CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Hiệu quả từ việc ứng dụng CNTT trong CCHC ở Sở VHTTDL Bình Phước

Hiệu quả từ việc ứng dụng CNTT trong CCHC ở Sở VHTTDL Bình Phước

17 Tháng Giêng 2020

Trong năm 2019, ngành VHTTDL Bình Phước tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 553/QĐ-UBDN tỉnh về kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 424/KH-SVHTTDL ban hành Kế hoạch công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020 với các nội dung cụ thể đó là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, việc ứng dụng CNTT trong CCHC được xác định là khâu then chốt mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa ngành VHTTDL Bình Phước ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2020

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2020

14 Tháng Giêng 2020

Nhằm tiếp tục thực hiện CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; hướng tới xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, Sở VHTTDL Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC trong năm 2020.

Sở VHTTDL Yên Bái ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Sở VHTTDL Yên Bái ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

13 Tháng Giêng 2020

Với mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 -2020 cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn với kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, Sở VHTTDL Yên Bái đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

08 Tháng Giêng 2020

Nhằm triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2020, Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Sở VHTTDL Bắc Cạn tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

Sở VHTTDL Bắc Cạn tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

07 Tháng Giêng 2020

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL tỉnh Bắc Cạn luôn được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền với quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong 6 nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính. Qua đó, từng bước mang đến sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực của ngành VHTTDL nói riêng, sự phát triển về kinh tế, xã hội của địa phương nói chung.

Sở VHTTDL tỉnh Nam Định sau 4 năm thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

Sở VHTTDL tỉnh Nam Định sau 4 năm thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

23 Tháng Mười Hai 2019

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm, lãnh đạo Sở VHTTDL Nam Định đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở. Sau 4 năm thực hiện theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016- 2020, công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL Nam Định đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Sở VHTTDL Nam Định bước đầu trong việc triển khai chính quyền điện tử giai đoạn 2019- 2020

Sở VHTTDL Nam Định bước đầu trong việc triển khai chính quyền điện tử giai đoạn 2019- 2020

23 Tháng Mười Hai 2019

Với mục đích đẩy mạnh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Đồng thời xây dựng triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dùng chung của tỉnh tuân thủ theo Kiến trúc chính quyền điện tử đã được phê duyệt, đảm bảo khả năng kết nối, liên thông; ứng dụng CNTT; góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở VHTTDL, Sở VHTTDL đã xây dựng kế hoạch triển khai chính quyền điện tử trong năm 2019 và bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Sở VHTTDL Đồng Tháp những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Tháp những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

23 Tháng Mười Hai 2019

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Tỉnh năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và triển khai trong toàn đơn vị, đồng thời phân công và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của nhà nước và bố trí công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc trong cải cách hành chính.

Sở VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

Sở VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

01 Tháng Mười Một 2019

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019, Sở VHTTDL Bình Phước đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường thực hiện tuyên truyền CCHC; truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, Sở cũng đã đẩy mạnh phát động phong trào thi đua "thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính" trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Sở VHTTDL Bà rịa - Vũng Tàu: tạo bước đột phá mới trong công tác CCHC

Sở VHTTDL Bà rịa - Vũng Tàu: tạo bước đột phá mới trong công tác CCHC

05 Tháng Chín 2019

Sở VHTTDL Bà rịa - Vũng Tàu: tạo bước đột phá mới trong công tác CCHC

Năm 2019, là năm phải tạo ra đột phá mới về CCHC, trong đó chú trọng cải cách TTHC, tích cực rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC còn rườm rà, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác của ngành VHTTDL Bà Rịa Vũng Tàu.
 Sở VHTTDL Bến Tre đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Bến Tre đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

28 Tháng Tám 2019

Sở VHTTDL Bến Tre đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội;
Sở VHTT Bình Định những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTT Bình Định những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

01 Tháng Tám 2019

Sở VHTT Bình Định những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính của Sở VHTT Bình Định đã có bước chuyển biến quan trọng theo hướng phục vụ, tạo được lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.
Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

05 Tháng Bảy 2019

Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Với mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực do ngành quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, trong những năm qua công tác cải cách hành chính của Sở VHTT Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các TTHC tại Sở VHTT Kiên Giang được giải quyết theo cơ chế một cửa; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm, nói đi đôi với làm được Sở VHTT tập trung đẩy mạnh.
 Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

07 Tháng Sáu 2019

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

Công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2019 của Sở VHTTDL Lâm Đồng đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của UBND tỉnh Lâm Đồng, và Kế hoạch của Sở, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong nhận thức cũng như thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà cho người dân. Số lượng Thủ tục tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao: đạt 100%.
Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

05 Tháng Sáu 2019

Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, cùng với quyết tâm, cố gắng của CCVC-NLD, công tác CCHC có sự chuyển biến tốt. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mặt chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế từ đó giúp cho công tác CCHC được thực hiện thông suốt. Tổ chức bộ máy của các đơn vị đã được sáp nhập, sắp xếp tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được công việc và mang lại hiệu quả cao. Đời sống vật chất và tinh thần CCVC-NLĐ được nâng cao....
Bắt đầu678911131415Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top