CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT Khánh Hòa đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2022

695 Lượt xem

Trong 9 tháng đầu năm 2022,  công tác CCHC của Sở VHTT Khánh Hòa đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Các TTHC được niêm yết theo đúng quy định; công tác rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công khai, minh bạch; việc sử dụng CNTT phục vụ cho công việc ngày càng hiệu quả. Theo đó, 100% hồ sơ của công dân được giải quyết trước hạn, đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Những kết quả đạt được

Công tác CCHC của Sở luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Sở với những chủ trương, chính sách, kế hoạch được ban hành ngay từ đầu năm. Sở cũng đã triển khai các VBQPPL của Trung ượng, UBND tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu, xây dựng, ban hành VBQPPL mới đảm bảo tính kịp thời, hợp pháp, đồng bộ của hệ thống văn bản trong các lĩnh vực quản lý của ngành.

Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực; đồng thời chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước rà soát các TTHC và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định để giảm bớt phiền hà các TTHC cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

Chỉ riêng trong Quý III/2022 (Từ 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022), Sở đã tiếp nhận 278 hồ sơ, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 252 hồ sơ (trực tuyến: 208 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 70 hồ sơ; số từ kỳ trước chuyển qua: 26 hồ sơ). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 263 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 222 hồ sơ, đúng hạn: 41 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ. Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Các TTHC của Sở được thực hiện nghiêm túc đúng quy định của Trung ương, của tỉnh về nội dung, hồ sơ, thời gian thực hiện đều được cắt giảm tối thiểu so với quy định. Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp được công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Bên cạnh đó, thực hiện theo hướng dẫn số 4003/UBND-KSTT của UBND tỉnh về việc “Triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh”, Sở VHTT đã hoàn thành việc lắp đặt bảng “Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh” để đặt tại trụ sở cơ quan và tại Bộ phận một cửa của Sở.

Về Cải cách tổ chức bộ máy: Sở tiếp tục thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch; Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tăng cường, chủ động giải quyết nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung cần phải thực hiện đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, kết quả của tiến độ, chất lượng của việc giải quyết công việc là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xét thi đua khen thưởng; điều động, luân chuyển biệt phái cán bộ hàng năm; 100% công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế đề ra. 

Cùng với đó, Sở đã triển khai lớp tập huấn công tác CCHC và văn thư lưu trữ năm 2022 nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi, tham mưu công tác CCHC và văn thư lưu trữ cho đội ngũ công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

Đối với công Cải cách tài chính công: trên cơ sở dự toán năm được giao, Sở đã thực hiện quản lý chi tiêu đúng chế độ và quy định của nhà nước có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc chi trả lương qua tài khoản được thực hiện đúng quy định của nhà nước.

Công tác hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được đặc biệt quan tâm. Sở đã triển khai áp dụng tốt Hệ thống quản lý và điều hành văn bản. Việc gửi, nhận văn bản được thực hiện trên hệ thống, lãnh đạo Sở và các đơn vị đã sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử thành thạo. 100% công chức, viên chức sử dụng thư công vụ trong giao dịch, trao đổi công việc. Xây dựng đầy đủ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm và giai đoạn. Tỷ lệ sử dụng và trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan nhà nước đạt 100%. Tiến hành rà soát nhập liệu bổ sung hồ sơ và quản lý công chức, viên chức trên phần mềm quản lý của tỉnh.

Tiếp tục triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ở cấp tỉnh là 102 TTHC, cấp huyện là 20 TTHC, cấp xã là 07 TTHC. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong đó xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng; xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống.

Sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh phê duyệt. Cập nhật và bổ sung kịp thời các TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận thực hiện.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các quy trình, TTHC, các hồ sơ mẫu, biểu mẫu của các TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tra cứu, thực hiện TTHC. Cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị; Thông báo địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính đảm bảo đúng quy định. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm 2022

Thời gian tới, để phát huy kết quả đã đạt được, Sở VHTT triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch CCHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022; Tăng cường thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông kiểm soát TTHC, tập trung tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao phụ trách; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình trao đổi, giải quyết công việc; tích cực nâng cao tỷ lệ văn bản đi sử dụng chữ ký số; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về công tác CCHC lên Cổng Thông tin điện tử của Sở; Duy trì việc thực hiện dịch vụ công, mức độ 3,4 đối với các TTHC lĩnh vực VHTTDL; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiếp tục phổ biến kết quả CCHC của tỉnh, của Sở đến cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đồng thời trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, đạt hiệu quả.

Phát huy ngày càng mạnh mẽ nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện TTHC tại Sở năm 2022 đạt trên 83%.

Tập trung tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm các TTHC rườm rà, phức tạp; kịp thời công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả khảo sát chỉ số PAPI; tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; tạo thuận lợi cho người dân giám sát, tham gia góp ý xây dựng chính quyền.

KC

Print
695 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top