CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2021

2227 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch COVID 19, việc đẩy mạnh công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu về kế hoạch CCHC cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác chuyên môn. Đây là tiền đề vững chắc để đưa sự nghiệp VHTTDL Hà Tĩnh ngày càng ổn định và phát triển vững chắc.

Với tinh thần triển khai quyết liệt, đồng bộ, Sở đã cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VHTTDL về triển khai thực hiện công tác CCHC trong toàn ngành. Trong đó, Sở đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC tại các cuộc họp giao ban, trên cổng thông tin điện tử của ngành, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh cũng như thực hiện tuyên truyền trực quan. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở đã đôn đốc, chỉ đạo phòng VH-TT cấp huyện, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc tuyên truyền gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian, chi phí đi lại, góp phần phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay

Công tác Cải cách thể chế, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo luật, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Theo đó, Sở đã thực hiện tham mưu 2 văn bản đó là: Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị quyết 81/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh “Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” và Đề án “Quản lý và sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh”. Hiện nay, các văn bản đã được rà soát các nội dung chính sách và dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung, sau khi xin ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy định. Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực VHTTDL đều được cập nhật trên trang tin điện tử của ngành đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu các cơ chế, chính sách; Công tác triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được Sở thực hiện thường xuyên, đồng thời nghiêm túc triển khai các văn bản QPPL của Trung ương, UBND tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Trong 6 tháng, Sở đã kiểm tra và kịp thời xử lý các vấn đề sai phạm liên quan đến các lĩnh vực, hoạt động của ngành. Cùng với đó, Sở đã rà soát ban hành Danh mục và quy trình nội bộ các TTHC để đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Hiện nay, TTHC của Sở là 114 thủ tục (Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh), TTHC cấp huyện là 17 thủ tục (Quyết định số 3698/QĐ-UBND và TTHC cấp xã là 05 thủ tục (Quyết định số 3614/QĐ-UBND); Sở đã tiến hành rà soát chuẩn hóa bộ TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý và công bố trên cổng dịch vụ công của Chính phủ nhằm tích hợp vào Chính phủ điện tử.

Các TTHC về lĩnh vực VHTTDL đều được đăng tải lên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai danh mục TTHC, các mẫu đơn, mẫu tờ khai áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính, các khoản thu phí và lệ phí trong các lĩnh vực quản lý tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện mở sổ sách theo dõi, biễu mẫu trong tiếp nhận hồ sơ, phiếu hướng dẫn, phiếu luân chuyển hồ sơ, mẫu niêm yết TTHC về thực hiện cơ chế một cửa tại Sở. Đặt hòm thư góp ý, công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính của UBND tỉnh nhằm ghi nhận những đóng góp, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời có hướng xử lý.

Với mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác cải cách TTHC. Sở đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, cơ quan trong toàn ngành giảm thời gian giải quyết TTHC trong tất cả các lĩnh vực của ngành. Theo đó đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC, thời gian cắt giảm đạt bình quân trên 30% so với quy định. Sở đã cập nhật lại danh mục, quy trình nội bộ 135 TTHC hiện hành (114 TTHC cấp tỉnh, 17 TTHC cấp huyện và 03 TTHC cấp xã) gửi Sở Khoa học công nghệ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh. 

Tại Bộ phận “Một cửa”, 100% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết sớm và đúng hạn. Việc công khai các TTHC thực hiện đúng theo quy định, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm dịch vu công trực tuyển của tỉnh và qua dịch vụ BCCI được tăng lên.

Đặc biệt, sự chuyên nghiệp về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng tinh thần, thái độ phục vụ tận tình của đội ngũ cán bộ phụ trách các lĩnh vực VHTTDL ở Bộ phận “Một cửa” ngày càng được nâng cao. Với những nỗ lực trong công tác cải cách TTHC của Sở đã nhận được sự phản hồi tích cực của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước.

Sở cũng đã thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, không để chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ. Hiện Sở  đã xây dựng Đề án Sắp xếp cơ cấu tổ chức với 6 phòng chức năng (giảm 1 phòng chuyên môn); Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giảm 2 đơn vị sự nghiệp) còn 7 đơn vị. Đồng thời, Sở cũng tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý gắn với quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc sử dụng biên chế được giao đảm bảo đúng quy định, không sử dụng hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính.

Đặc biệt, trước bối cảnh dịch Coivid 19 liên tiếp có những diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong CCHC của Sở đã được triển khai thực hiện triệt để. Để thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, Sở đã ban hành Kế hoạch số 532/KH-SVHTTDL ngày 13/11/2020 về ứng dụng Công nghệ Thông tin, phát triển chính quyền số. Theo đó, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã góp phần CCHC, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí thực hiện. Hiện nay, 100% các văn bản, tài liệu của Sở được cung cấp qua môi trường mạng; 100% văn bản được ký số trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành; 100% văn bản để phục vụ cho cuộc họp được cung cấp dưới dạng văn bản điện tử cho các đại biểu trước cuộc họp nhằm giảm thời gian đọc báo cáo và tăng thời gian thảo luận trong các cuộc họp tập trung. 114/114 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp; Duy trì trao đổi xử lý hồ sơ qua mạng rút ngắn thời gian giải quyết và trả hồ sơ đúng quy định.

Những kết quả từ CCHC của ngành VHTTDL Hà Tĩnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác CCHC của Sở vẫn còn một số tồn tại khó khăn đó là: Một số phòng chuyên môn triển khai rà soát, tham mưu công bố TTHC còn chậm; Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giải quyết theo cơ chế một cửa thường xuyên thay đổi, dẫn đến một số loại công việc có sự thay đổi về thủ tục, biểu mẫu, quy trình, gây không ít khó khăn trong quá trình giải quyết công việc; Các TTHC của ngành VHTTDL thực hiện giải quyết qua Bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn hạn chế phát sinh hồ sơ, do điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin của người dân còn thấp.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong 6 tháng cuối năm, ngành VHTTDL Hà Tĩnh đã chỉ ra các giải pháp, trong đó tập trung giải quyết những nhiệm vụ mang tính đột phá đó là: Tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ về CCHC; Cập nhật, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết tại bộ TTHC mới ban hành; Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị, tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực, chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ du lịch, lễ hội, các danh hiệu văn hóa... kịp thời phát hiện và xử phạt các sai phạm trong hoạt động VHTTDL.

VD

Print
2227 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top