TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá kết quả CCHC

1725 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021, Đảng ủy Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở cũng như chương trình CCHC hằng năm của đơn vị. Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác CCHC của ngành VHTT Khánh Hòa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó đặc biệt là cải cách TTCH và Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác năm 2021, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC như: Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC, Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng, chỉ số CCHC năm 2021, Quy chế đánh giá, xếp hạng CCHC…

Đồng thời luôn quyết liệt và sát sao trong chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về CCHC của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Việc chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện CCHC được đưa vào trong nội dung giao ban lãnh đạo Sở; giao ban lãnh đạo Sở với lãnh đạo các phòng.

Bên cạnh đó, hàng tuần, hàng quý, Giám đốc Sở còn tổ chức giao ban các phòng chuyên môn nghiệp vụ nhằm kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC để kịp thời có những chỉ đạo và xử lý. Một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá tác động của CCHC chính là mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch hành chính về các lĩnh vực văn hóa, thể thao tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ cũng như mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, Sở đã triển khai thực hiện việc gửi phiếu lấy ý kiến khách hàng là các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ văn hóa và thể thao nhằm chủ động tiếp thu những ý kiến góp ý, đánh giá về những mặt tích cực cũng như hạn chế, tồn tại trong giải quyết các TTHC, trên cơ sở đó có những giải pháp phù hợp để phục vụ, hướng dẫn tốt hơn. Bên cạnh đó, Sở cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc và tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ý thức phục vụ nhân dân. Cán bộ, công chức luôn được nhắc nhở thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC, đảm bảo trả kết quả đúng hẹn.

Các văn bản về CCHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao được cập nhật thường xuyên trênTrang thông tin điện tử của ngành; Việc gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống E-Office được giám sát chặt chẽ. Sở công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo các hình thức quy định; Công khai TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến và thực hiện bưu chính công ích trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Trang thông tin điện tử của sở và tại bộ phận một cửa

Nhờ vậy công tác CCHC của Sở đã đi vào nề nếp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chỉ số CCHC của Sở  tăng cao và được xếp vị trí nhất khối Sở, ngành.

Những kết quả đạt được

Hiện có 99 TTHC trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó: 98 TTHC lĩnh vực văn hóa, gia đình và TDTT; 01 nhóm TTHC liên thông cấp phép xây dựng công trình quảng cáo-tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo), ở cấp huyện là 20 TTHC và cấp xã là 07 TTHC.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC với tổng số 126/126 quy trình (đạt tỷ lệ 100%). Qua đó nhằm phối hợp tốt với Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kết quả từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 20/7/2021, Sở VHTT đã tiếp nhận tổng số 489 hồ sơ; trong đó hồ sơ đã giải quyết 484 hồ sơ và đang giải quyết là 05 hồ sơ. 100% hồ sơ được tiếp nhận giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Việc xếp loai công chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC  được thực hiện theo từng  quý và thông báo trên Trang tin điện tử của Sở. Theo đó, trong quý I, quý II, năm 2021, 100% công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC của Sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với số điểm của từng công chức đạt từ 8,5 đến 10 điểm.

Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đảm bao tốt  công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban phòng, chống dịch quốc gia, Sở đã hướng dẫn cho hơn 20 cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Kết quả từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến ở mức độ 3, 4 của Sở đạt trên 75%, vượt 25% chỉ tiêu kế hoạch; hướng dẫn công dân thực hiện thành công việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí 05 hồ sơ với tổng số tiền 3.500.000 đồng (năm 2020 là 03 hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí); thực hiện giao trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 80 hồ sơ.

Thêm một điểm nhấn trong kết quả thực hiện cải cách TTHC đó là việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” của Chính phủ đã được tiến hành thực hiện từ tháng 3/2021. Để thực hiện Đề án này, Sở đã ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC, tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, chủ động rà soát các TTHC để tham mưu cắt giảm thời gian giải quyết và đơn giản hóa thành phần hồ sơ… tiến hành thực hiện cập nhật kết quả giải quyết TTHC  vào Kho quản lý dữ liệu điện tử trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ hành chính công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh cũng như của Sở.

Trước đó, Sở đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 45 TTHC có phát sinh hồ sơ; đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Sở cũng phối hợp trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố nhóm TTHC liên thông; rà soát, bổ sung, cập nhật, gỡ bỏ cơ sở dữ liệu TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử cho phù hợp…

Việc thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, làm thay đổi một cách căn bản cách thức giải quyết cũng như việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thủ công sang điện tử, tự động, theo thời gian thực. Qua đó, cắt giảm, đơn giản hóa việc thực hiện TTHC, tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC.

Trong cải cách tổ chức bộ máy, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, cán bộ của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng các chỉ tiêu và yêu cầu theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành được triển khai theo kế hoạch nhằm phát triển nguồn nhân lực có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sở cũng thực hiện công khai minh bạch đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Cùng với đó, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 trong CCHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở được đảm bảo thực hiện với 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng và thực hiện giải quyết công việc qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị. 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống mail công vụ…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2021, ngành VHTT Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC gắn với rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định TTHC không còn phù hợp; Nâng cao trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt về công tác CCHC trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn ngành.

VD

Print
1725 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top