TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2020

586 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC của Sở VHTTDL Đăk Lăk đã đạt nhiều kết quả khả quan. Sở đã bám sát nội dung, chương trình CCHC của Chính phủ, Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh để chủ động ban hành kế hoạch CCHC cũng như kế hoạch tuyên truyền CCHC trong năm 2020; thường xuyên chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở VHTTDL.

Để đẩy mạnh công tác CCHC, Sở VHTTDL tỉnh Đăk Lăk đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong năm 2020 như cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; để đẩy mạnh công tác CCHC, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm như cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; nhân rộng mô hình giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ở cả 03 cấp.

Các TTHC được cập nhật công khai thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL Đăk Lăk. Theo đó, hiện các TTHC trong lĩnh vực quản lý của Sở  gồm 119 thủ tục, trong đó có 51 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, 31 thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao, 26 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch và 11 thủ tục hành chính lĩnh vực Nếp sống Văn hóa và Gia đình.

Để cho các cá nhân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc giải quyết các hồ sơ TTHC, Sở cũng đã thực hiện niêm yết, công khai thông tin, địa chỉ tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Đăk Lăk đã tiếp nhận 208 hồ sơ TTHC của các cá nhân, tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 100% hồ sơ (208/208 hồ sơ) đã được Sở giải quyết trước hạn và không có hồ sơ nào bị giải quyết trễ hạn.

Bên cạnh việc công khai cập nhật thường xuyên các TTHC, Sở VHTTDL Đăk Lăk cũng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền 07 nhiệm vụ trọng tâm về CCHC: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức thông qua các kế hoạch của Sở về từng nhiệm vụ cụ thể.

Thực hiện thường xuyên công tác cập nhật, rà soát văn bản QPPL để kịp thời tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản QPPL không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Nâng cao chất lượng văn bản QPPL đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hành chính nhà nước; Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết cho người dân đối với những TTHC thuộc thẩm quyền của Sở VHTTDL qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh. Thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết đối với những thủ tục được người dân thực hiện thường xuyên; Lồng ghép triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương hành chính; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là trong giải quyết TTHC cho người dân trong Hội nghị công chức, viên chức hằng năm tại Sở VHTTDL.

Công tác hiện đại hóa hành chính nhà nước cũng như đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước được đẩy mạnh trong 6 tháng đầu năm 2020. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở. Sở Xây dựng luôn duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk), Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (iGate); thường xuyên cập nhật, triển khai kịp thời thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trên hệ thống iGate của tỉnh, trang thông tin điện tử (website) Sở kết nối trực tiếp đến cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk; sử dụng việc gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan qua hệ thống thư công vụ của tỉnh đến các cá nhân, đơn vị ngoài hệ thống iDesk.

100% công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) được trang bị máy tính phục vụ công việc đảm bảo 01 người/01 máy; số máy chủ: 01 máy. 92/93 máy vi tính đã được kết nối với đường truyền internet tốc độ cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối thông tin trực tuyến. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk) trong công tác hành chính tại cơ quan được sử dụng thường xuyên. Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm thông qua giải pháp áp dụng thêm các tính năng khác để dần hình thành hệ thống xử lý công việc trực tuyến khép kín, công chức khi xử lý công việc cần thiết phải sử dụng hệ thống.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020 có 100% hồ sơ TTHC được thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate); có 48/119 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 36/119 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4. Trong 6 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 16/12/2019 - 25/05/2020), phát sinh 7/208 hồ sơ mức độ 2, chiếm 3,37%; 23/208 hồ sơ mức độ 3, chiếm 11,06% và 178/208 hồ sơ mức độ 4, chiếm 85.58%. Có 95/208 hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chiếm 45.67%, chưa phát sinh hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL Đăk Lăk đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC cần tập trung đẩy mạnh đó là: chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh cũng như của Sở đề ra; chủ động xây dựng và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, kiểm tra định kỳ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ban hành; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn Ngành, lồng ghép tuyên truyền công tác CCHC.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục thực hiện công tác rà soát, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Công khai kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở sau khi có quyết định công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng hiệu quả dự toán ngân sách và tài sản công. Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động CCHC của cơ quan, đơn vị. Thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:20015.

KC

Print
586 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top