CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ninh Thuận nâng cao công tác cải cách hành chính trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2043 Lượt xem

Công tác cải cách hành chính của ngành được lãnh đạo Sở quan tâm, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, kịp thời triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung về cải cách hành chính. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở, nhận thức và hành động trong việc thực hiện cải cách hành chính từ lãnh đạo đến cán bộ công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực và đạt một số hiệu quả nhất định. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực, nhất là việc chấp hành nghiêm túc về giờ giấc làm việc, thái độ giao tiếp với người dân và doanh nghiệp,...

Theo đó, lãnh đạo Sở VHTTDL đã tổ chức quán triệt đến các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc về tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2017; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành. Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài phải tập trung chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận cũng đã quán triệt văn bản chỉ đạo số 5282/UBND-KGVX của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành, đồng thời ban hành kế hoạch số 11/KH-SVHTTDL về việc chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngoài việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước theo từng thời điểm, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận đã thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt văn bản của tỉnh, bộ ngành, trung ương vào các buổi đọc tuần đầu tiên hàng tháng tại cơ quan Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chuyên môn, điều hành, quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước và được sự đồng tình, chấp hành cao của toàn thể cán bộ, công chức Sở; xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính.

Sở tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Bộ Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 430/QĐ-UBND, từ đó kịp thời rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật về các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở đã công khai minh bạch các thủ tục hành chính tại bảng hướng dẫn thủ tục cấp các loại giấy phép của Sở, đồng thời tại bộ phận một cửa, công khai minh bạch việc cấp các loại trên mạng của Sở. Từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước bằng việc triển khai xây dựng Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở theo Quyết định 3297/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế hàng năm của từng cơ quan, đơn vị đúng quy định; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở. Cùng với đó, Sở đã phát huy và đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị; ứng dụng phần mềm TD Office tại cơ quan Sở nhằm giải quyết nhanh các công việc chuyên môn, giảm chi phí in ấn tài liệu. Tăng cường việc gửi, nhận thư điện tử từ các phòng ban của Sở đến các đơn vị trực thuộc góp phần giải quyết nhanh các công việc chuyên môn, quản lý nhà nước của ngành; tổng hợp danh sách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa qua dịch vụ bưu chính.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở vẫn còn một số khó khăn tồn tại, điển hình như sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn của Sở với các đơn vị trực thuộc Sở, giữa Sở với các ngành có liên quan trong thực thi nhiệm vụ, công vụ có lúc chưa được đồng bộ, nhịp nhàng. Tính chủ động sáng tạo của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hiện nay; công chức phụ trách cho công tác cải cách hành chính còn kiêm nhiệm,...

Trước những thực trạng đó, trong thời gian tới, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung triển khai tốt các công việc được giao, hoàn thành theo kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra và tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính trong toàn ngành. Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung triển khai rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong ngành. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trong ngành.

Tăng cường việc duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Sở đồng thời tổ chức đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 định kỳ.Tiếp tục rà soát và tham mưu công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa theo Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiếp tục tăng cường việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Sở qua hệ thống mạng Internet và hộp thư điện tử. Phát huy hệ thống mạng nội bộ và phần mềm TD Office tại cơ quan Sở đạt hiệt quả công việc theo kế hoạch được giao. 

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Hoàn chỉnh và đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tập trung ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử.

Đưa nội dung cải cách hành chính vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; tổ chức phát động thi đua theo chuyên đề và năm, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính.

KC

Print
2043 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top