TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Nhiều mục tiêu, giải pháp được đặt ra trong kế hoạch CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng năm 2022

544 Lượt xem

Trong bối cảnh dịch bệnh covid tác động mạnh đến đời sống xã hội, đặc biệt là thực hiện chuyển đổi số trên môi trường mạng, CCHC là một yêu cầu tất yếu đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục và qua đó đã mang lại những hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển của ngành VHTTDL Cao Bằng. Chính vì vậy, trong năm 2022, việc đẩy mạnh CCHC là một nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo ngành quan tâm. Để công tác CCHC đạt được những kết quả Sở VHTTDL Cao Bằng xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Những mục tiêu được đặt ra!

Theo đó, mục tiêu mà Sở hướng tới đó là tiếp tục thực hiện CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; hướng tới xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về VHTTDL.

Để hoàn thành mục tiêu này, Sở đề ra 10 mục tiêu cụ thể, bao gồm: 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác CCHC được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành VHTTDL; 100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Các văn bản được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đạt 100%; thường xuyên rà soát TTHC theo thẩm quyền được giao, giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

100% hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Duy trì thực hiện có hiệu quả Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate);

Việc triển khai thực hiện các TTHC tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (Ảnh: VD)

Thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; trên 80% đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về chế độ tự chủ.

Sử dụng Trang thông tin điện tử và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản của cơ quan, đơn vị hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Thực hiện ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, trong đó tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 95%; trên 50% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ; trên 90% tỷ lệ văn bản điện tử phát hành có chữ ký số (trừ văn bản mật); trên 90% thông tin theo quy định được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của Sở.

100% báo cáo được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo theo quy định. Cùng với đó, 100% ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền được tiếp nhận và xử lý kịp thời đảm bảo về nội dung và thời gian.

100% thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả.

Các nhiệm vụ cần phải triển khai thực hiện

Để hoàn thành mục tiêu trên, Sở đặt ra các nhiệm vụ đó là: Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các VBQPPL về CCHC; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp về văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước tại địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, tích cực phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa.

Đối với công tác cải cách TTHC: Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2022. Tiếp tục thực hiện rà soát, công bố kịp thời các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời dữ liệu TTHC lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Duy trì kết nối giữa Trang thông tin điện tử của Sở với Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh. Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông về kiểm soát TTHC. Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC do UBND tỉnh và Bộ VHTTDL tổ chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC. Tiếp tục rà soát, đề xuất các TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Song song với nhiệm vụ trên, Sở tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo hướng phân định đúng, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện phân cấp trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước được giao, tăng cường kiểm tra các nhiệm vụ đã phân cấp, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ quan trọng cần hướng tới, đó là Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 của Sở; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2149/KH-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về ứng dụng chữ ký số; tăng cường trao đổi nội bộ các cơ quan và giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử, hạn chế dần các văn bản xử lý thủ công quét đưa lên mạng. Tiếp tục duy trì khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng… Tăng cường cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở. Nâng cao khả năng khai thác Phần mềm Hệ thống một cửa điện tử đã được trang bị tại Sở; Tăng cường công tác truyền thông để quảng bá dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đúng quy định; Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3 dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử liên thông theo địa chỉ truy cập: http://caobang.motcua.vnpt.vn.

Tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn về áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do UBND tỉnh tổ chức. Duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả. Thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi quy trình phù hợp với thực tế với hoạt động của cơ quan và quy định hiện hành.

Để góp phần vào thành công chung trong việc thực hiện kế họach CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, trong năm 2022, Sở sẽ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo hướng phân định đúng, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện phân cấp trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước được giao, tăng cường kiểm tra các nhiệm vụ đã phân cấp, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

VD

Print
544 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top