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục rườm rà, chồng chéo; rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC; kiến nghị loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không họp lý; chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, văn bản thông báo theo hướng căt giảm thông tin trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được sô hóa trong quá trình giải quyết TTHC; Đề xuất phương án liên thông, phương án phân cấp giải quyết TTHC trên cơ sở tạo thuận lợi cho người dân, phù hợp với năng lực quản lý, giải quyết của các đơn vị.

Công khai, minh bạch, đồng bộ các thông tin liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC bao gồm quy định về TTHC, hồ sơ mẫu, tiến độ giải quyết hồ sơ, phản ánh kiến nghị liên quan trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị.Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC, Kế hoạch kiểm tra CCHC, các kế hoạch thực hiện chuyên đề về CCHC và tổ chức triển khai theo phạm vi quản lý.

Thực hiện thông tin, tuyên truyền về CCHC; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030. Thông tin, quảng bá các tiện ích về thực hiện TTHC đã triển khai để đông đảo người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng. Nhân rộng các gương điển hình, các cách làm CCHC có hiệu quả thiết thực. Tổ chức các chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo các đơn vị, địa phương giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết TTHC, CCHC. Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC và của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng CNTT, khai thác hiệu quả các hệ thống giám sát, dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra.

Đảm bảo hạ tầng truyền dẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng của Sở và phát triển các ứng dụng nghiệp vụ, chuyên ngành trong triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Sở với Bộ VHTTDL, Hệ thống một cửa điện tử của Sở với cổng dịch vụ công quốc gia theo các quy định và hướng dẫn của Trung ương; chủ động kết nối, chia sẻ các dữ liệu thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở, trước mắt phục vụ mục tiêu cải cách TTHC.

Triển khai thực hiện quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm các quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân phối thu nhập bổ sung; thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở cho việc ban hành đơn giá, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật vê sử dụng ngân sách nhà nước, phân phôi kêt quả tài chính tại khôi Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

Giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, kết nối với các ứng dụng phục vụ người dân và chia sẻ dữ liệu đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thông suôt; kết nối với hệ thống lưu trữ hồ sơ công việc của tỉnh để thực hiện việc lưu trữ theo đúng quy định hiện hành.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có phát sinh phí lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục của ngành trên Cống Dịch vụ công của tỉnh. Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn, nâng cấp Trang thông tin CCHC, Trang thông tin điện tử các đơn vị, địa phương để cập nhật, cung cấp, công khai thông tin về CCHC, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

VD

Print
492 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top