CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

1910 Lượt xem

Công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2019 của Sở VHTTDL Lâm Đồng đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của UBND tỉnh Lâm Đồng, và Kế hoạch của Sở, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong nhận thức cũng như thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà cho người dân. Số lượng Thủ tục tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao: đạt 100%.

Có được kết quả này là nhờ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ CCHC, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của ngành; Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL. Thường xuyên rà soát, nâng cao hiệu quả của việc thực hiện giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành từ Sở đến các đơn vị trực thuộc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

 

Sở đã ban hành  kế hoạch số 03/KH-VHTTDL ngày 15/01/2019 về Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 và kiểm tra công tác thực hiện việc phân cấp đối với các Phòng VHTT. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ công chức, viên chức về nhiệm vụ CCHC; nhận thức của CBCCVC ngày càng được nâng cao, hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác CCHC, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Sở Nội vụ Lâm Đồng; Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tổ chức đối thoại trực tuyến với người dân thông qua kênh truyền hình của tỉnh tạo sự thân thiện, gần gũi, giúp người dân giải đáp những thắc mắc, khiếu nại về những vấn đề trọng tâm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức đã được tập huấn về công tác triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Trong thời gian qua thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đã tích lũy được kinh nghiệm trong công tác này và vận hành hệ thống đúng tiêu chuẩn, phát huy hiệu quả, đạt được kết quả cao. Trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, các phòng đã phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, công chức trong quy trình giải quyết công việc; có đánh giá, kiểm tra thông qua các hoạt động đánh giá nội bộ, đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng, xem xét của lãnh đạo nên công việc được kiểm soát thường xuyên và khắc phục kịp thời những sai sót; ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ được nâng lên, giảm tỷ lệ sai sót trong công việc và giảm phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

 

Hiện nay, Sở đang tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ- SVHTTDL ngày 17/9/2018 công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 105 thủ tục hành chính. Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đã đưa hoạt động của cơ quan đi vào nề nếp các phòng, các đơn vị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được phân công, cán bộ công chức đã nâng cao ý thức với nhiệm vụ được giao, phân công công việc rõ ràng. Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đối với công tác CCHC đã thực sự hỗ trợ trong công tác cải cách TTHC, đơn giản hóa các TTHC giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/5/2019): 343 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết: 336 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 19 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt: 100%.

 

Hàng năm, Sở tiến hành thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của UBND tỉnh, niêm yết công khai các TTHC đã được công bố, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của cấp trên về CCHC. Việc công bố, cập nhật TTHC thường xuyên, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC, đã tiến hành triển khai rà soát TTHC, thông qua kết quả rà soát thủ tục hành chính kịp thời phát hiện ra  những điểm không thống nhất điều chỉnh kịp thời, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành công bố.

 

Sở cũng bố trí cán bộ làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cập nhật hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định; làm việc chung với các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính của tỉnh, trang bị được một số trang thiết bị cần thiết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Máy vi tính, máy in, điện thoại, tủ đựng hồ sơ... Tiếp tục thực hiện hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, áp dụng cho 105 TTHC của Sở.

 

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quyền tự chủ về tài chính công theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ- CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, phát huy được tinh thần tiết kiệm, động viên CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần kiềm chế lạm phát, giảm chi tiêu theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006). Các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai thực hiện nghiêm túc đạt kết quả tốt.

 

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở cũng được đẩy mạnh, Sở đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020. Đã trang bị máy vi tính, máy in, điện thoại và các trang thiết bị cần thiết khác tại bộ phận một cửa phục vụ cho công việc được thuận lợi nhất. Đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Lâm Đồng thực hiện Văn phòng điện tử trong việc xử lý công văn đi - đến tại Sở và đang sử dụng mạng nội bộ trao đổi công việc; 100% CBCC sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc. Đã xây dựng được trang thông tin điện tử để phục vụ các tổ chức, cá nhân truy cập để biết thêm các thông tin, lĩnh vực cần tìm hiểu.  Tiếp tục thực hiện hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, áp dụng cho tất cả các TTHC của Sở.

 

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai những nội dung về cải cách hành chính trong chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước trong tình hình mới, kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC trong việc lãnh đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những thiếu sót, tồn tại. Niêm yết công khai các TTHC đã được công bố, thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính khi phát hiện có sự khác biệt giữa thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính đã được công bố. Rà soát trình UBND tỉnh công bố Bộ TTHC đã được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Triển khai thực hiện tốt quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

Để đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới, Sở VHTTDL Lâm Đồng tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về công tác CCHC. Ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành, thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác CCHC bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác CCHC theo định kỳ. Xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, sáng kiến mới trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

 

Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo kịp thời và đúng quy định, xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra rà soát. Tiếp tục đôn đốc tham mưu đề xuất ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Văn hóa và Du lịch theo kế hoạch năm 2019 đã trình UBND tỉnh (Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; Quyết định công nhận Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh). Tiếp tục đôn đốc Sở Tư pháp thẩm định tờ trình UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng (lần 3).

 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch CCHC năm 2019. Tăng cường triển khai công tác rà soát đơn giản hóa TTHC, cập nhật các văn bản QPPL mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời. Niêm yết các TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đăng tải trên hệ thống điện tử một cửa của tỉnh và trên trang thông tin của Sở tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch hành chính công.

 

Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo các nội dung theo đúng quy định. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí. Đánh giá chất lượng CBCC,VC trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tránh tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi của công chức. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC,VC.

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin kiến trúc Chính quyền điện tử theo quy định của Chính phủ, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở. Triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (đã thực hiện 47 TTHC trong tổng số 105 TTHC). Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/6/2016 của Thủ Tướng Chính phủ và Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở thực hiện trong năm 2019.

 

KC

Print
1910 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top