CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2020

2235 Lượt xem

Nhằm tiếp tục thực hiện CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; hướng tới xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, Sở VHTTDL Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC trong năm 2020.

Những kết quả đạt được trong năm 2019

Công tác CCHC được Sở xác định là một khâu đột phá chiến lược và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Việc kiểm soát TTHC thực hiện hiệu quả, công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC trình cơ quan có thẩm quyền ký công bố thực hiện kịp thời, tiếp nhận và trả hồ sơ theo đúng quy định. TTHC được niêm yết công khai bằng nhiều hình thức khác nhau như trên
Trang thông tin điện tử của Sở, đáp ứng đầy đủ trang thiết bị theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính được quan tâm; phần mềm quản lý văn bản; phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo...tỷ lệ văn bản phát hành thông qua phần mềm quản lý văn bản ngày càng cao.

Trong công tác CCHC, Sở luôn tăng cường công tác chỉ đạo quản lý Nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; Chỉ đạo toàn ngành tổ chức tốt các hoạt động VHTTDL và hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương. Việc tổ chức các hội nghị giao ban công tác CCHC được gắn với các cuộc họp giao ban hằng tháng của Sở, để triển khai nhiệm vụ CCHC đến 6 phòng và 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Xác định công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hơn kết quả thực hiện kế hoạch xác định Chỉ số CCHC, Sở phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước năm 2019.

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác CCHC của Sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định, thực chất theo đúng nội dung của kế hoạch. Qua công tác tự kiểm tra thấy được các phòng, đơn vị đ triển khai thực hiện các nhiệm vụ CHHC theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Sở đã kịp thời tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của ngành; chấn chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm của Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, hiệu quả công việc và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VHTTDL.

Hệ thống Quản lý văn bản và Ðiều hành VNPT-Ioffice được triển khai sử dụng hiệu quả 100% văn bản đi, đến đều được xử lý trên phần mềm (trừ văn bản mật). Việc ứng dụng chữ ký số để ký phát hành văn bản đi được thực hiện thường xuyên. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã được đưa vào khai thác, sử dụng để đảm bảo an toàn an ninh thông tin, tuy nhiên việc sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ chưa thật sự thuận tiện và một số công chức, viên chức vẫn còn thói quen sử dụng hộp thư gmail để trao đổi trong công việc, nên tỷ lệ sử dụng Hộp thư điện tử công vụ chưa thật sự cao. Phần mềm một cửa điện tử luôn được duy trì thường xuyên giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Hiện nay Sở VHTTDL có 116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và cung cấp trên dịch vụ công trực tuyến và một của điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://caobang.vnptigate.vn, trong đó: có 84 thủ tục được cung cấp mức độ 2, 24 thủ tục được cung cấp mức độ 3 và có 08 thủ tục được cung cấp ở mức độ 4. Trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên cập nhật tin tức nâng cao chất lượng cung cấp thông tin tạo thuận lợi cho việc khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân cơ bản đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc

Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020

Để đẩy mạnh công tác CCHC, Sở VHTTDL Cao Bằng đã đưa ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong năm 2020, trong đó đặt mục tiêu 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác CCHC được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành VHTTDL. 100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% văn bản chuyên môn thuộc ngành VHTTDL tham mưu quản lý được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định; thường xuyên rà soát TTHC theo thẩm quyền được giao, giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

100% giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Duy trì thực hiện có hiệu quả Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate). Thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; trên 80% đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về chế độ tự chủ.

Sử dụng Trang thông tin điện tử và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản của cơ quan, đơn vị hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Thực hiện ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, trong đó tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 95%; trên 50% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ; trên 20% tỷ lệ văn bản điện tử phát hành có chữ ký số; trên 90% thông tin theo quy định được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của Sở. 100% thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả. Xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của tỉnh và của Bộ VHTTDL năm 2020.

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2020, Sở tập trung vào thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành CCHC, tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 27/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác CCHC tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành VHTTDL; Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước tại địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, tích cực phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa. Chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của Bộ VHTTDL và của Sở năm 2020. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC thông qua các hoạt động chuyên môn của ngành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tham mưu cho Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh xây dựng VBQPPL theo nhiệm vụ được giao được ban hành kịp thời, đúng trình tự, đúng pháp luật. Ban hành kế hoạch rà soát VBQPPL, kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Về công tác cải cách TTHC, ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTCH năm 2020. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC. Công bố TTHC được giao theo quy định. Tiếp tục thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung các TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch. Cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời dữ liệu TTHC lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Duy trì kết nối giữa Trang thông tin điện tử của Sở với Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh. Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông về kiểm soát TTHC. Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC do UBND tỉnh và Bộ VHTTDL tổ chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC.

Cùng với đó, thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính, thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo hướng phân định đúng, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện phân cấp trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước được giao, tăng cường kiểm tra các nhiệm vụ đã phân cấp, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bám sát những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, cụ thể là “Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, từ đó xác định các nhiệm vụ cần triển khai và có kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 12/CT- UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định việc bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn trong quản lý từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, tổ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Kiên quyết thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ..., theo Nghị định 1098/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo hướng gắn đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC cơ sở vị trí, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; Khích lệ CBCCVC học tập và tự học tập để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện đổi mới công tác đánh giá, phân loại CBCCVC theo hướng đánh giá xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 trong công tác CCHC ở Sở VHTTDL Cao Bằng là việc tập trung thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở.  Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Sở; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2149/KH-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về ứng dụng chữ ký số; tăng cường trao đổi nội bộ các cơ quan và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau dưới dạng điện tử, hạn chế dần các văn bản xử lý thủ công quét đưa lên mạng. Tăng cường cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Nâng cao khả năng khai thác Phần mềm Hệ thống một cửa điện tử đã được trang bị tại Sở; Tăng cường công tác truyền thông để quảng bá dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đúng quy định; Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3 dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử liên thông theo địa chỉ truy cập: http://caobang.motcua.vnpt.vn. Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tuyên truyền kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh nhằm đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ UBND tỉnh yêu cầu. Tuyên truyền các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Thông tin, hướng dẫn, truy cập, sử dụng TTHC qua Internet; cách thức tra cứu cơ sở dữ liệu về TTHC, cách thức tải hồ sơ biểu mẫu, thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến từ mức độ 2 trở lên; cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 24/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về liên quan đến TTHC.

KC

Print
2235 Đánh giá bài viết này:
5.0

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top