TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

644 Lượt xem

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chủ đề năm 2019 là "tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh", gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, Sở VHTT Hải Phòng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực mà Sở quản lý.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả. Sở đã tiến hành rà soát, đánh giá các quy định về TTHC đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về kiểm soát TTHC. Chủ động rà soát toàn bộ TTHC, danh mục TTHC lĩnh vực ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp để kịp thời trình Chủ tịch UBND thành phố công bố theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại theo Quyết định số 670/QĐ-CT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, hiện số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố ở lĩnh vực văn hóa, thể thao là 26 TTHC; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao là 68 TTHC (lĩnh vực văn hóa: 30 TTHC, lĩnh vực Điện ảnh: 2 TTHC; lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: 2 TTHC; lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn: 3 TTHC; lĩnh vực văn hóa cơ sở: 4 TTHC; lĩnh vực xuất, nhập văn hóa không nhằm mục đích kinh doanh: 2 TTHC; lĩnh vực nhập khẩu văn hóa nhằm mục đích kinh doanh: 3 TTHC; lĩnh vực thư viện: 01 TTHC; lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: 01 TTHC; lĩnh vực gia đình: 06 TTHC và lĩnh vực Thể dục, thể thao: 32 TTHC). Cùng với đó, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là 16 TTHC và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 05 TTHC. Công khai danh mục, nội dung TTHC đảm bảo đầy đủ, chính xác theo thẩm quyền giải quyết tại bộ phận một cửa và Cổng thông tin điện tử của Sở.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC nhằm phát hiện những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết TTHC; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố để từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Đề xuất những phương án đơn giản TTHC theo hướng 03 giảm: giảm thời gian, giảm chi phí, giảm thành phần hồ sơ. Mục tiêu của Sở VHTT Hải Phòng trong năm 2019 đảm bảo 100% TTHC được niêm yết công khai đúng quy định.

Bên cạnh đó, 100% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" được giải quyết đúng quy trình và thời gian quy định. Trong đó 90% hồ sơ được giải quyết trước hạn và 100% hồ sơ đã trả cho tổ chức, công dân không có khiếu nại. Trên 95% tổ chức, công dân hài lòng về sự hướng dẫn, thái độ phục vụ của công chức.

Cùng với đó, Sở đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính. 100% các văn bản nội bộ của Sở được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử; 100% văn bản được xử lý hoàn toàn trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Duy trì và phát huy hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở theo đúng quy định của pháp luật. Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở đã ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng gồm: 01 sổ tay chất lượng, 05 quy trình chung và các quy trình chuyên môn nhằm mục đích kiểm soát chất lượng các hoạt động thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã được hoạch định.

Triển khai hiệu quả danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ đó, nâng dần số lượng hồ sơ hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; chú trọng tuyên truyền về đơn giản hóa TTHC; dịch vụ công mức độ 3,4; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cũng như tuyên truyền về tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung cải cách hành chính theo Luật tiếp cận thông tin. Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ánh, đánh giá về việc giải quyết TTHC tại bộ phận "một cửa".

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được Sở Văn hóa và Thể thao đặc biệt chú trọng, công tác triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về đào tạo, bồi dưỡng được sở thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Đề cao trách nhiệm đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra về công vụ, trách nhiệm người đứng đầu. Rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đảm bảo hợp lý, hiệu quả.

Thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế và lao đồng hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình thành phố đã đề ra. Sở cũng tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính; công chức trực tiếp giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng do thành phố tổ chức.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và đầu tư công cũng như tăng cường kiểm soát việc thu - chi. Thực hiện nghiêm túc việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, công khai minh bạch. Thực hiện nghiêm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong thời gian tới, Sở VHTT Hải Phòng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được trong công tác cải cách hành chính. Theo đó, Sở phấn đấu nâng cao vị trí xếp hạng về CCHC trên địa bàn thành phố; tích cực triển khai CCHC tại đơn vị góp phần giúp thành phố vững vị trí tốp đầu về chỉ số CCHC, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, đặt mục tiêu 100% nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của Sở VHTT năm 2019 hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ xác định trong Kế hoạch CCHC nhà nước của Sở VHTT năm 2019.

Sở cũng sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% số đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện công tác CCHC.  Hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND thành phố, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. 100% TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; được cập nhật, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở VHTT. Hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở.

KC

Print
644 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top