CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh công tác CCHC trong hoạt động quản lý

1352 Lượt xem

Nhằm kế thừa và phát huy nhưng kinh nghiệm tốt trong CCHC đã đạt được; đồng thời tập trung đề ra giải pháp khắc phục nhưng hạn chế, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Chỉ tiêu đề ra

Năm 2023, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau đặt chỉ tiêu 100% văn bản quy phạm pháp luật Sở được giao xây dựng dự thảo đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian và tính khả thi; 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành được triển khai thực hiện kịp thời. 100% TTHC thuộc lĩnh vực VHTTDL được trình công bố kịp thời và cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết TTHC cấp tỉnh so với Quyết định công bố của Bộ VHTTDL; 100% kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý kịp thời.

100% hồ sơ TTHC được trả đúng và trước hạn; Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt từ 70% trở lên. Bước đầu triển khai việc người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã chấp thuận khi thực hiện TTHC trước đó (trừ trường hợp cần thiết). Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến từ 60% trở lên.

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, chỉ tiêu đề ra là 100% công chức, viên chức được bố trí đúng đề án vị trí việc làm; Thực hiện tinh giản biên chế công chức so với năm 2022 theo quyết định phân bổ chỉ tiêu của UBND tỉnh; Phấn đấu không có trường hợp công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật. Không có trường hợp tham nhũng xảy ra tại cơ quan, đơn vị; 100% kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được thực hiện.

100% chữ ký số được sử dụng thường xuyên; 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản có độ mật); Mỗi tuần có ít nhất 4 tin, bài được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở (https://sovhttdl.camau.gov.vn); 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử; 100% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần; Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

 

Nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai

 

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, ngành VHTTDL Cà Mau sẽ tập trung nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu UBND, HĐND tỉnh xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Nghiên cứu, góp ý có hiệu quả đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi lấy ý kiến. Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; tổ chức truyền thông chính sách các văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến xã hội trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2023, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật; tổng hợp nội dung, ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những bất cập của các quy định pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật, kịp thời kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Thường xuyên rà soát các quy định TTHC của Chính phủ, của Bộ liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; qua đó, kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh công bố hoặc kiến nghị bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các TTHC còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý và việc thực hiện của tổ chức, cá nhân.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tiếp tục thực hiện liên thông giải quyết TTHC theo Quy chế phối hợp và quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi việc chấp hành của công chức, viên chức trong việc thực hiện quy trình, thời gian giải quyết các TTHC. Thường xuyên cập nhật, công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở và Công Dịch vụ hành chính công tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng.

Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào giải quyết các TTHC nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan; số hóa kết quả giải quyết TTHC. Tổ chức tiếp nhận, xử lý nhưng phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân thông qua đó tiếp nhận các phản ánh về các quy định hành chính, TTHC không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Triển khai thực hiện các Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Cà Mau và Quyết định giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023 cho các đơn vị thuộc Sở. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Sở trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp thẩm quyền phê duyệt; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công chức, viên chức để phát huy năng lực của từng người, đạt được hiệu quả trong thực thi công việc. Kiểm tra giám sát việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị trực thuộc, đồng thời đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và các Chương trình đào tạo khác được UBND tỉnh phê duyệt nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; công tác quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thực hiện phân bổ và sử dụng ngân sách đối với các phòng, đơn vị dựa trên kết quả, chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, mục tiêu, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị. Thực hiện tốt việc cân đối, thu chi ngân sách hợp lý, đảm bảo sử dụng nguồn lực trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; không để có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Rà soát sửa đôi Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công phù hợp với thực tế cơ quan và đảm bảo đúng quy định hiện nay. Tiếp tục vận động, khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội hóa phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Cùng với đó tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành, giải quyết các TTHC và công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao qua các phần mềm: Quản lý văn bản và hồ sơ công việc IOffice; du lịch thông minh; Quản lý cán bộ công chức; Kế toán; Chữ ký số; Dịch vụ hành chính công trực tuyến; Quản lý hiện vật của Bảo tàng; Thư viện điện tử; Cơ sở dữ liệu quản lý ngân hàng tên đường và danh sách tên đường, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số tại cơ quan bảo đảm tính pháp lý của văn bản; hạn chế văn bản giấy. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giây tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

KC

Print
1352 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top