TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC của Ngành VHTTDL tỉnh Nam Định

839 Lượt xem

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là một chương trình có tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ 5 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính; định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách. Trong 10 năm qua, ngành VHTTDL tỉnh Nam Định đã luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện các giai đoạn cải cách hành chính nhờ đó, công tác CCHC đã đạt nhiều nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng ban hành, hướng dẫn triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được Sở VHTTDL tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Sở VHTTDL luôn chú trọng đến công tác phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành… Đây là điều kiện để Sở VHTTDL áp dụng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở luôn tích cực, chủ động tham mưu và tham gia ý kiến vào các văn bản để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm trên cơ sở Hiến pháp năm 2013 đối với chính quyền địa phương đảm bảo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ngành. Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và yêu cầu công tác quản lý ngành, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng QLNN thực hiện chương trình xây dựng văn bản pháp luật của ngành.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác rà soát văn bản QPPL đã được Sở VHTTDL chú trọng thực hiện. Quá trình rà soát đã phát hiện những nội dung không còn phù hợp qua đó đã có nhiều kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những văn bản không còn hiệu lực thi hành. Qua 10 năm, Sở đã rà soát được 12 văn bản trong đó (02 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 01 văn bản hết hiệu lực 1 phần; 09 văn bản còn hiệu lực), trong đó: có 07 nghị quyết, 05 quyết định. Đã đề nghị sửa đổi và bổ sung 12 văn bản, chủ yếu tập trung vào các quyết định. Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở thường xuyên kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những thủ tục hành chính mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực. 10 năm qua, Sở VHTTDL không có cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính.

Công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành; Sở đã kịp thời tiếp nhận, rà soát, xây dựng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở, của huyện, của xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định để các tổ chức, cá nhân kịp thời được tiếp nhận và thực hiện đảm bảo theo quy định. Sở đã tổ chức rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành phụ trách thực hiện phương án đơn giản hóa và danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những thủ tục hành chính mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực; đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng rà soát các thủ tục hành chính và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định; ngoài các thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban hành để giảm bớt phiền hà các thủ tục hành chính cho nhân dân, Sở VHTTDL không thực hiện việc ban hành thêm các thủ tục hành chính.

 

Hiện nay, Sở VHTTDL đang thực hiện 141 thủ tục trong đó có 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 16 thủ tục hành chính cấp tỉnh do UBND tỉnh công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Các thủ tục, biểu mẫu hành chính được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, công khai giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng thực hiện khi có yêu cầu. Ngoài ra còn áp dụng các hình thức công khai khác như trên trang Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định. Các cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện nghiêm túc và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp phải để khách đến quan hệ xin phép chờ đợi lâu. 100% các giấy phép, thông báo được cấp đúng hạn, không để tồn đọng, quá thời gian quy định. Tinh thần, thái độ của cán bộ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự, lễ phép, lắng nghe và tiếp nhận đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết không gây phiền hà, sách nhiễu.

Cùng với đó, Sở VHTTDL đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và của tỉnh. Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm Dịch Vụ công trực tuyến: http://dichvucong.namdinh.gov.vn cho cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ và cán bộ công chức tại các phòng có thủ tục hành chính được giao. Sở VHTTDL đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 ở một số lĩnh vực chuyên ngành. 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm và có 67/125 (53,6%) số TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2019 -2020. Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện công ích đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đế làm việc tại Sở VHTTDL, nhất là người dân ở các huyện, các tỉnh khác tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức đi lại khi giải quyết TTHC. Đến nay, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quy dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức luôn được chú trọng, các đơn vị chức năng trong ngành đã tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Sở VHTTDL đã chỉ đạo xây dựng quy chế văn hóa công sở áp dụng đối với khối văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Giao cho Văn phòng thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, theo dõi cán bộ, công chức trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đưa việc thực hiện trở thành 1 tiêu chí để bình xét đánh giá xếp loại cán bộ, công chức cuối năm, bình xét thi đua khen thưởng.

Trong 10 năm qua, Sở đẩy mạnh việc hiện đại hóa hành chính, trong đó hàng năm, Sở VHTTDL đều xây dựng ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu và những nội dung cần làm trong năm để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC của Sở VHTTDL đạt hiệu quả cao nhất. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được gửi tới từng cán bộ, công chức, viên chức của ngành, được quán triệt trong các cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Sở với lãnh đạo các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đến nay việc triển khai chính quyền điên tử, ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở trên phần mềm quản lý văn bản với tên miền: qlvbsovhttdl.namdinh.gov.vn được đảm bảo tất cả các văn bản đi và đến Sở dưới dạng điện tử; các hồ sơ công việc tại Sở được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm xử lý công việc có nội dung mật); đã có trên 2.865 văn bản được gửi, nhận dưới dạng điện tử, trừ các văn bản mật thực hiện theo quy định riêng; 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ, của tỉnh (...@namdinh.chinhphu.vn và ...@namdinh.gov.vn) để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Triển khai tốt các phần mềm, cơ sở dữ liệu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin.

Thường xuyên cập nhật tin tức trên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các hoạt động của ngành; các thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai và đã hoàn tất đều được thực hiện nghiêm theo nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Bổ sung một số trang thiết bị, điều kiện làm việc, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc. Việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết mức độ 3, 4 của Sở VHTTDL luôn đảm bảo theo đúng quy định, trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở là: 67, đạt 53,6%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ là: 628 hồ sơ; Số hồ sơ được giải quyết trực tuyến đến 4.2020 là: 350 hồ sơ.

Hàng năm Sở đều xây dựng kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ISO của Sở VHTTDL. Từ khi thành lập, Ban Chỉ đạo ISO của Sở VHTTDL đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở, chỉ đạo các phòng QLNN về việc áp dụng có hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001:2015 gắn liền với công tác cải cách hành chính, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của tháng, quý, năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay ngoài Sổ tay chất lượng và 01 Hướng dẫn nhận hồ sơ, số lượng quy trình của hệ thống quản lý chất lượng được Sở VHTTDL ban hành và áp dụng tính đến nay Sở đã xây dựng, ban hành được 42 quy trình (trong đó có 05 quy trình chung bắt buộc và 37 quy trình tác nghiệp), bao phủ 100% thủ tục hành chính trong phạm vi giải quyết của Sở VHTTDL.

Nhìn chung giai đoạn 2011 - 2020, các đơn vị trong Ngành đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được thực hiện hiệu quả. Sở đã ban hành và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Hoạt động thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, các đơn vị chuyên môn trong Ngành đã tập trung triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng mang tính thông tin nhanh, cổ động tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính. Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong việc tiếp nhận và trả kết quả, công khai các trình tự, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và các loại phí, lệ phí. Đơn giản hoá, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính để thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch công việc. Những kết quả đạt được cũng chính là tiền đề để ngành VHTTDL tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong những năm tới.

KC

Print
839 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top