CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

19 Tháng Sáu 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC được lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện; xây dựng kịp thời chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thường xuyên quán triệt và kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, đơn vị thuộc Sở. Chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC được đảm bảo, không có hồ sơ trễ hẹn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được duy trì 100%; quán triệt, phổ biến kịp thời định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác CCHC.

Kết quả cải cách hành chính của Sở VHTTDL Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả cải cách hành chính của Sở VHTTDL Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2023

14 Tháng Sáu 2023

Trong 6 tháng đầu năm, ngành VHTTDL Lâm Đồng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực CCHC. Trong đó, trọng tâm là công tác cải cách TTHC cũng như ứng dụng CNTT.

Sở VHTTDL Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2023

Sở VHTTDL Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2023

24 Tháng Tư 2023

Năm 2023, toàn ngành VHTTDL tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa hoạt động CCHC trong các lĩnh vực, chính vì vậy, nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra để triển khai. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC.

Quý I/2023: công tác CCHC ngành VHTTDL Cao Bằng đạt nhiều kết quả cao

Quý I/2023: công tác CCHC ngành VHTTDL Cao Bằng đạt nhiều kết quả cao

18 Tháng Tư 2023

Công tác CCHC của Sở VHTTDL đã được các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. TTHC được rà soát, dự thảo tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, đăng tải, niêm yết đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL thuộc pham vi chức năng quản lý của Sở được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; công tác tài chính công được công khai, minh bạch; việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đã được triển khai thực hiện.

Đồng Nai tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC

Đồng Nai tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC

13 Tháng Tư 2023

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ngành VHTTDL Đồng Nai đã, đang nỗ lực triển khai công tác này một cách bài bản, trên tất cả các mặt, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách TTHC… Qua đó, góp phần tạo dựng hệ thống hành chính của ngành VHTTDL tỉnh từng bước được hoàn thiện, ổn định và phát triển.

Sở VHTTDL Sóc Trăng: Quý I năm 2023, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

Sở VHTTDL Sóc Trăng: Quý I năm 2023, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

10 Tháng Tư 2023

Các Kế hoạch về CCHC được Sở VHTTDL Sóc Trăng xây dựng và ban hành đúng theo quy định, với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ, phân công rõ ràng và triển khai kịp thời đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Công tác cải cách TTHC đã mang lại những hiệu quả tích cực, làm giảm thiểu thời gian, chi phí, tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác. Thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đó cũng chính là những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Sóc Trăng trong quý I năm 2023.

Sở VHTT Khánh Hòa: quý I năm 2023, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

Sở VHTT Khánh Hòa: quý I năm 2023, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

22 Tháng Ba 2023

Trong quý I, năm 2023, Sở VHTT Khánh Hòa đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch CCHC của đơn vị và hoàn thành 11/43 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đạt 26% so với kế hoạch.

Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh công tác CCHC trong hoạt động quản lý

Sở VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh công tác CCHC trong hoạt động quản lý

20 Tháng Ba 2023

Nhằm kế thừa và phát huy nhưng kinh nghiệm tốt trong CCHC đã đạt được; đồng thời tập trung đề ra giải pháp khắc phục nhưng hạn chế, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Kết quả công tác CCHC quý I năm 2023 của ngành VHTTDL Lâm Đồng

Kết quả công tác CCHC quý I năm 2023 của ngành VHTTDL Lâm Đồng

20 Tháng Ba 2023

Công tác CCHC đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2023. Công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL được triển khai thường xuyên, thực hiện việc xây dựng các VBQPPL đúng quy trình, đúng quy định. Ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai kịp thời; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Sở VHTTDL Nam Định: Kết quả về CCHC trong quý I năm 2023

Sở VHTTDL Nam Định: Kết quả về CCHC trong quý I năm 2023

20 Tháng Ba 2023

Trong Quý I năm 2023, Sở VHTTDL Nam Định đã tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC đã đặt ra và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Ngành VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2023

Ngành VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2023

17 Tháng Ba 2023

Nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng điều hành, Sở VHTTDL Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch CCHC và chuyển đổi số năm 2023.

Công tác CCHC ngành VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong Quý I/2023

Công tác CCHC ngành VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong Quý I/2023

17 Tháng Ba 2023

Trong Quý I/2023, công tác CCHC được lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện; xây dựng kịp thời chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền công tác CCHC, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức cơ quan.

Sở VHTTDL Lâm Đồng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2023

Sở VHTTDL Lâm Đồng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2023

15 Tháng Ba 2023

Để nâng cao công tác cải cách hành chính trong năm 2023, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch CCHC với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

15 Tháng Ba 2023

Năm 2023, Ngành VHTTDL Cao Bằng xác định tập trung trung thực hiện công tác CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; hướng tới xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý về VHTTDL

Sở VHTTDL Đồng Nai tập trung phát triển chính quyền số

Sở VHTTDL Đồng Nai tập trung phát triển chính quyền số

09 Tháng Ba 2023

Xác định CCHC là công tác thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung, ngành VHTTDL nói riêng. Chính vì vậy, trong năm 2023, toàn ngành sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy công tác CCHC phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao. Trong đó, tập trung vào cải cách TTHC, phát triển chính quyền số.

245678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top