CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDLCao Bằng đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

1782 Lượt xem

Theo đó, công tác CCHC  6 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL đã được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng kế hoạch. TTHC được rà soát, danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, công khai, đăng tải, niêm yết đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL thuộc pham vi chức năng quản lý của Sở được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; công tác tài chính công được công khai, minh bạch; việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đã được triển khai thực hiện.

Cụ thể, đối với công tác cải cách thể chế, Sở đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật. Kết quả xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh: Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh xây dựng 02 VBQPPL. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát các VBQPPL năm 2022, nhằm kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung trái luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Từ đó, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản QPPL mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các phòng, đơn vị tự kiểm tra trên 10 văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý do Sở VHTTDL tham mưu soạn thảo.

Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh công tác cải cáchTTHC. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện rà soát TTHC. Số TTHC được rà soát 145/145 TTHC (cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã); số TTHC công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung là 17 TTHC, phê quyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Trong số 118 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 93 TTHC.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 470/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 về công bố danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và phê duyệt quy tình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL; Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL. Hiện, số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL là 145 TTHC, trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh là 118, TTHC cấp huyện: 20; TTHC cấp xã: 07.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là giải quyết TTHC đúng thời gian quy định. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 03/6/2022 Sở VHTTDL tiếp nhận 38 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ mới tiếp nhận là: 27, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là: 06, hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang là: 05. Số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn là: 36, số hồ sơ đang giải quyết là: 02. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở VHTTDL không có phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã thực hiện phân cấp quản lý về tổ chức và biên chế cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định của UBND tỉnh và quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý các di tích lịch sử và danh thắng về cấp huyện đã phát huy tốt hiệu quả, giao trách nhiệm cho các phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện thẩm định phòng hát kinh doanh dịch vụ karaoke tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động. Phối hợp với cấp huyện giải quyết các trường hợp phát sinh trong quản lý các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở VHTTDL luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sở thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, luôn đề cao tinh thần tiết kiệm, sử dụng ngân sách có hiệu quả, đúng mục đích theo tinh thần của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản, cụ thể như: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 của các đơn vị tại Công văn số 210/SVHTTDL-VP ngày 11 tháng 3 năm 2022 về việc xây dựng phương án tự chủ tài chính năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo Nghị định số 60/2021/NĐCP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Cùng với đó, Sở tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế đã được ban hành và áp dụng để phù hợp với thực tế của cơ quan như: Quản lý, sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice, Quy chế cung cấp thông tin của Sở… Đồng thời cũng tiến hành rà soát, nâng cấp, đầu tư hệ thống máy tính và thiết bị máy văn phòng đảm bảo, duy trì thông suốt hệ thống Internet tốc độ cao đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở và phục vụ công tác chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số tại cơ quan. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; 100% công chức, viên chức trong đơn vị sử dụng, thực hiện trao đổi, tài liệu qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản trao đổi với các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100% (trừ các văn bản mật); thực hiện việc sử dụng chữ ký số theo đúng quy định 100% văn bản điện tử phát hành có sử dụng chữ ký số; Các hệ thống Hệ thống báo cáo Chính phủ, Hệ thống báo cáo Bộ, ngành, địa phương được thực hiện đầy đủ đúng theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Hệ thống báo cáo Bộ VHTTDL được vào khai thác, sử dụng thực hiện theo Thông tư số 14/2019 ngày 29/11/2019 của Bộ VHTTDL quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên rà soát, cập nhật, đăng tải các thông tin chỉ đạo điều hành, thống báo hướng dẫn của Sở, những tin tức thuộc lĩnh vực ngành quản lý ở địa phương và những thông tin quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Hệ thống Kết nối Cao Bằng thường xuyên duy trì tiếp nhận và giải quyết phản ánh, ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, tính đến ngày 03/6/2022 Sở chưa tiếp nhận phán ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Kết nối Cao Bằng và trên Trang thông tin điện tử của Sở. Sở đã thực hiện tích hợp 10 TTHC mức độ 3, 82 TTHC mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm, số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ: 06 hồ sơ, chiếm 6,1% và số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ: 06/38 chiếm 13,6%.

Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản iOffice tại một số đơn vị trực thuộc đôi lúc còn hạn chế; TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ đạt tỷ lệ thấp; Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên trong kỳ báo cáo Sở chưa có hồ sơ phát sinh.

Chính vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2022; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực VHTTDL phụ trách; Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đúng thời gian quy định;

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao; Theo dõi, cập nhật thông tin đầy đủ về công tác CCHC lên Trang thông tin điện tử của Sở; Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện, thực hiện công tác thông tin báo cáo trên Hệ thống Báo cáo của Chính phủ theo quy định.

KC

Print
1782 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top