TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1839 Lượt xem

Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong những năm qua đã được triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt. Công tác tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Công tác tuyên truyền phổ biến về cải cách hành chính nhà nước đến CB CCVC được triển khai kịp thời.

 Công tác rà soát thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giải quyết công việc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành được chú trọng, quan tâm; ứng dụng có hiệu quả Phần mềm điều hành và quản lý văn bản, duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở....

Về công tác cải cách thể chế, trong những năm qua Sở đã tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi; xây dựng và từng bước hệ thống hóa các thể chế, cơ chế, chính sách quản lý của tỉnh, triển khai quán triệ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó bảo đảm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai, thực hiện quy trình liên thông, giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách của tỉnh về lĩnh vực đất đai, bảo đảm yêu cầu đầy đủ, minh bạch, đồng bộ, thuận lợi cho sự tham gia của các thành phần kinh tế, nhà đầu tư; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Triển khai thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành thị, để từ đó đánh giá, xếp hạng mức độ triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở cũng tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị và cá nhân chậm công bố, công khai thủ tục hành chính, tự đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức. Quyết liệt cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; điều chỉnh hợp lý nhằm đơn giản, minh bạch và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; loại bỏ triệt để những khâu trung gian, giấy tờ không cần thiết hoặc trùng lặp trong hồ sơ thủ tục, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng của các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tuừ tỉnh tới cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết địa chỉ, số điện thoại, cơ quan tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về thủ tục, hành chính và quy định hành chính của tổ chức, công dân; triển khai, áp dụng phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, quá trình giải quyết các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp để cá nhân, tổ chức dễ hiểu, dễ thực hiện và giám sát. Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan hành chính, giữa các cơ quan hành chính với nhau; mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực có liên quan tới nhiều cơ quan hành chính cùng giải quyết.

Hàng năm, Sở đã tổ chức các lớp tập huấn, bời dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Triển khai thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và một số dịch vụ công, để từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Triển khai và thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, cùng với đó tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thi hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 2959/2009/QĐ-UBND. Công khai, minh bạch và đổi mới hình thức tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Khung năng lực của vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Xây dựng chính sách thu hút người có tài năng, chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực làm việc trong các cơ quan nhà nước của tỉnh.

Thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức nhà nước và cán bộ, công chức xã theo yêu cầu vị trí công tác; trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công chức, công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; từng bước mở rộng, đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ; bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu. Đổi mới cơ chế tài chính cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công theo hướng tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính cho các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/4/2016 Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành hính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020; ban hành Quy chế hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2020 về Cải cách hành chính được xác định là một trong bốn khâu đột phá về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

KC

Print
1839 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top