TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Vĩnh Long triển khai kế hoạch CCHC trong năm 2022

733 Lượt xem

Kế hoạch CCHC của Sở VHTTDL Vĩnh Long trong năm 2022 tập trung vào việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý… góp phần cải thiện các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI).

Chỉ tiêu cần đạt được

Để đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong năm 2022, ngành VHTTDL đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể cần đạt được, đó là: có 100% đơn vị thuộc Sở bố trí công chức, viên chức theo bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm được phê duyệt, gắn với thực hiện phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn, giảm đầu mối bên trong, bỏ cấp trung gian, thực hiện theo nguyên tắc một đơn vị thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC theo quy định.

Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC và công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: Đảm bảo 100% danh mục các TTHC tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố phù hợp, đúng với quy định của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định của Trung ương; 100% TTHC được công khai, niêm yết theo quy định; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; Tối thiểu 80% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.  100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính cho cá nhân, đảm bảo đúng hạn, trước hạn. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định. Thực hiện đầy đủ việc cập nhật, xử lý 100% kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Có từ 95% trở lên số văn bản ban hành của các đơn vị trực thuộc được ký số và gửi liên thông trong hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Có 100% văn bản không mật được các đơn vị trực thuộc trình Sở dưới dạng điện tử. Đảm bảo Trang thông tin điện tử của Sở công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Các nhiệm vụ cần triển khai

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, kế hoạch của Sở cũng xây dựng những nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong công tác CCHC. Trong đó, tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở và kế hoạch của đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện CCHC thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị. Phát huy nhân rộng các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC trong toàn Sở. Chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Triển khai các nhiệm vụ cải thiện Chỉ số CCHC của Sở (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tham mưu soạn thảo ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh theo đúng quy định, trình tự, thủ tục; đảm bảo kịp thời quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của cơ quan nhà nước cấp trên đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

Đối với công tác cải cách TTHC, trong năm 2022, Sở sẽ tập trung công khai, minh bạch 100% các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở theo quy định của pháp luật bằng các hình thức thích hợp như trên trang Thông tin điện tử của Sở, niêm yết TTHC của ngành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính cho cá nhân, đảm bảo đúng hạn, trước hạn. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết TTHC theo quy định (nếu có).

Đồng thời, Sở sẽ tiến hành thu thập phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để từ đó kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; khuyến khích và nhân rộng việc áp dụng những giải pháp mới, sáng kiến hữu ích để nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác cải cách TTHC. Thực hiện đầy đủ, kịp thời Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và được liên kết đến Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị.

Song song với việc cải cách TTHC, Sở sẽ tập trung cải cách tổ chức bộ máy cũng như cải cách chế độ công vụ và tài chính công. Theo đó, Sở sẽ tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các đơn vị, đảm bảo việc quản lý sử dụng đúng quy định. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3048/QĐ-UBND, ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC của Sở, giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai các quy định về tiểu chuẩn ngạnh công chức; Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm được phê duyệt, gắn với thực hiện phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn, giảm đầu mối bên trong.

Tổ chức xét tuyển viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh, đăng ký thi thăng hạng viên chức theo quy định; tuyển dụng công chức khi có nhu cầu. Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, trách nhiệm người đứng đầu nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót và kiến nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm trong thực thi công vụ, quan liêu, tiêu cực, tham nhũng. Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước trong chi thường xuyên và chi đầu tư công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách tài chính công gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tại các đơn vị thuộc Sở.

Đặc biệt trong năm 2022 nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, ngành VHTTDL sẽ tiếp tục duy trì và ứng dụng các chương trình, phần mềm dùng chung của tỉnh đã được triển khai. Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm thuộc dự án chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long. Đẩy mạnh công tác ứng dụng chữ ký số trong ứng dụng văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số kết hợp các phần mềm nghiệp vụ của Thuế, BHXH, Kho bạc nhà nước. Xây dựng giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng 4.0 định hướng đến năm 2025. Tiếp tục áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, đơn vị; đồng thời, thực hiện chuyển đổi sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi.

KC

Print
733 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top