TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2021-2025

121 Lượt xem

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác CCHC của Sở VHTTDL phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 -2030 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025, gắn công tác CCHC với đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động của từng phòng, đơn vị.

Những mục tiêu đề ra

Trong giai đoạn 2021-2015, Sở đặt mục tiêu tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai toàn diện trên 6 nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Theo đó, phấn đấu 100% các văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phải được rà soát, bổ sung, thay thế phù hợp theo quy định của pháp luật. 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 80% trở lên đối với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu 80% tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên đối với tổng số hồ sơ giải quyết.

Đạt tối thiểu 80% tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận không phải yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩmquyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước chia sẻ. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC của Sở đạt tối thiểu 95%. Có thêm 20% số lượng TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết.

Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của của Ngành; đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, đơn vị. Có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên. 100% số kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được thực hiện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chấtl ượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong ngành VHTTDL, phấn đấu đến năm 2025: 100% công chức đạt trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm; 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh hiện giữ; 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định; 100% cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý; 100% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; Cử đào tạo 01 tiến sỹ, 15 thạc sỹ và tương đương trở lên thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Đồng thời, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, đơn vị, các cấp, các ngành được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các văn bản thực hiện theo chế độ “mật”; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 100% giao dịch trên các Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử. Có ít nhất 90% hồ sơ công việc tại các phòng, đơn vị được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định).

Các nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra thì cần tăng cường kiểm tra CCHC, gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc thực hiện công vụ, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt hạn chế, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng.Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền CCHC phù hợp với đặcđiểm của ngành VHTTDL, đặc biệt là thông tin tuyên truyền trên Trang thông tinđiện tử của Sở và các website của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Tập trung nghiên cứu các mô hình, sáng kiến, giải pháp giúp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các lĩnh vực CCHC; cải thiện và nâng cao các chỉ số:Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số sẵn sàng cho sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tinvà truyền thông (ICT); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cùng với đó, chú trọng công tác kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Triển khai tốt việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề mới phát sinh.

Rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; kiến nghị loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.Rà soát, đề xuất loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý, cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp trong quy trình giải quyết TTHC. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu TTHC với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đồng thời liên thông dữ liệu đến Trang thông tin điện tử của Sở VHTTDL. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền trong giảiquyết TTHC đối với các thủ tục đảm bảo đủ điều kiện, đúng thẩm quyền.Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC, trả kết quả giải quyết bản điện tử theo quy định.

Sử dụng có hiệu quả kết quả khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệpđể khắc phục, cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Xử lý thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Nghiêm túc xử lý theo quy định của pháp luật và các chế tài theo quy định đối với công chức sai phạm trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ làm việc của công chức trực tiếpthực hiện TTHC.

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tiếp tục xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công chức, viên chức để phát huy năng lực của từng người trong thực hiện nhiệm vụ, đạt được hiệu quả trong thực thi công việc. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, để Đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả. Rà soát và khắc phục các bất cập trong sử dụng công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền cho địa phương đối với một số nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo nguyên tắc không trùng, không sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Đổi mới phương thức làm việc tại các phòng, đơn vị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử; tăng cường tổ chức các cuộc họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến không giấy tờ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính. Bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo yêu cầu đổi mới. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Thực hiện đào tạo theo vị trí việc làm, chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, các kiến thức về quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng chuyên ngành theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức.

Tăng cường quản lý, sử dụng tập trung theo chế độ, định mức, đẩy mạnh áp dụng cơ chế khoán đối với sử dụng tài sản công. Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công như: định mức sử dụng xe ô tô, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng,…Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường thanh tra, giám sát và công khai minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tưtheo hình thức đối tác công tư (PPP) đúng quy định để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành, giải quyết các TTHC và công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao. Xây dựng Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Khai thác, sử dụng có hiệu quả tất cả các chức năng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước; 100% công chức, viên chức trong cơ quan sử dụng thành thạo các chức năng về hồ sơ công việc, trình, ký số, xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử, chuyển hoàn toàn sang phương thức xử lý công việc “không giấy tờ”. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan bảo đảm tính pháp lý của văn bản trao đổi và an toàn, an ninh thông tin. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức của Ngành.

KC

Print
121 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top