TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Nam Định bước đầu trong việc triển khai chính quyền điện tử giai đoạn 2019- 2020

Sở VHTTDL Nam Định bước đầu trong việc triển khai chính quyền điện tử giai đoạn 2019- 2020

23 Tháng Mười Hai 2019

Với mục đích đẩy mạnh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Đồng thời xây dựng triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dùng chung của tỉnh tuân thủ theo Kiến trúc chính quyền điện tử đã được phê duyệt, đảm bảo khả năng kết nối, liên thông; ứng dụng CNTT; góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở VHTTDL, Sở VHTTDL đã xây dựng kế hoạch triển khai chính quyền điện tử trong năm 2019 và bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Sở VHTTDL Đồng Tháp những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Tháp những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

23 Tháng Mười Hai 2019

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Tỉnh năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và triển khai trong toàn đơn vị, đồng thời phân công và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của nhà nước và bố trí công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc trong cải cách hành chính.

Sở VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

Sở VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

01 Tháng Mười Một 2019

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019, Sở VHTTDL Bình Phước đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường thực hiện tuyên truyền CCHC; truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, Sở cũng đã đẩy mạnh phát động phong trào thi đua "thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính" trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Sở VHTTDL Bà rịa - Vũng Tàu: tạo bước đột phá mới trong công tác CCHC

Sở VHTTDL Bà rịa - Vũng Tàu: tạo bước đột phá mới trong công tác CCHC

05 Tháng Chín 2019

Sở VHTTDL Bà rịa - Vũng Tàu: tạo bước đột phá mới trong công tác CCHC

Năm 2019, là năm phải tạo ra đột phá mới về CCHC, trong đó chú trọng cải cách TTHC, tích cực rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC còn rườm rà, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác của ngành VHTTDL Bà Rịa Vũng Tàu.
 Sở VHTTDL Bến Tre đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Bến Tre đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

28 Tháng Tám 2019

Sở VHTTDL Bến Tre đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội;
Sở VHTT Bình Định những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTT Bình Định những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

01 Tháng Tám 2019

Sở VHTT Bình Định những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nền hành chính của Sở VHTT Bình Định đã có bước chuyển biến quan trọng theo hướng phục vụ, tạo được lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.
Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

05 Tháng Bảy 2019

Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Với mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực do ngành quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, trong những năm qua công tác cải cách hành chính của Sở VHTT Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các TTHC tại Sở VHTT Kiên Giang được giải quyết theo cơ chế một cửa; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm, nói đi đôi với làm được Sở VHTT tập trung đẩy mạnh.
 Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

07 Tháng Sáu 2019

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

Công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2019 của Sở VHTTDL Lâm Đồng đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của UBND tỉnh Lâm Đồng, và Kế hoạch của Sở, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong nhận thức cũng như thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà cho người dân. Số lượng Thủ tục tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao: đạt 100%.
Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

05 Tháng Sáu 2019

Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, cùng với quyết tâm, cố gắng của CCVC-NLD, công tác CCHC có sự chuyển biến tốt. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mặt chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế từ đó giúp cho công tác CCHC được thực hiện thông suốt. Tổ chức bộ máy của các đơn vị đã được sáp nhập, sắp xếp tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được công việc và mang lại hiệu quả cao. Đời sống vật chất và tinh thần CCVC-NLĐ được nâng cao....
 Sở VHTTDL Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

31 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và thu được những kết quả khả quan, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đi vào nề nếp.
Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

27 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đều xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo từng năm nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh ủy. Với những sáng kiến và cách làm hay, công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Trà Vinh đã đã đạt được những kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công đến hiện đại hóa nền hành chính.
 Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

27 Tháng Năm 2019

Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

Xác định việc nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VHTTDL đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức về mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
 Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

15 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và là một trong những giải pháp chủ yếu để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, lãnh đạo Sở VHTTDL Nam Định đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC, đồng thời thường xuyên quan tâm, làm tốt việc quan triệt, triển khai mục đích, ý nghĩa và các nhiệm vụ CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
 Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

02 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

TRong Quý I/2019, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đã đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý cỉa Sở được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, đã đi vào nề nếp, thực hiện có hiệu quả. Các TTHC được giải quyết đúng quy trình, quy định.
Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

26 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ VHTTDL, trong những năm qua, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính.
Bắt đầu567810121314Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top