CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

2123 Lượt xem

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, cùng với quyết tâm, cố gắng của CCVC-NLD, công tác CCHC có sự chuyển biến tốt. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mặt chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế từ đó giúp cho công tác CCHC được thực hiện thông suốt. Tổ chức bộ máy của các đơn vị đã được sáp nhập, sắp xếp tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được công việc và mang lại hiệu quả cao. Đời sống vật chất và tinh thần CCVC-NLĐ được nâng cao....

Để đẩy mạnh công tác CCHC, Sở VHTT Đà Nẵng đã có sự phân công lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng và công chức phụ trách CCHC. Hàng tháng rà soát trong cuộc họp giao ban về xử lý công việc liên quan đến công tác CCHC nhất là hồ sơ một cửa. Chỉ đạo Bộ phận CCHC xây dựng và thực hiện kiểm tra các đơn vị về thực hiện công tác CCHC.

Tạo điều kiện cho CCVC tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ VHTTDL và UBND thành phố tổ chức. Đưa các nhiệm vụ công tác CCHC vào giao ban toàn cơ quan, hội nghị sơ kết, hội nghị tổng kết năm. Thường xuyên khuyến khích CBCC trong nghiên cứu các sáng kiến về công tác CCHC. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện việc rà soát lại Bộ TTHC của Sở, Bộ thủ tục ngoài một cửa nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý văn bản đi đến của Sở.

 

Sở đẩy mạnh công tác sáp nhập, sắp xếp tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được công việc và mang lại hiệu quả cao. Theo đó, Sở có 15 đơn vị sự nghiệp, đến tháng 9/2018, Sở đã giảm xuống còn 11 đơn vị (giải thể Trung tâm Quản lý Quảng cáo; sáp nhập Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa vào Bảo tàng Đà Nẵng; sáp nhập Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa thành phố. Qua sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở giảm được 15 vị trí lãnh đạo quản lý (trong đó có 5 cấp trưởng đơn vị); giải quyết chế độ theo chính sách tinh giản biên chế và thôi việc đối với 14 viên chức và hợp đồng lao động.

 

Đến tháng 12/2018, Sở tiếp tục giảm thêm 02 đơn vị (sáp nhập Cung Thể thao Tiên Sơn, Trung tâm Thể dục thể thao người lớn tuổi vào Trung tâm Thể dục thể thao). Như vậy, trong năm 2018, Sở giảm 40% đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (từ 15 đơn vị còn 9 đơn vị). Sở Văn hóa và Thể thao là một trong những đơn vị tích cực, tiên phong trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị không thuộc diện sắp xếp tổ chức rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, khoa học và đã có Báo cáo số 606/BC-SVHTT ngày 09/11/2018 về kết quả triển khai Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động cúa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021.

 

Sở đã phối hợp với các Sở ngành liên quan, rà soát bộ TTHC và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cũng như thông báo rộng rãi đến tổ chức, công dân, các sở ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố. 100%  hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC được giải quyết sớm và đúng thời hạn. Sở đã ban hành các kế hoạch để rà soát, đánh giá TTHC, trong đó chỉ tính riền trong năm 2018 đưa ra 10 TTHC để tiến hành rà soát đơn giản như lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo và lĩnh vực thể thao.

 

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, theo đó bộ TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, kèm nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính thành phố, trên trang thông tin điện tử chuyên ngành và phần mềm một cửa tập trung của thành phố. Sở đã công khai số điện thoại, địa chỉ liên hệ của lãnh đạo Sở cũng như công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Bộ phận 1 cửa của Sở cũng thường xuyên hướng dẫn cho tổ chức, công dân đánh giá khảo sát mức độ hài lòng qua trang website vhtt.danang.gov.vn, qua máy tính bảng để tại Bộ phận 1 cửa và khảo sát trực tiếp bằng bản giấy.

 

Sở từng bước đẩy mạnh sự chuyển biến và sức lan tỏa tích cực trong việc nâng cao nhận thức và chuyển biến lề lối làm việc, thực thi công vụ của công chức, viên chức và người lao động Sở Văn hóa và Thể thao; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của ngành đủ về số lượng và đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tham mưu cho UBND thành phố trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

 

Một trong những dấu ấn trong công tác CCHC của Sở VHTT Đà Nẵng đó là việc thực hiện triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào website của Sở để đặt lịch hẹn giao dịch trực tuyến. Bộ phận một cửa của Sở sẽ xác nhận cuộc hẹn trong 04 giờ làm việc kể từ thời điểm người dân đặt lịch hẹn, theo dõi và bố trí công dân đã hẹn thực hiện giao dịch.

 

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Sở VHTT Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC của Sở, trong đó tập trung vào việc rà soát tham mưu sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý chỉ đạo điều hành thuộc phạm vi quản lý của ngành. Công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực hoạt động ngành trên website.

 

Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Sở cũng như ban hành văn bản triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC. Báo cáo rà soát, đơn giản hóa TTHC của Sở. Triển khai sử dụng hiệu quả công cụ kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện CT 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về vi phạm trong giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân. Tiến hành thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Sở.

 

Tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo theo lộ trình tinh giảm biên chế giai đoạn 2015-2021. Cũng như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở. Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan hành chính; thực hiện đánh giá CBCC trên phần mềm đạt chất lượng. Ứng dụng tốt hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng theo mô hình liên thông gồm hệ thống một cửa tập trung, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

 

Thường xuyên theo dõi, rà soát và cung cấp thông tin, phối hợp trong việc nâng cấp hệ thống, cập nhật bộ TTHC mới ban hành của Sở trên phần mềm một cửa điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Triển khai liên thông hồ sơ một cửa điện tử giữa các sở, ngành và Văn phòng UBND thành phố. Đẩy mạnh việc sử dụng hộp thư điện tử thành phố của Sở cũng như từng CBCCVC.

 

Thực hiện chuyển đối cơ chế tự chủ một số đơn vị sự nghiệp; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xã hội hóa một số hoạt động cung ứng dịch vụ công trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao. Thực hiện công khai tài chính; nâng cao hiệu quả trong việc quản lý tài chính tại Sở; tăng cường các biện pháp nhằm tiết kiệm chi tiêu, tăng thu nhận cho CBCC.

 

KC

Print
2123 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top