TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

701 Lượt xem

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công khai, minh bạch các hoạt động công vụ; nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện thống nhất, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2019.

Trong Quý I/2019 công tác kiểm soát TTHC của Sở đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND tỉnh và Bộ VHTTDL đúng tiến độ kế hoạch, ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện theo các nội dung kế hoạch kiểm soát TTHC đã đề ra, các nhiệm vụ đều thực hiện hoàn thành có chất lượng tốt.

Các phòng quản lý thuộc Sở đã tích cực chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sowr tập trung giải quyết các TTHC để trả cho các tổ chức, cá nhân kịp thời gian quy định, không để TTHC quá hạn. Sở đã thực hiện công bố công khai Danh mục TTHC, trong đó TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Sở là 29 TTHC; TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Sở là 64 TTHC; TTHC cấp huyện là 12 và TTHC cấp là 05. Sở đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho 14 TTHC.

Ngay từ đầu năm 2019, Sở đã tiến hành rà soát, đơn giá hóa TTHC theo Kế hoạch số 61/KH-SVHTTDL ngày 28/12/2018 về kiểm soát TTHC và tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019. Sở đã ban hành công văn số 39/SVHTTDL-VP ngày 18/01/2019 về việc thực hiện bãi bỏ về điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động vũ trường, karaoke; công văn số 94/SVHTTDL-VP ngày 25/2/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ; công văn số 109/SVHTTDL-VP ngày 01/3/2019 về việc rà soát sửa đổi, bổ sung TTHC, thực hiện cắt giảm 20-30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định của văn bản QPPL.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 39 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, trong đó đã giải quyết 37 hồ sơ đúng hạn; không có hồ sơ nào bị quá hạn và 02 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Trong đó, số hồ sơ TTHC giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích là 12 TTHC.  

Để đẩy mạnh công tác CCHC, Sở đã tiến hành đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC bằng việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức tuyên truyền lồng ghép đến cơ sở, tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động triển lãm ảnh, chiếu phim vùng cao, tủ sách thư viện văn hóa xã, thông tin lưu động, với tổng số hơn 75 buổi, phục vụ hơn 7500 lượt người. Ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có quy định TTHC liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chức, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Với những kết quả đạt được trong Quý I/2019, trong thời gian tới, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC, trong đó tập trung thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông kiểm soát TTHC, tập trung tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước tại địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, tích cực phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa. Đảm bảo 100% văn bản chỉ đạo, hướng dân về công tác CCHC được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành VHTTDL.

Cùng với đó 100% văn bản QPPL được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% văn bản chuyên môn thuộc ngành VHTTDL tham mưu quản lý được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định; thường xuyên rà soát TTHC theo thẩm quyền được giao, giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng công tác CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Từng bước thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 tại Sở.

Sử dụng Trang thông tin điện tử và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản của cơ quan, đơn vị hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở.  Tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức, thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; trên 80% đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Duy trì thực hiện có hiệu quả phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-IGate) tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, trong đó tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 95%; trên 50% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ; trên 20% tỷ lệ văn bản điện tử phát hành có chữ ký số; trên 90% thông tin theo quy định được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của Sở; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2149/KH-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về ứng dụng chữ ký số; tăng cường trao đổi nội bộ các cơ quan và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau dưới dạng điện tử, hạn chế dần các văn bản xử lý thủ công quyét đưa lên mạng. Nâng cao khả năng khai thác Phần mềm Hệ thống một cửa điện tử được trang bị tại Sở; tăng cường công tác tác truyền thông để quảng bá dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp. Hướng dẫn người dân và doanh nhgiệp thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3 dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử liên thông theo địa chỉ truy cập: http://caobang.motcua.vnpt.vn

KC

Print
701 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top