TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận 9 tháng đầu năm 2022

863 Lượt xem

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của Công tác CCHC đối với sự phát triển của ngành VHTTTDL, chính vì vậy trong thời gian qua, Sở VHTTDL Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch CCHC năm 2022 của ngành. Theo đó, tính đến quý III năm 2022, công tác CCHC trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt hoạt động, trong đó đặc biệt là công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách TTHC và cải cách tài chính công.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh cũng như Bộ VHTTDL, Sở đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các VBQPPL của Đảng, Nhà nước; quán triệt đến từng công chức, viên chức trong ngành thực hiện đúng theo quy định; đặc biệt đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận một cửa chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Các VBQPPL của Trung ương và tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành được đăng tải, cập nhật kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở; phần mềm quản lý văn bản để công chức, viên chức trong ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, dễ dàng truy cập và tìm hiểu, nghiên cứu, đảm bảo các văn bản pháp luật sau khi ban hành được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả cao.

Cùng với đó, Sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, nhằm giúp cho cán bộ, công chức nắm bắt được các quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao hiểu biết của người dân, tổ chức khi thực hiện các TTHC với cơ quan hành chính. Đăng tải các tin, bài, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về CCHC; kết quả các chỉ số CCHC (PARINDEX), chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Sở cũng thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các quy trình, TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tra cứu, thực hiện. Cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị; Thông báo địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận một cửa và trụ sở cơ quan đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Sở VHTTDL Bình Thuận đã phát động tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022 và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức tham gia..

Hiện tại, Sở VHTTDL có 29 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3; 35 TTHC mức độ 4. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của cơ quan. Thực hiện đánh giá quy trình nội bộ theo kế hoạch. Thực hiện tốt việc áp dụng chữ ký số trong quá trình thẩm định và xử lý văn bản đi và đến tại cơ quan Sở. 

Với những giải pháp đồng bộ và phù hợp với thực tiễn, đến hết quý III năm 2022, Sở VHTTDL đã hoàn thành 29/31 nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch CCHC năm 2022, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.  Hiện tại, Sở VHTTDL Bình Thuận có 127 TTHC và 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Đến nay, số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 58 và số lượng, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến ở mức độ 3 là 17, mức độ 4 là 171. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Quý III năm 2022, Sở VHTTDL Bình Thuận đã hoàn thành 29/31 nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch CCHC của Sở

Song song với cải cách TTHC, Sở cũng thực hiện cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện tại, Sở VHTTDL Bình Thuận có 13 phòng/đơn vị, với tổng số 38 biên chế, 344 viên chức, người lao động thuộc các đơn vị trực thuộc; 100% công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, Sở đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững kỹ năng quản lý, nâng cao trình độ lý luận chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu công việc. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2022 Sở đã cử 08 công chức, viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị; 01 công chức học lớp Chuyên viên cao cấp, 01 công chức tham gia lớp Chuyên viên chính, 06 công chức, viên chức tham gia lớp chuyên viên.

Cùng với đó, Sở đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý và điều hành văn bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng và giải quyết công việc qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị; 100% văn bản gửi/nhận trên môi trường mạng và thực hiện liên thông đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Sở, Ban, ngành trong tỉnh (trừ các văn bản xác định mật). Nhìn chung, các đơn vị trực thuộc đã cập nhật dữ liệu đầy đủ vào trong hệ thống phần mềm chung  của tỉnh. Hệ thống mail công vụ (Email) đã được triển khai cho 100% cán bộ, công chức trong đơn vị, số hóa toàn bộ các văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở trong nội bộ ngành VHTTDL như: Giấy mời họp, lịch công tác, văn bản chỉ đạo… bằng hình thức ký chữ ký số và ban hành văn bản thông qua hệ thống mail công vụ. Hiện nay 100% công chức đơn vị sử dụng mail công vụ trong công việc.

Việc gửi, nhận và bản được thực hiện trên hệ thống, các lãnh đạo Sở và các đơn vị đã sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử thành thạo. 100% công chức, viên chức sử dụng thư công vụ trong giao dịch, trao đổi công việc. Tỷ lệ sử dụng và trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 100%. Tiến hành rà soát nhập liệu bổ sung hồ sơ và quản lý công chức, viên chức trên phần mềm quản lý của tỉnh. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong đó xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng; xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan Sở và 07 đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện 10% tiết kiệm cải cách tiền lương theo quy định. Để công tác cải cách tài chính công đi vào thực chất, hiệu quả, hàng năm, Sở đều thành lập đoàn thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc, nhằm phát hiện những sai phạm về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xác định trách nhiệm lãnh đạo, tham mưu và đề ra các biện pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Trong năm 2022, Sở VHTTDL Bình Thuận đặt mục tiêu: 100% cơ quan, đơn vị trong ngành ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 95%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng và sớm hạn đạt 100%; 100% hồ sơ TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; tích hợp 55% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở với Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50%; có ít nhất 30% trên tổng số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ sử dụng, giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu này, từ nay đến cuối năm 2022, Sở tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC đã đề ra; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC…

VD

Print
863 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top