CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Quý I/2023: công tác CCHC ngành VHTTDL Cao Bằng đạt nhiều kết quả cao

1408 Lượt xem

Công tác CCHC của Sở VHTTDL đã được các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. TTHC được rà soát, dự thảo tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, đăng tải, niêm yết đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL thuộc pham vi chức năng quản lý của Sở được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; công tác tài chính công được công khai, minh bạch; việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đã được triển khai thực hiện.

Với chủ đề: "Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả”, công tác CCHC của Sở trong Quý I/2023 tập trung đẩy mạnh thực hiện CCHC, tăng cường chuyển đổi số; Tiếp tục rà soát cải cách TTHC theo hướng tinh giản, gọn nhẹ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SVHTTDL ngày 18/01/2023 về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL năm 2023. Tiến hành kiểm tra, rà soát các VBQPPL theo kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung trái luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các phòng, đơn vị tự kiểm tra trên 10 VBQPPL liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý do Sở VHTTDL tham mưu soạn thảo, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện VBQPPL nào có nội dung trái luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

Sở đã thực hiện rà soát 145/145 TTHC ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Sở đã cử công chức phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện quy chế phối hợp theo quy định. Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 04/3/2023, Sở VHTTDL tiếp nhận 44 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là: 03, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là: 37, hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang là: 04. Số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn là: 37, số hồ sơ đang giải quyết là: 07. Sở  không có phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC. Trong Quý I, Sở có 10 hồ sơ TTHC trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở. Sở và 07 đơn vị trực thuộc đều xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo quy chế, hằng năm có sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý các di tích lịch sử và danh thắng về cấp huyện đã phát huy tốt hiệu quả, giao trách nhiệm cho các phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện thẩm định phòng hát kinh doanh dịch vụ Karaoke, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động. Phối hợp với cấp huyện giải quyết các trường hợp phát sinh trong quản lý các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, luôn đề cao tinh thần tiết kiệm, sử dụng ngân sách có hiệu quả, đúng mục đích theo tinh thần của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản, cụ thể như: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025.

Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số được chú trọng. Trong Quý I, Sở đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-SVHTTDL về Chuyển đổi số năm 2023; tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tại Sở. Rà soát, nâng cấp, đầu tư hệ thống máy tính và thiết bị máy văn phòng đảm bảo, duy trì thông suốt hệ thống Internet tốc độ cao đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở và phục vụ công tác chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số tại cơ quan. Thực hiện cung cấp số liệu Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Sở.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; 100% công chức, viên chức trong đơn vị sử dụng, thực hiện trao đổi, tài liệu qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản trao đổi với các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100% (trừ các văn bản mật); thực hiện việc sử dụng chữ ký số theo đúng quy định 100% văn bản điện tử phát hành có sử dụng chữ ký số; Các hệ thống Hệ thống báo cáo Chính phủ, Hệ thống báo cáo Bộ, ngành, địa phương được thực hiện đầy đủ đúng theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Hệ thống báo cáo Bộ VHTTDL đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên rà soát, cập nhật, đăng tải các thông tin chỉ đạo điều hành, thông báo hướng dẫn của Sở. Hệ thống Kết nối Cao Bằng thường xuyên duy trì tiếp nhận và giải quyết phản ánh, ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Số TTHC cấp tỉnh là 118 TTHC, trong đó TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là:10 TTHC, mức độ 4 là: 86 TTHC; Số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ: 05, chiếm 5,20%;  Số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ: 37/44 chiếm 80,04%.

Sở đã thực hiện tích hợp 10 TTHC mức độ 3, 86 TTHC mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, quốc gia. Tiếp tục triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh đến các phòng, đơn vị trực thuộc; rà soát các quy trình trong giải quyết TTHC vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Phát huy những kết quả đạt được, trong Quý II/2023, Sở VHTTDL Cao Bằng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2023; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống VBQPPL thuộc lĩnh vực VHTTDL.

Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao;

Theo dõi, cập nhật thông tin đầy đủ về công tác CCHC lên Trang thông tin điện tử của Sở; Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện, thực hiện công tác thông tin báo cáo trên Hệ thống Báo cáo của Chính phủ theo quy định.

KC

Print
1408 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top