TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong quý I năm 2020

537 Lượt xem

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành VHTTDL tỉnh, trong quý I năm 2020, Sở VHTTDL Cao Bằng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo toàn ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp các ngày lễ lớn. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại đơn vị, Đảng ủy, BGĐ Sở đặc biệt chú trọng công tác cải cách thể chế. Việc ban hành các đề án, chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của cơ quan; Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo vă bản một cách kịp thời. Cụ thể, trong quý 1 năm 2020, Sở đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản gồm: Quyết định Phân cấp cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke;Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định ban hành Đề án bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025;  Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Việc thực hiện công tác cải cách thể chế được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành, chủ động đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện; từng bước thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lấy kết quả hoàn thành công việc để đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được duy trì thực hiện hiệu quả. Sở đã tổ chức phổ biến, triển khai và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 06/KH-SVHTTDL ngày 13/01/2020 về kiểm soát TTHC và tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020; Kế hoạch số 12 /KH-SVHTTDL ngày 12/02/2020 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020; Công văn số 65/SVHTTDL-VP ngày 17/02/2020 về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. Sở VHTTDL đã thống kê, rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở để kịp thời cập nhật thông tin và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ TTHC không còn phù hợp và công bố mới TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Hiện nay, có 116 TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Sở,100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa.  Trong đó có 84 TTHC mức độ 2, 24 TTHC cung cấp mức độ 3 và 8 TTHC cung cấp mức độ 4 trên Hệ thống dịch vụ hành chính công và một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng.

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng ở từng lĩnh vực; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% hồ sơ, TTHC được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả cho tổ chức, công dân. Tính đến hết tháng 2/2020, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 19 hồ sơ trong đó: 17 hồ sơ trả đúng và trước hạn, 01 hồ sơ trả trễ hạn, 01 hồ sơ đang thụ lý. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, việc đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được đẩy mạnh và mang lại những hiệu quả thiết thực, các dịch vụ trực tuyến được người dân lựa đã góp phần giảm thiểu những nguy cơ lây lan của dịch bệnh cũng như giảm tải về thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công.

Cùng với đó, Sở đã cử công chức thường xuyên phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh trong công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC qua đó xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC; hàng ngày niêm yết công khai đầy đủ tình trạng giải quyết TTHC về lĩnh vực quản lý của ngành tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân có thể tra cứu nhanh, đơn giản và thuận tiện. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc kịp thời được giải quyết đảm bảo thông suốt, không gây ách tắc, góp phần tích cực vào việc giải quyết TTHC lĩnh vực ngành quản lý cho tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống quản lý. Với 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn và đã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Hàng ngày, Sở VHTTDL công khai trực tiếp tại bảng tin của cơ quan về tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC, để cán bộ phòng chuyên môn theo dõi, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách TTHC. Việc khai thác, sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice được triển khai thực hiện có hiệu quả; Sở cũng quán triệt, nâng cao sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc. Thường xuyên sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đi, đảm bảo an toàn, anh ninh thông tin trên môi trường mạng.

Mặc dù cải cách TTHC còn một số khó khăn, nhất là việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn có sự bất cập, nhất là đối với nguồn kinh phí được cấp rất hạn hẹp so với nhiệm vụ giao. Trong quý II năm 2020, Sở VHTTDL xác định tập trung vào bẩy nhóm giải pháp cụ thể đó là:  tiếp tục tập trung cải cách TTHC, nhất là ở các lĩnh vực giao dịch nhiều, đặc biệt duy trì và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp với tổ chức và công dân đến giao dịch, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực VHTTDL phụ trách; Tăng cường thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông kiểm soát TTHC, tập trung tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dư ng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CCVC đáp ứng nhu cầu công việc được giao; Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình trao đổi, giải quyết công việc; tích cực nâng cao tỷ lệ văn bản đi sử dụng chữ ký số; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về công tác CCHC lên Trang thông tin điện tử của Sở; Duy trì thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Trung tâm hành chính công. Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo công khai tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC.

Với những giải pháp cụ thể, đồng bộ và sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của ngành VHTTDL, công tác cải cách hành chính tại đơn vị hứa hẹn sẽ đạt được những kết quả tích cực và đó cũng chính là điều kiện tiên quyết để đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển vững chắc, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước.

VD

Print
537 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top