TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT Khánh Hòa: quý I năm 2023, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

184 Lượt xem

Trong quý I, năm 2023, Sở VHTT Khánh Hòa đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch CCHC của đơn vị và hoàn thành 11/43 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đạt 26% so với kế hoạch.

Cụ thể, về cải cách thể chế, Sở đã ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Kết quả kiểm tra, rà soát, Sở không có văn bản quy phạm pháp luật nào có nội dung trái pháp luật để yêu cầu xem xét, xử lý theo luật định.

 

Sở đã đẩy mạnh cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh việc công bố, công khai danh mục TTHC theo quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, giải quyết TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, đạt chất lượng, hiệu quả; qua đó nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí về thời gian và kinh phí cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. Điều đó cũng đã góp phần giúp cho việc thực hiện cải cách TTHC đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, tổng số TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 102 TTHC (101 TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao, 01 TTHC liên thông cấp phép xây dựng công trình quảng cáo), cấp huyện là 15 TTHC và cấp xã là 07 TTHC. 

 

Trong Quý I/2023, Sở đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân 199 hồ sơ; trong đó: lĩnh vực văn hóa 187 hồ sơ; lĩnh vực TDTT: 12 hồ sơ. Hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 là: 153/199 hồ sơ, đạt tỷ lệ 76,9%, vượt 21,9% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2023. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 189 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết: 10 hồ sơ; không có hồ sơ nào giải quyết trễ hạn. Sở cũng tổ chức hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 26 hồ sơ.

Cùng với đó, trong quý I năm 2023, Sở đã tích cực cải cách về bộ máy tổ chức. Theo đó, Sở đã gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 03 đơn vị trực thuộc; ban hành văn bản triển khai đến các đơn vị trực thuộc về tạm phê duyệt danh mục vị trí việc làm. Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị phân bổ, bố trí số lượng người làm việc theo vị trí việc làm đảm bảo số lượng người được giao; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với các vị trí việc làm để đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ theo quy định; thực hiện bổ nhiệm 01 công chức giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình và bổ nhiệm lại 01 viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao.

Về cải cách tài chính công, Sở đang tiến hành triển khai 01 dự án đầu tư công; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công như: đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao công tác tuyên truyền, nhận thức; tăng cường xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch CCHC của Sở đó là việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; đồng thời phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt trong công tác chuyển đổi số, Sở đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể, Sở tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, chữ ký số trong liên thông văn bản điện tử…; tổ chức triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các cơ quan bộ, ngành Trung ương; triển khai sử dụng chữ ký số trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở thường xuyên được rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời và đúng quy định hiện hành. Công tác hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân luôn được Bộ phận Một cửa và công chức các phòng chuyên môn quan tâm phối hợp thực hiện; do đó, 100% hồ sơ TTHC đều giải quyết sớm hạn, đúng hạn.

Để công tác CCHC đạt hiệu quả, đàm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, Sở đặt ra các nhiệm vụ, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC năm 2023, trọng tâm là tuyên truyền các nội dung, giải pháp cải cách thể chế, cải cách TTHC, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; góp phần nâng cao thứ bậc, kết quả xếp hạng các chỉ số quản trị phát triển địa phương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trong đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, tập trung tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tình hình, kết quả triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh theo các nghị quyết của Trung ương; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và hiệu quả quản lý biên chế…

 

Người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư được tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tiếp cận thông tin, trong mối quan hệ với cơ quan hành chính tỉnh và thực hiện TTHC; việc công khai thông tin dự án đầu tư theo quy định; các quy định, chính sách quản lý trong sản xuất, kinh doanh; mô hình, cơ chế đang được thí điểm; việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị…

 

VD

Print
184 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top