TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC

571 Lượt xem

Trong những năm qua, công tác CCHC tại Sở VHTTDL Bình Phước đạt được những kết quả đáng tự hào, được đông đảo người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Kết quả đó chính là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở, sự đồng tâm, hiệp lực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đặt ra hàng năm. Qua đó, góp phần đưa công tác VHTTDL của tỉnh ngày càng phát triển.

Trong năm 2021, Sở đã quan tâm chỉ đạo tập trung vào các lĩnh vực CCHC, trong đó đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản thời gian, quy trình giải quyết TTHC, cách thức thực hiện các TTHC nhằm đem lại sự hài lòng cho tổ chức công dân. Sở xếp hạng 6 về chỉ số chuyển đổi số, xếp hạng 5 về đánh giá xếp hạng trang thông tin điện tử, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, cơ quan đạt chuẩn về an ninh trật tự.

Để có được kết quả trên, theo chia sẻ của ông Trần Văn Chung - Giám đốc Sở: trong năm qua, 100% các TTHC được thực hiện ở mức độ 4, các TTHC giảm xuống còn 1/3 thời gan so với quy định. 100% TTHC thực hiện đúng và sớm so với hạn định. Đặc biệt thực hiện đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC đến mức tối đa, Sở đã phối hợp với bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công của tỉnh, tất cả các TTHC của Sở đã được giải quyết nhanh, gọn, đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở tập trung tinh gọn bộ máy tổ chức của đơn vị, từ 9 phòng giảm xuống còn 5 phòng, 8 đơn vị sự nghiệp giảm còn 5 đơn vị. Việc sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường của từng vị trí công tác đã giúp cán bộ phát huy tốt năng lực của mình trong giải quyết nhiệm vụ. Cùng với đó, chúng tôi tập trung phát huy tối đa vai trò của tập thể, trong đó đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

Trong năm 2021, Sở đã thực hiện“Đề án văn hóa công vụ" trong công chức, viên chức, toàn ngành đã cùng nhau thi đua, có ý thức thực hiện tốt quy định, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế làm việc. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Các nhiệm vụ được đặt ra trong năm 2022

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Sở hướng tới mục tiêu: xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và các Chỉ số khác có liên quan của tỉnh.

Theo đó, Sở đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu VBQPPL lĩnh vực VHTTDL đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, đồng bộ và khả thi. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra và xử lý VBQPPL trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung thực hiện tốt việc tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực của ngành quản lý để triển khai kịp thời, đúng theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Thường xuyên thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời tham mưu bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành. Tăng cường công tác phổ biến các VBQPPL đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong ngành biết và thực hiện theo đúng pháp luật.

Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày16 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 100% TTHC lĩnh vực VHTTDL được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật; rà soát xây dựng quy trình, thời gian giải quyết, cập nhật đầy đủ TTHC  trên cổng dịch Dịch vụ công của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời, đầy đủ các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc lĩnh vực VHTTDL; thực hiện niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, thanh toán trực tuyến; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC  nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không tiền mặt. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Đề án của tỉnh đã phê duyệt; Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cử cán bộ, công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ của ngành; triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022; Tổ chức hoặc cử tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm làm việc, tích cực đổi mới phong cách, phương pháp làm việc có tính chuyên nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công; thực hiện chế độ công khai tài chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện tiết kiệm kinh phí hành chính, tăng thu nhập trong cơ quan; quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; quy định về sắp xếp, xử lý tài sản công.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022; phấn đấu 100% TTHC đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 95% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở; cải tiến ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; tiếp tục triển khai sử dụng tốt Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị thuộc Sở; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục áp dụng hiệu quả chữ ký số, hình thức họp không giấy, họp trực tuyến, hệ thống thư điện tử công vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Khai thác có hiệu quả Cổng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống một cửa điện tử; liên thông tích hợp và chia sẻ với các phần mềm chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; kiểm soát TTHC năm 2022; Tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt về chương trình CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch CCHC nhà nước của tỉnh, của Sở; Lồng ghép nội dung tuyên truyền về CCHC gắn với các hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim, tuyên truyền cổ động trực quan… và Tuyên truyền về CCHC trên trang thông tin điện tử của Sở, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

VD

Print
571 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top