TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

1618 Lượt xem

Với mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực do ngành quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, trong những năm qua công tác cải cách hành chính của Sở VHTT Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các TTHC tại Sở VHTT Kiên Giang được giải quyết theo cơ chế một cửa; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm, nói đi đôi với làm được Sở VHTT tập trung đẩy mạnh.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở luôn thực hiện đúng quy định; văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, đúng thủ tục, đảm bảo về thể thức, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai công tác kiểm tra văn bản trái pháp luật. Đã triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng quy định các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực của ngành đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao (Du lịch) huyện, thị xã, thành phố.

Ban lãnh đạo Sở cũng thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng cho Sở; niêm yết công khai TTHC; thực hiện chế động thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC và quy định tài chính liên quan.

Công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Sở cũng đã thành lập, kiện toàn, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết công khai TTHC, lập sổ theo dõi và các loại phiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Bố trí phòng làm việc và bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các tổ chức liên hệ giải quyết các TTHC. 100% hồ sơ đều được nhận theo đúng thủ tục, trả theo đúng quy trình và sớm hơn thời gian quy định.

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được cải cách có sự phân công rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận thông qua Quy chế hoạt động của cơ quan. Thường xuyên giáo dục cán bộ, công nhân viên chức-lao động rèn luyện và thực hiện tốt Luật Công chức, Luật viên chức.

Triển khai thực hiện trên diện rộng về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sở đã triển khai cơ chế khoán biên chế kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Xây dựng quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước làm cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc về nghiệp vụ kế toán; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách, tài sản nhà nước.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Có 11/11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 04 đơn vị tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động; 07 đơn vị ngân sách cấp hoàn toàn kinh phí hoạt động.

Sở cũng đã chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong thực hiện các TTHC. Ban Giám đốc Sở đã giao cho Văn phòng Sở xây dựng, quản lý, vận hành chức năng gửi, nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng Sở với các đơn vị trên trang hồ sơ công việc; cập nhật văn bản đến và phát hành toàn bộ văn bản đi có đính kèm văn bản điện tử bằng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên trang hồ sơ công việc dùng chung.

Việc ứng dụng CNTT trong các đơn vị trực thuộc được quan tâm thường xuyên, 100% đơn vị trực thuộc đều có hệ thống mạng nội bộ, tất cả các đơn vị đều được triển khai trang hồ sơ công việc. Một số đơn vị đang tiến hành xây dựng trang thông tin điện tử. Trên 95% cán bộ công chức, viên chức làm việc trên máy tính và sử dụng thư điện tử thường xuyên trong công việc.

Các lĩnh vực công tác được quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Có 03 lĩnh vực công tác liên quan đến giải quyết TTHC: văn hóa, thể thao và gia đình. Đã xây dựng 83 quy trình TTHC áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 (100% TTHC).

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở VHTT Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong đó tập trung: tiếp tục triển khai chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác CCHC; tập trung tham mư toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ CCHC trên 6 lĩnh vực gồm: cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân và tổ chức đảm bảo đúng sở trường, kỹ năng của từng cá nhân và đúng vị trí, chức năng của từng phòng đơn vị khoa học phát huy tối đa hiệu suất học tập, hiệu quả công việc.

Tiếp tục tập trung đôn đốc thực hiện việc triển khai Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước; rà soát, sửa đổi, bổ sung thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc và quản lý sử dụng tài sản công của Sở.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, gắn với mở rộng và nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, phục vụ tích cực cho việc đổi mới phương thức quản lý điều hành của bộ máy, đặc biệt trong giải quyết công việc.

Trọng tâm công tác CCHC của Sở trong 6 tháng cuối năm 2019 là thực hiện có hiệu quả và chất lượng trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Sở đạt mục tiêu đề ra; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án vị trí việc làm của Sở đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện tốt lộ trình Đề án tinh giản biên chế của Sở

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Sở, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ISO gắn với CCHC.

KC

Print
1618 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top