CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

2143 Lượt xem

Thời gian qua với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp lãnh đạo, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Đăk Lăk đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức và có sự đổi mới về nội dung; công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng, tổ chức bộ máy có nhiều đổi mới.

100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn

Tính đến nay 100% văn bản QPPL được thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Sở đã thường xuyên tiến hành kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc cập nhật, công bố, công khai TTHC theo quy định của Chính phủ; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đảm bảo 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời và 100% phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý.  Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện nghiêm việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn quy định. Với cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được triển khai hiệu quả, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính luôn được giải quyết một cách nhanh chóng, đúng quy định, không gây phiền hà, sách nhiễu cho các tổ chức, cá nhân. Sổ theo dõi hồ sơ thường xuyên được cập nhật trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Năm 2019, Sở đã tiếp nhận 645 hồ sơ, trong đó xử lý và giải quyết trước hạn 97% và đúng hạn 0,3%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong Quý I năm 2020, Sở đã tiếp nhận 95 hồ sơ và 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở đang có tổng số 119 TTHC, trong đó cấp Sở là 117 TTHC, cấp Huyện là 2 TTHC. Các TTHC ở mức độ 3 là 47 TTHC và mức độ 4 là 36 TTHC. Trong đó, ở lĩnh vực Di sản văn hóa có 14 TTHC (Cấp Sở: 13, Cấp Quận/Huyện: 1, Mức độ 3: 1, Mức độ 4: 6); lĩnh vực Điện ảnh có 2 TTHC đều ở Cấp Sở; lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có 12 TTHC ở Cấp Sở: 12, trong đó mức độ 3 là 3 TTHC và mức độ 4 là 3 TTHC. Ở lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn có tất cả 7 TTHC ở Cấp Sở với mức độ 3 là 4 TTHC và mức độ 4 là 2 TTHC. Các lĩnh vực khác như: Văn hóa cơ sở có 9 TTHC Cấp Sở (Mức độ 3: 2, Mức độ 4: 2); Hướng dẫn viên du lịch có 6 TTHC Cấp Sở (Mức độ 3: 5, Mức độ 4: 1); Lữ hành có 14 TTHC Cấp Sở (Mức độ 3: 8, Mức độ 4: 6); Gia đình có 11 TTHC Cấp Sở (Mức độ 3: 4, Mức độ 4: 4) và lĩnh vực Thể dục thể thao có 31 TTHC (Cấp Sở: 30, Cấp Quận/Huyện: 1, Mức độ 3: 9, Mức độ 4: 12)

Sở đã thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm. Xây dựng phương án tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý theo nguyên tắc cạnh tranh, nhờ đó lựa chọn những người có trình độ, năng lực chuyên môn để tuyển dụng đáp ứng các vị trí việc làm. Cùng với đó, Sở cũng tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; đổi mới công tác quản lý, đánh giá kết quả làm việc của công chức, viên chức trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, tham mưu thí điểm thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng và thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính.

Cũng trong những năm qua, Sở VHTTDL tỉnh Đăk Lăk đã tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công chặt chẽ, hợp lý, ban hành các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, để làm căn cứ chi trả thu nhập cho người lao động. Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp để phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp theo hướng giao tăng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp; Tăng cường công tác xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp đối với các đơn vị sự  nghiệp công lập; Tổ chức thực hiện xã hội hóa mô hình sự nghiệp có thu thuộc ngân sách nhà nước sang mô hình tự cân đối hoặc cân đối một phần chi phí hành chính và biên chế trong các đơn vị sự nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hiện đại hóa nền hành chính

 

Năm 2020, Sở VHTTDL Đắc Lắc đặt mục tiêu nâng chỉ số xấp hạng thực hiện CCHH. Để hoàn thành mục tiêu này, Sở đã xây dựng nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cũng như thực hiện hiện đại hóa hành chính.

Theo đó tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng sáng tạo, hiệu quả, nâng cao sự hiểu biết của cán bộ, công chức viên chức; đưa thông tin CCHC đến mọi tầng lớp Nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch việc thực hiện CCHC của Sở; Tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm về CCHC tại các tỉnh, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Gắn vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu Sở đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích trong việc xây dựng Chính quyền điện tử đến cán bộ, công chức viên chức, người dân và doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích trong giải quyết TTHC. Hoàn thiện các văn bản pháp lý về CNTT trong hoạt động của Sở. Thay đổi phương pháp làm việc thông qua việc ứng dụng CNTT: Sử dụng văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4, sử dụng chữ ký số...; công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, tiến hành kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở.

Kiện toàn tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chỉ đạo bố trí, trang thiết bị của bộ phận một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC; công chức được cử đến thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa phải bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng quá hạn, thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết TTHC quá hạn. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng công chức được đánh giá cao trong giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

KC

Print
2143 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top