TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đăk Lăk năm 2019

574 Lượt xem

Năm 2018, công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Đăk Lăk đã có nhiều thành tích đáng kể khi xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các Sở, ngành tại tỉnh Đăk Lăl. Đạt được kết quả trên là nhờ Sở luôn nhận được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, gia đình cũng như công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn chỉ đạo, điều hành sát sao với thực tiễn; tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, Sở VHTTDL Đăk Lăk đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019 trong đó nhiệm vụ trọng tâm là Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Tổ chức chỉ đao, điều hành.

Theo đó, năm 2019, Sở VHTTDL Đăk Lăk sẽ tập trung thực hiện cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng văn bản QPPL, 100% văn bản QPPL được thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019 và thực hiện đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp đối với kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Thực hiện kiểm tra văn bản QPPL, đảm bảo 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý và 100% văn bản QPPL do Trung ương ban hành được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; tổ chức rà soát, đánh giá TTHC đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch và 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm soát được xử lý; Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc cập nhật, công bố, công khai TTHC theo quy định của Chính phủ; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, đảm bảo 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời và 100% phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện nghiêm việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn quy định;

Bên cạnh đó, Sở tập trung thực hiện việc cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Đẩv manh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, quan điểm, yêu cầu về cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC của đơn vị trong giai đoạn mới; Thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm; Nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý theo nguyên tắc cạnh tranh nhằm lựa chọn những người có trình độ, năng lực chuyên môn để tuyển dụng đáp ứng các vị trí việc làm; Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đảm bảo thực hiện trên 80% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Đổi mới công tác quản lý, đánh giá kết quả làm việc của công chức, viên chức trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, tham mưu thí điểm thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng và thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính; Mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công sở, kỹ năng quản lý công việc cho CBCCVC.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công chặt chẽ, hợp lý, ban hành các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, để làm căn cứ chi trả thu nhập cho người lao động; Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp để phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp theo hướng giao tăng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp; Tăng cường công tác xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp đối với các đơn vị sự  nghiệp công lập.

Gắn vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu ngành đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích trong việc xây dựng Chính quyền điện tử đến CBCCVC, người dân và doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; Hoàn thiện các văn bản pháp lý về CNTT trong hoạt động của đơn vị. Thay đổi phương pháp làm việc thông qua việc ứng dụng CNTT: Sử dụng văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4, sử dụng chữ ký số...; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện duy trì, áp dụng, mở rộng phạm vi áp dụng; công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, tiến hành kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của đơn vị.

Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của đơn vị; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với việc đưa tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của sở; Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa đơn vị với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại ngành được phản ánh đầy đủ, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Về nội dung tuyên truyền, tập trung vào các nội dung như: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền, phổ biến Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Chương trình CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-­2020; Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019, Kế hoạch CCHC của Sở.

Tổ chức thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; Coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện CCHC đồng bộ, thống nhất theo từng lĩnh vực mà Sở quản lý. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu kinh phí và các nguồn lực khác nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CCHC; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng sáng tạo, hiệu quả, nâng cao sự hiểu biết của CBCCVC, đưa thông tin CCHC đến mọi tầng lớp Nhân dân. Trong đó chú trọng các hình thức tuyên truyền; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch việc thực hiện CCHC; Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả CCHC. Triển khai xác định và công bố Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. Triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và chỉ số hài lòng về các dịch vụ công.

KC

 

Print
574 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top