TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

1715 Lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 30c ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thế cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Nghị quyết số 76 ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 30c của Chính phủ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã xác định công tác nâng cao cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, là khâu đột phá triển khai chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước, kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong những năm qua, lãnh đạo Sở đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tích cực đôn đốc trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính của Sở đã được quy định tại Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở, Quy chế làm việc của cơ quan, Nội quy làm việc của bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chú trọng thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Bình cũng chỉ đạo xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cũng như các đơn vị trực thuộc Ngành.

Bên cạnh đó, Sở coi trong đẩy mạnh cải cách công tác tổ chức bộ máy, tăng cường đẩy mạnh. đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao chất lượng cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính, kiểm soát đầy đủ, rõ ràng theo quy định để tạo điều kiện thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động văn hóa, thể thao. Sở cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan, của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan; nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện “một cửa”, nghiêm túc, đúng quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, tạo sự thống nhất trong thực hiện kế hoạch CCHC của Sở.

100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn (các văn bản của Chính phủ như Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 về việc triển khai thực hiện nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính…).

Ông Trần Quốc Hội - Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 100% thủ tục hành chính được thực hiện và đạt kết quả là đúng quy định, trong đó 97% thủ tục hành chính được giải quyết sớm hơn quy định và không có thủ tục hành chính nào bị chậm tiến độ. Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao đang triển khai thực hiện 100% thủ tục hành chính vào dịch vụ trực tuyến công và trong thời gian tới sẽ giảm được 10% thời gian xử lý theo như quy định. Theo như xếp hạng của tỉnh thì công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao xếp thứ 3 trong khối các Sở, ngành trong tỉnh.

Trong công tác hiện đại hóa hành chính, Sở Văn hóa Thể thao Quảng Bình đã xây dựng và đưa vào vận hành Trang Thông tin điện tử của Sở và tiến hành cập nhật các Thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử, thường xuyên nâng cấp mạng nội bộ và mạng diện rộng, nâng cao vai trò Trang thông tin điện tử của Sở, để trao đổi liên lạc, duy trì hệ thống văn bản và hồ sơ công việc trên mạng Internet, đưa các phần mềm xử lý công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật thông tin hàng ngày phục vụ cho công tác chuyên môn.

Hiện tại, có 100% phòng, đơn vị trực thuộc Sở có mạng nội bộ để trao đổi công việc, 100% cán bộ, công chức có tài khoản điện tử để sử dụng email, sử dụng hệ thống thông tin nội bộ và môi trường làm việc trên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình. Sở Văn hóa Thể thao chính thức áp dụng “cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại” bằng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 1,2,3 ở bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Hệ thống một cửa liên thông của Sở được triển khai đồng bộ thống nhất theo mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử. Thực hiện niêm yết công khai các Thủ tục hành chính, niêm yết địa chỉ, tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ cho các tổ chức, công dân khi có nhu cầu. Công tác trả hồ sơ, cấp phép được xử lý đúng hạn; kết quả giải quyết các Thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao được thực đẩy đủ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã chủ động rà soát bổ sung Quy chế làm việc để phù hợp với tình hình thực tiễn mới, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; xây dựng Quy chế công sở, ứng xử ở cơ quan. Nhờ đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có nhiều chuyển biến về mặt nhận thức, phong cách ứng xử, giao tiếp và thực thi công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức trọng sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có lương tâm, trách nhiệm trong công việc. Vì vậy, chất lượng công việc ngày càng được nâng cao.

Công tác tuyên truyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đã được các đơn vị triển khai dưới nhiều hình thức, như phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền phổ biến, đặc biệt trên Trang thông tin điện tử của Sở luôn cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản quy định mới của ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay đổi từ cơ chế quản lý chung sang cơ chế quản lý chức năng bởi mục đích xây dựng ngành phát triển đồng bộ, nâng cao sự chuyên sâu, chuyên nghiệp đối với đội ngũ công chức, viên chức. Nhờ đó, toàn bộ quy trình xử lý công việc đều được chuẩn hóa theo cả quy trình nghiệp vụ. Bởi vậy, trong hoạt động của các phòng, ban trực thuộc Sở đều được phát huy đuwọc điều kiện, năng lực hiện có, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, trong thời gian qua công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở vẫn còn tình trạng một số thủ tục trả kết quả chậm so với thời gian quy định. Để khắc phục tồn tại trên, trong thời gian tới, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tổ chức, cá nhân về các quy định, điều kiện đối với các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp tục đề nghị Bộ VHTTDL điều chỉnh thời gian giải quyết một số TTHC cho phù hợp với tình hình. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về cải cách thủ tục hành chính của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới. Một là, để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, Giám đốc Sở tiếp tục trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi của Sở.

Hai là, quyết tâm đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân.

Ba là, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý, trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Bốn là, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Năm là, đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thông qua việc thẩm định thủ tục hành chính, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về văn hóa và thể thao, góp phần quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế của tỉnh Quảng Bình.

KC

Print
1715 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top