CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Mộc Châu - Sơn La điểm sáng trong công tác cải cách hành chính.

2241 Lượt xem

Chỉ tính riêng trong năm 2018, huyện Mộc Châu đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc xây dựng và cung cấp thêm 68 dịch vụ công mức độ 3 và 02 dịch vụ công trực tuyển mức độ 4, nâng tổng số thủ tục cung cấp mức độ lên 92 thủ tục. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 với 88/1230 hồ sơ. Những thành công từ công tác cải cách hành chính ở huyện Mộc Châu có sự góp phần không nhỏ của công tác cải cách hành chính ở phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu - Sơn La. Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu - Sơn La đã tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC chung của toàn huyện.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng Văn hóa và thông tin huyện Mộc Châu đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về thực hiện cải cách hành chính như: Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Sơn la về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018; Quyết định 108/QĐ-UBND ngày 29/1/2018 của UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộc Châu năm 2018,… tới cán bộ, công chức trong cơ quan thông qua phần mềm Quản lý văn bản VNPT-Ioffice, tại các cuộc họp thường kỳ của cơ quan để cán bộ, công chức nắm bắt và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đến nay 100% cán bộ, công chức phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên truy cập tài khoản, xử lý, giải quyết công việc được giao thông qua phần mềm quản lý văn bản. Tỷ lệ văn bản được xử lý thường xuyên đạt 98%. Phòng Văn hóa và Thông tin đã thực hiện việc phát hành, gửi, nhận văn bản của đơn vị thông qua phần mềm quản lý văn bản điều hành đảm bảo việc gửi - nhận văn bản điện tử giữa các phòng chuyên môn được thực hiện liên thông ngang - dọc trong và ngoài cơ quan.

Bên cạnh đó, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu cũng tập trung chỉ đạo việc đưa vào sử dụng chữ ký số và sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong xử lý, giải quyết công việc nhằm tăng cường các giao dịch điện tử, đảm bảo công tác bảo mật, an toàn thông tin. Kết quả có 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong xử lý, giải quyết công việc, mức độ ứng dụng CNTT cũng được đẩy mạnh, từ đó nâng cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu.

Việc thực hiện các quy trình trong rà soát, công khai thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, phòng Văn hóa Thông tin tiếp tục duy trì quy trình “Cấp mới, sửa đổi, bổ sung, hoặc xin gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” theo tiêu chuẩn ISO và công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cổng thông tin điện tử mocchau.sonla.gov.vn, tại bảng niêm yết thủ tục hành chính của đơn vị. Các cán bộ trong cơ quan được quán triệt đầy đủ và thực hiện tốt kỷ luật trong các cuộc họp của cơ quan.

Công tác công khai dự toán thu - chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, công khai trong cuộc họp đầu năm và niêm yết tại cơ quan. Phòng cũng đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu theo Quyết định số 02/QĐ-VHTT ngày 02/01/2018; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/1/2018.

Đặc biệt, Phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng gần 20 văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Trưởng ban chỉ đạo CCHC huyện giao từ đầu năm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu được đẩy mạnh. Đến nay, 100 % cán bộ, công chức thuộc phòng thường xuyên xử lý, giải quyết công việc được giao thông qua phần mềm quản lý văn bản. Tỷ lệ văn bản được xử lý thường xuyên đạt 97%; có 98% hộp thư công vụ sử dụng thường xuyên, hiệu quả. Đây là những kết quả tốt, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng nâng cao kết quả chấm điểm mức độ ứng dụng CNTT cũng như kết quả thực hiện CCHC của huyện Mộc Châu.

Phòng đã chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký các thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hoàn thiện việc tổng hợp, tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 90 thủ tục. Phối hợp với phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công lớp tập huấn hướng dẫn vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến, Trang thông tin điện tử, bổ trợ kỹ năng khai thác các chức năng của phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT - Ioffice cho cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu đặt ra các nội dung cần tập trung thực hiện, trong đó tập trung vào tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của các cấp, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản có dấu hiệu không phù hợp. Hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính liên thông, gắn kết mật thiết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính; chú trọng việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết; công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử; niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước bằng việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng mô hình đánh giá mức độ hài lòng theo quy định. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của địa phương. Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác tại cơ quan; sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện chính quyền điện tử trên địa bàn huyện; tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của UBND huyện nhằm phục vụ cho công dân, tổ chức theo Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019. Với mục tiêu trong năm 2019 quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức phấn đấu 100% cán bộ, công chức thị trấn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp; 100% các văn bản điện tử (ngoại trừ văn bản mật) được ký số và luân chuyển trên môi trường mạng. Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2015 trong hoạt động của cơ quan đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

KC

Print
2241 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top