TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Bà rịa - Vũng Tàu: tạo bước đột phá mới trong công tác CCHC

1567 Lượt xem

Năm 2019, là năm phải tạo ra đột phá mới về CCHC, trong đó chú trọng cải cách TTHC, tích cực rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC còn rườm rà, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác của ngành VHTTDL Bà Rịa Vũng Tàu.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) triển khai kịp thời có chất lượng các quy định của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản QPPL để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Triển khai, phổ biến các văn bản QPPL, đẩy mạnh thực hiện công tác pháp chế, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCC,VC-NLĐ). Thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước giữa Sở với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo thực hiện tốt thẩm quyền được phân cấp.

Xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng việc kiểm soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình; tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính mới ban hành. Công khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, tìm hiều và thực hiện; tăng cường giám sát đối với việc chấp hành của CBCC,VC trong thực hiện qui trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tiếp nhận ý kiến góp ý, trả lời phản ánh, kiến khị của các tổ chức, cá nhân về thực hiện các TTHC của Sở thông qua, Trang thông tin điện tử của Sở, điện thoại của Lãnh đạo Sở và mail công vụ. Tiếp tục thực hiện tốt nhằm nâng cao chất lượng Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính.

Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2018, đó là: Tỷ lệ khiếu nại của khách hàng đối với các lĩnh vực áp dụng TCVN ISO 9001-2008 không vượt quá 3% trên tổng số hồ sơ thụ lý trong năm. Đảm bảo 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký áp dụng TCVN ISO 9001-2008 được thụ lý hoàn thành đúng thời hạn theo quy định và trước thời hạn 10%. Mức độ hài lòng của các tổ chức, cơ quan nhà nước đạt ≥ 90% (tính trung bình năm). Tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác phối hợp tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC được nâng cao. Tập trung xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ nhằm phục vụ tốt cho nhân dân. Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác CCHC trên địa bàn, Sở VHTTDL đã thực hiện điều chuyển và sắp xếp lại nhiều vị trí công tác tại nhiều phòng, ban chức năng. Những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, trì trệ, có tỷ lệ hồ sơ chậm giải quyết cao sẽ bị điều chuyển sang các bộ phận khác; tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm một số cán bộ có thái độ không đúng mực với người dân hoặc dấu hiệu tiêu cực, vi phạm các quy định của pháp luật trong xử lý hồ sơ hành chính.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở, của các dơn đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo đúng qui định; tiến hành rà soát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở và các đơn vị sự nghiệp để sắp xếp phù hợp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn để không chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra. Triển khai thực hiện kịp thời quy định của pháp luật nhà nước về quản lý CBCCVC trong ngành; Hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực công chức theo vị trí việc làm, bố trí đúng việc làm đã được phê duyệt. Xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng nở rộng diện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCC,VC; Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và gắn công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức với việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC.

Cử các CBCC,VC đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo đúng quy định. Đổi mới công tác quản lý CBCC,VC đặc biệt là công tác đánh giá, nhận xét đối với CBCC,VC đảm bảo trung thực, khách quan, phản ánh đúng kết quả thực thi công vụ. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý CBCC,VC.

Tiếp tục đẩy mạnh và quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp nhằm giáo dục lề lối, tác phong làm việc, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tự giác, tính tiên phong gương mẫu cho mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quyền lợi đối với CBCC,VC-NLĐ như: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, thi đua khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội,…

Tiếp tục thực hiện các quy định các chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện cân đối nguồn kinh phí được cấp, bảo đảm chi đúng, chi đủ các chế độ, chính sách cho CBCC,VC-NLĐ theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện định mức khoán phù hợp với tình hình thực tế nhằm tăng hiệu quả việc thực hiện cơ chế khoán và thực sự động viên, khuyến khích CBCC,VC-NLĐ làm thêm giờ, thêm việc. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2017-2020 theo hướng dịch chuyển loại hình đơn vị của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được đẩy mạnh để thực hiện tốt: trao đổi các văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan hành chính nhà nước qua mạng thông tin điện tử; xử lý văn bản, chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống văn phòng điện tử eOffice tại Sở; cung cấp thông tin thông qua cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, ứng dụng chữ ký số. Duy trì, vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Thực hiện đầy đủ các văn bản của UBND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó có việc niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính của các lĩnh vực thuộc chức năng của Sở. Đối với những thủ tục phức tạp, người dân dù chuẩn bị cẩn thận vẫn không tránh khỏi những thiếu sót thì thường xuyên bố trí cán bộ hướng dẫn và hỗ trợ. Cách làm này đang mang lại những kết quả tích cực. Theo đó, qua đánh giá khảo sát 82% số người được hỏi cảm thấy hài lòng khi đến làm các thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra về công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, doanh nghiệp, vi phạm kỷ luật và đạo đức công vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cải cách hành chính; các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính; thành quả đạt được trong cải cách hành chính đến mọi người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.Tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp, cá nhân  về chất lượng dịch vụ hành chính công để tiếp thu, khắc phục những thiếu sót và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

KC

Print
1567 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top