TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

520 Lượt xem

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về công tác CCHC; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. Hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Sở đã đầu tư hệ thống một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 liên thông với hệ thống quản lý điều hành văn bản đi đến và hồ sơ công việc tại sở. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được đặt ở vị trí thuận lợi cho việc đón tiếp tổ chức, công dân; phòng làm việc trang bị các phương tiện tối thiểu cần thiết, có màn hình cảm ứng tra cứu TTHC. Các TTHC cơ bản được giải quyết đúng thời gian, số hồ sơ trả chậm, trả quá hạn được khắc phục triệt để. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của sở dần được sắp xếp kiện toàn, phát huy hiệu quả trong công việc; chất lượng cán bộ công chức được nâng cao.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhất là năng lực thực thi công vụ, kỹ năng và văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC gắn với hiệu quả quản trị và hành chính công.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, đảng ủy, ban giám đốc sở đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan thực hiện công tác cải cách TTHC; quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành, chủ động đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện; từng bước thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lấy kết quả hoàn thành công việc để đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Hàng quý, Sở VHTTDL đã thống kê, rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở để kịp thời cập nhật thông tin và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ TTHC không còn phù hợp và công bố mới TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Hiện Sở VHTTDL có 79 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 43 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 8 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các TTHC được niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% hồ sơ, TTHC được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Sở VHTTDL đặc biệt quan tâm công tác tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC; hàng ngày niêm yết công khai đầy đủ tình trạng giải quyết TTHC về lĩnh vực quản lý của ngành tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của sở để tổ chức, cá nhân có thể tra cứu nhanh, đơn giản và thuận tiện; quan tâm bố trí cán bộ thường trực tại trung tâm hành chính công và cán bộ nhận/chuyển trả hồ sơ là những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm tập huấn, đào tạo cán bộ kế cận; kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc đảm bảo thông suốt, không gây ách tắc, góp phần tích cực vào việc giải quyết TTHC lĩnh vực ngành quản lý cho tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng năm 2018, Sở VHTTDL đã giải quyết 387 hồ sơ, trong đó 88,4% số hồ sơ được giải quyết trước hạn và 7,2% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trễ hạn là 4,4%.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống quản lý. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn và đã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Hàng ngày, Sở VHTTDL công khai trực tiếp tại bảng tin của cơ quan về tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC, để cán bộ phòng chuyên môn theo dõi, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách TTHC.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Đăk Nông đã ký Quyết định số 2160/QĐ-UBND về công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, đối với các Sở, Ban, ngành Chỉ số CCHC năm 2018 Sở VHTTDL nằm trong nhóm III là nhóm có chỉ số CCHC đạt từ 79% đến dưới 80% (Sở VHTTDL đạt 78.90%). Trước những khó khăn đặt ra cần nâng cao hơn nữa công tác CCHC, đưa chỉ số CCHC của Sở lên nhóm có chỉ số CCHC cao hơn, lãnh đạo Sở VHTTDL cũng đã xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2019.

Theo đó, kế hoạch 2019 sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính. Triển khai toàn diện và cải thiện, nâng cao chất lượng công tác CCHC tại đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC; Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các phương pháp để triển khai công tác CCHC đạt kết quả cao trên các lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2019 bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thông suốt; Đôn đốc triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch CCHC năm 2019; cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị hành chính công, chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ bảo đảm về nội dung và thời gian quy định.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tính tự chủ của các đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhất là năng lực thực thi công vụ, kỹ năng và văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục đơn giản hóa TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ shế một của, một cửa liên thông giải quyết TTHC.

Từng bước tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC gắn với hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu thực hiện cải thiện và nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC cao hơn năm 2018. Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các phương pháp để triển khai công tác CCHC đạt kết quả trên các lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành trong thực hiện CCHC năm 2019.

KC

Print
520 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top