TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh thực hiện Cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức

328 Lượt xem

Mục tiêu của việc đẩy mạnh cải thiện chỉ số CCHC là nhằm xây dựng hệ thống hành chính tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo thuận lợi và sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc thực hiện dịch vụ công của ngành  VHTTDL Cà Mau.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Sở sẽ tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC; các kế hoạch trọng tâm về CCHC đã được ban hành; Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về CCHC. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị thuộc Sở, qua đó kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu UBND, HĐND tỉnh xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tăng cường tham vấn ý kiến tổ chức, đơn vị có liên quan và ý kiến của người dân. Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành pháp luật hàng năm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề mới phát sinh.

Đối với việc cải cách TTHC, Sở sẽ  thường xuyên rà soát các quy định TTHC của Chính phủ, của Bộ liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; qua đó, kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh công bố hoặc kiến nghị loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát, đề xuất thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC, ưu tiên những thủ tục thường phát sinh hồ sơ. Tiếp tục thực hiện liên thông giải quyết TTHC theo Quy chế phối hợp và quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi việc chấp hành của công chức, viên chức trong việc thực hiện quy trình, thời gian giải quyết các TTHC.

Thường xuyên cập nhật, công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng Dịch vụ hành chính công của tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng. Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC, trả kết quả giải quyết bằng bản điện tử theo quy định. Xử lý kịp thời những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giám sát thực hiện TTHC thuộc phạm vi ngành quản lý.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và cải thiện chỉ số CCHC là việc tinh gọn tổ chức bộ máy tổ chức cũng như xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Theo đó, Sở sẽ triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế; bố trí, sử dụng hiệu quả biên chế, hợp đồng được giao; thường xuyên rà soát, kịp thời kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Sở phù hợp với quy định hiện hành; Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị trực thuộc, đồng thời đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phải đảm bảo đúng đề án vị trí việc làm được phê duyệt; đồng thời phải phát huy năng lực của từng trường hợp trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động. Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ; thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thái độ giao tiếp công dân. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó,  tập trung đổi mới phương thức làm việc tại các phòng, đơn vị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử; tăng cường tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành, giải quyết các TTHC và công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao qua các phần mềm: Quản lý văn bản và hồ sơ công việc IOffice; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển và quảng bá tỉnh Cà Mau”; Quản lý cán bộ công chức; Kế toán; Chữ ký số; Dịch vụ hành chính công trực tuyến; Quản lý hiện vật của Bảo tàng; Thư viện điện tử; Cơ sở dữ liệu quản lý ngân hàng tên đường...

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số tại cơ quan bảo đảm tính pháp lý của văn bản; hạn chế văn bản giấy. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức.  Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở mỗi năm tăng tối thiểu 20% đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong điều kiện bình thường mới, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đặt ra, trong đó: lĩnh vực văn hóa có tỷ lệ gia đình được công nhận văn hóa: 89%; Tỷ lệ xã có Trung tâm Văn hóa – Thể thao: 75,6 %; Tỷ lệ huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa – Thể thao: 100%;  Lĩnh vực TDTT: Tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên: 33.5 %;  Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao: 28.5%; Lĩnh vực du lịch: Tổng số khách du lịch: 1.200.000 lượt khách; Khách trong nước: 1.198.000 lượt khách; Khách quốc tế: 2.000 lượt khách; Tổng doanh thu du lịch: 1.500 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt việc cải thiện chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, Sở đã để nhiều giải pháp, trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở; sự phối hợp của các phòng, đơn vị trong việc thực hiện công tác CCHC, coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác CCHC.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin; nâng cao chất lượng các nội dung, chú trọng tuyên truyền về những giải pháp, lợi ích đem lại; nêu gương các cá nhân làm tốt công tác CCHC. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các phòng, đơn vị, qua đó có biện pháp khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật về trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên tìm hiểu, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của Sở. Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các Kế hoạch CCHC của Sở trong giai đoạn 2021-2030. Huy động các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

KC

Print
328 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top