TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1513 Lượt xem

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, phát động Chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, trong năm 2018, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang đã tập trung vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng điều hành một số thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng và về quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục điều hành các thể chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ thông tin công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, chủ trương, chính sách của nhà nước bằng các hình thức; thực hiện thống nhất việc thu, chi các phí, lệ phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước, duy trì và cập nhật các loại về thủ tục hành chính. Cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng, giải quyết công việc theo chức trách và thẩm quyền, giảm mạnh các thủ tục hành chính hiện hành, công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện.

Thực hiện đổi mới phương thức làm việc của các các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đạt trên 80% vào năm 2020.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, gần 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính của tỉnh được thực hiện trên môi trường điện tử. Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào quy trình xử lý văn bản trong cơ quan nhà nước của tỉnh, để tạo tiền đề cho ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh hiện đại. Tăng cường đầu tư các cơ quan hành chính có trang thiết bị tương đối hiện đại, cơ quan hành chính cấp xã trong tỉnh có trụ sở và phương tiện làm việc bảo đảm nhiệm vụ quản lý, mạng tin học diện rộng của tỉnh được thiết lập tới cấp xã.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác cải cách hành chính thông qua các buổi hội nghị, cuộc họp cơ quan hàng tháng, qua mạng thông tin điện tử, chuyên trang Đời sống văn hóa, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình, trên trang Website của cơ quan… luôn bám sát nội dung trong chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính. Qua tuyên truyền đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời nắm bắt và hiểu rõ về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính, gửi Sở Tư pháp xem xét, góp ý các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Từ việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ngành VHTTDL Hậu Giang thời gian qua cũng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là việc đã tham mưu cho UBND tỉnh Hậu Giang ban hành nhiều kế hoạch có tầm chiến lược đối với sự phát triển và diện mạo của tỉnh trong tương lai như: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng văn hóa, con người Hậu Giang “đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”… hoạt động văn hóa, thể thao của tỉnh trong năm có nhiều khởi sắc, đạt nhiều thành tích nổi bật tại các kỳ đại hội thể thao dục thể thao toàn quốc; đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; chất lượng các chương trình văn hóa, nghệ thuật được cải tiến về nội dung và chất lượng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Năm 2018, ngành VHTTDL cả nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc được tổ chức; thể thao giành thành tích tốt tại đấu trường trong nước và quốc tế; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 620 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so năm 2017. Năm 2019, toàn ngành sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; riêng lĩnh vực du lịch, dự kiến đón và phục vụ 103 triệu lượt khách, trong đó khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 700 nghìn tỷ đồng.

Bước sang năm 2019, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, trong đó bộ máy hành chính là công cụ quan trọng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Sự chỉ đạo cải cách hành chính phải gắn chặt với sự chỉ đạo đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh thực hiện thanh tra công vụ và kiểm tra CCHC, thường xuyên và nghiêm túc ở các đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan. Xây dựng cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp vào hoạt động của của cơ quan. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, làm cơ sở cho tinh giản tổ chức và tinh giản biên chế. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Quy định kết quả thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Phát triển đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông với cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, của tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác cải cách hành chính và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

KC

Print
1513 Đánh giá bài viết này:
5.0

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top