TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Bến Tre đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1608 Lượt xem

Nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội;

Đồng thời, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác về công tác cải cách hành chính (CCHC), triển khai thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo chung của tỉnh, trong năm Sở không ngừng nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở.

Chú trọng việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật củng như các văn bản hành chính đang thực hiện tại đơn vị. Ngay từ đầu năm Sở cũng đã xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC phù hợp với Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan. Thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm. Thực hiện rà soát và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định có liên quan không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp để tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao; thực hiện chặt chẽ quy trình ban hành văn bản và tiến hành rà soát thường xuyên để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước tại tỉnh. Từ đầu năm 2019 đến nay đã tiếp nhận và xử lý 2.392 văn bản, ban hành 1.377 văn bản các loại. Xây dựng và trình thông qua thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 04 văn bản trong năm 2019, đã thông qua 3/4 văn bản trong tháng 4/2019.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Hầu hết các TTHC được giải quyết sớm hơn thời gian quy định, không có trường hợp quá hạn nào xảy ra. Công tác cấp phép, tiếp nhận hồ sơ thông báo quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật tiến hành chặt chẽ, giải quyết kịp thời, đúng thời gian và quy định. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019 đã cấp 12 giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 161 thông báo quảng cáo, 51 thông báo biểu diễn nghệ thuật. Duy trì thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào trong công việc hàng ngày của đơn vị. Công bố công khai, minh bạch quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh trong cải cách TTHC; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC, quy định hành chính. Đến nay có 132 TTHC được công khai trên website của Sở.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1562/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Nghị quyết  số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 15/1/2018 của Tỉnh ủy… đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và các nghị định, thông tư có liên quan. Cử công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; triển khai kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính; hoạt động kiểm soát, công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2019.

Xây dựng, sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức chặt chẽ, đúng quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực thi công vụ, không để xảy ra vi phạm phải xử lý kỷ luật. Hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị, cá nhân có liên quan, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp… Hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đảm bảo 100%  cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử từ 60% trở lên. Nâng cao tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm, tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4.

Đảm bảo thực hiện việc duy trì, cải tiến hệ thống ISO 9001 theo quy định. Nhiều phần mềm chuyên dùng đã được áp dụng có hiệu quả trong điều hành tác nghiệp về quản lý như: Hệ thống Văn phòng điện tử; Hệ thống thư điện tử; Hệ thống một cửa điện tử; Cổng/Trang thông tin điện tử; Sở đã trang bị cơ sở vật chất đảm bảo cho từng cán bộ, công chức thực hiệc công việc hàng ngày trên máy vi tính. 100% cán bộ, công chức sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc, trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; sử dụng hộp thư điện tử công vụ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế các hộp thư điện tử miễn phí.

Bên cạnh đó qua việc tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh có rất nhiều tin, bài về hoạt động CCHC và biên tập từ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực CCHC góp phần tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động trong đấu tranh, phòng tránh tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức.

Để công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong giai đoạn tiếp theo, Sở VHTTDL tập trung chỉ đạo, triển khai và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác về công tác CCHC, công tác hoạt động kiểm soát TTHC; Rà soát, đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; đề xuất, kiến nghị sửa đổi các TTHC không phù hợp.

Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc giải quyết các TTHC, đặc biệt trong công tác giải quyết tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo cơ chế “một cửa”. Đảm bảo công khai minh bạch các TTHC, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình; Kiểm soát chất lượng và tổ chức cập nhật dữ liệu TTHC và các văn bản có liên quan đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để xây dựng cơ quan hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả quản lý, điều hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC với nội dung trọng tâm là: Tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC đến năm 2020. Tuyên truyền chính xác về nội dung; đa dạng, phong phú về hình thức và phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền.

KC

Print
1608 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top