TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong năm 2022

577 Lượt xem

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 02/KH-SVHTT về công tác CCHC của Sở trong năm 2022.

Để việc triển khai kế hoạch CCHC mang lại kết quả cao, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC, coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành năm 2022. Theo đó, Sở tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện; tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo thành công của CCHC…

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC. Nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị; quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 trong triển khai nhiệm vụ, đánh giá kết quả trong sơ kết, tổng kết công tác ngành. Gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng và lấy kết quả CCHC là một trong những tiêu chí xét khen thưởng.

Đối với công tác cải cách thể chế, Sở sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 vè thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản QPPL chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022; Tập trung nâng cao hiệu quả công tác CCHC, tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC để kịp sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC theo quy định. Triển khai tổ chức thực hiện các TTHC đã công bố công khai; Thực hiện tốt chính quyền điện tử; duy trì 100% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành thực hiện tại Trung tâm Hành chính công; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC; Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các TTHC đã được công bố; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức đối với việc thực hiện TTHC thuộc Sở Văn hóa và Thể thao trên cổng thông tin của Sở và tại trụ sở.

Bên cạnh đó, Sở tập trung tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả theo Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 19/10/2020 về thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ... Thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm cho mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị đều có các quy định điều chỉnh.

Sở cũng đề cao việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành có trình độ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hiện công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hoá và thể thao; tập trung  đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức; Tiến hành rà soát đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; thực hiện việc luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác để tạo điều kiện cho cán bộ phát huy cao nhất năng lực, làm tốt mọi nhiệm vụ, công tác của ngành; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của cơ quan theo Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025”. Thực hiện nghiêm túc quy định về văn hoá, văn minh công sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính. Đổi mới trong hoạt động điều hành, thu, chi ngân sách, phương án huy động các nguồn lực cho ngân sách. Thực hiện công khai minh bạch trong mua sắm tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế Thi đua khen thưởng,... Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thu nhập tăng thêm để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ có chất lượng và hiệu quả.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác CCHC năm 2022 của Sở là việc hiện đại hoá nền hành chính. Trong đó, tập trung thực hiện Kế hoạch ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác qua đường truyền mạng bằng văn bản điện tử; Tiếp tục hiện đại hoá công sở, trang bị cơ sở vật chất, phòng làm việc, thiết bị cần thiết phục vụ yêu cầu công việc; Triển khai phương pháp đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan; Thực hiện sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản.

 

KC

Print
577 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top