CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

27 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đều xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo từng năm nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh ủy. Với những sáng kiến và cách làm hay, công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Trà Vinh đã đã đạt được những kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công đến hiện đại hóa nền hành chính.
 Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

27 Tháng Năm 2019

Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

Xác định việc nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VHTTDL đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức về mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
 Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

15 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và là một trong những giải pháp chủ yếu để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, lãnh đạo Sở VHTTDL Nam Định đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC, đồng thời thường xuyên quan tâm, làm tốt việc quan triệt, triển khai mục đích, ý nghĩa và các nhiệm vụ CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
 Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

02 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

TRong Quý I/2019, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đã đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý cỉa Sở được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, đã đi vào nề nếp, thực hiện có hiệu quả. Các TTHC được giải quyết đúng quy trình, quy định.
Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

26 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ VHTTDL, trong những năm qua, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính.
 Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

23 Tháng Tư 2019

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chủ đề năm 2019 là "tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh", gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, Sở VHTT Hải Phòng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực mà Sở quản lý.
 Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

19 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công khai, minh bạch các hoạt động công vụ; nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện thống nhất, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2019.
 Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

19 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về công tác CCHC; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. Hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp.
 Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

13 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ngày 02 tháng 04 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ban hành Quyết đinh số 103/QĐ-SVHTTDL Công bố các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

09 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

Trong những năm qua, cùng với toàn ngành chung tay thực hiện cải cách hành chính, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Theo đó, hàng năm, Sở thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức của Sở tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các khóa đào tạo về nâng cao chất lượng cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”... đã nâng cao sự hài lòng của người dân.
 Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

03 Tháng Tư 2019

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
 Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Mộc Châu - Sơn La điểm sáng trong công tác cải cách hành chính.

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Mộc Châu - Sơn La điểm sáng trong công tác cải cách hành chính.

03 Tháng Tư 2019

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Mộc Châu - Sơn La điểm sáng trong công tác cải cách hành chính.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, huyện Mộc Châu đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc xây dựng và cung cấp thêm 68 dịch vụ công mức độ 3 và 02 dịch vụ công trực tuyển mức độ 4, nâng tổng số thủ tục cung cấp mức độ lên 92 thủ tục. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 với 88/1230 hồ sơ. Những thành công từ công tác cải cách hành chính ở huyện Mộc Châu có sự góp phần không nhỏ của công tác cải cách hành chính ở phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu - Sơn La. Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu - Sơn La đã tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC chung của toàn huyện.
 Ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

01 Tháng Tư 2019

Ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã đạt được kết quả nổi bật. Ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC tiếp tục có sự chuyển biến tích cực thể hiện ở việc chấp hành các quy định, chỉ đạo về CCHC tại các cơ quan, đơn vị đã tốt hơn; công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC cũng chủ động, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa là một trong những đơn vị có thủ tục được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

01 Tháng Tư 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2019 đã đề ra; Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019.
Sở VHTTDL Cần Thơ: đơn vị luôn dẫn đầu về công tác Cải cách hành chính

Sở VHTTDL Cần Thơ: đơn vị luôn dẫn đầu về công tác Cải cách hành chính

20 Tháng Ba 2019

Sở VHTTDL Cần Thơ: đơn vị luôn dẫn đầu về công tác Cải cách hành chính

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, ngành VHTTDL Cần Thơ luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Chính vì vậy, công tác cải cách hành chính tại đơn vị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố nói chung, ngành VHTTDL Cần Thơ nói riêng. Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ trở thành đơn vị dẫn đầu cấp sở, ngành về các chỉ số cải cách hành chính trong nhiều năm liên tục.
Bắt đầu7891012141516Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top