TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

1444 Lượt xem

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2019 đã đề ra; Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, Sở VHTTDL Hà Nam tập trung tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm CCHC của Sở năm 2019.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và đề án cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh và Kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính của Sở năm 2019.

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuyên truyền về ứng dụng Công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Sở tập trung tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị, trong đó tập trung tuyên truyền việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở theo quy định; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; việc sắp xếp, giải thể đối với đơn vị hoạt động kém hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Khóa XII của Đảng; Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình đã được ban hành trong Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan khối chính quyền (sau khi có Nghị định của Chính phủ); Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tập trung tuyên truyền các giải pháp nâng cao trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính. Tuyên truyền về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

Tuyên truyền về các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đổi mới phương thức tuyển dụng đến sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên và hội viên.

Cùng với đó, Sở  tập trung tuyên truyền về cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong đơn vị; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính. Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện trong phạm vụ toàn tỉnh Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 và giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Để thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở đã đề ra các giải pháp thực hiện trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính như: Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết. Hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về tình hình thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính tại Sở, những tác động tích cực từ cải cách hành chính đến đời sống xã hội. Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, các hội nghị tuyên truyền pháp luật của Sở và các buổi tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ... Tuyên truyền cổ động trực quan về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, phục vụ nhân dân, hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến; các khẩu hiệu nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức.

KC

Print
1444 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top