CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

1630 Lượt xem

Xác định việc nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VHTTDL đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức về mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Những kết quả đã đạt được

Công tác CCHC của Sở VHTTDL được triển khai đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện CCHC chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của ngành.

Thực hiện niêm yết công khai Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở VHTTDL; Quyết định số 1493/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Du lịch trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận một cửa Sở VHTTDL tại trung tâm hành chính công; tại tiền sảnh cơ quan. Bên cạnh đó, thực hiện công khai, các khoản thu phí, lệ phí, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và người dân giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Thường xuyên thống kê, rà soát, sửa đổi bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; công tác niêm yết công khai quy trình tiếp nhận, hồ sơ thủ tục và lệ phí về TTHC được đầy đủ, rõ ràng để tổ chức và công dân biết và thực hiện.

Cùng với đó, Sở VHTTDL đã ban hành các kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính. Yêu cầu từng phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát từng TTHC đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo không gây phiền hà cho tổ chức và người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ tính riêng năm 2018, Sở VHTTDL đã tiếp nhận 182 hồ sơ, trong đó: 164 hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa, 14 hồ sơ thuộc lĩnh vực thể dục thể thao, 4 hồ sơ thuộc lĩnh vực du lịch, 100% số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Nội dung giải quyết đúng quy định, không có kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL. Trong Quý I/2019 (từ ngày 01/01/2019 đến 01/03/2019 đã tiếp nhận và giải quyết 31 hồ sơ cấp phép, trong đó lĩnh vực Văn hóa 29 hồ sơ; lĩnh vực Du lịch 2 hồ sơ; 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Sở cũng đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định cụ thể chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với công chức của Sở; công khai minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước nhất là việc mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản và các khoản chi khác; đồng thời công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân và trong công tác tổ chức cán bộ. Trên cơ sở đó tất cả các hoạt động đều được công khai minh bạch trong hội nghị cán bộ, công chức đầu năm.

Công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn nhằm giảm thiểu công tác CCHC được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo. Theo đó, tính đến thời điểm này, 100% công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở có hòm thư điện tử riêng, sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình soạn thảo và tra cứu văn bản. Duy trì tốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của nhà cung cấp VNPT theo chỉ đạo của UBND tỉnh với 100% các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở, các công chức, viên chức sử dụng phần mềm trong quy trình xử lý văn bản đến, đi của Sở, góp phần giảm thiểu thời gian làm việc và tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. Đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Sở VHTTDL thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống, bảo đảm nguyên tắc “nhanh, chính xác, đúng pháp luật”, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động hành chính tại cơ quan. Tiếp tục duy trì cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên trang thông tin điện tử đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL tại địa chỉ http://vhttdl.sonla.gov.vn; Triển khai xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 3 dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thực hiện việc rà soát TTHC theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để từ đó kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, tại Trụ sở cơ quan và tại Trung tâm hành chính công. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức. Tính đến hết Quý I/2019, Sở VHTTDL không nhận được phản ánh, kiến nghị của công dân về việc giải quyết TTHC.

.... những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh công tác CCHC

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh công tác CCHC đó là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác CCHC của Sở. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch chính sách trong việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp,...các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức.

Tập trung triển khai có hiệu quả về quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm đối với người đứng đầu trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác CCHC; chấn chỉnh xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh đơn giản hóa, công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, thực hiện công khai quy chế phối hợp tiếp nhận và giải quyết kết quả TTHC của người dân và doanh nghiệp giữa Sở VHTTDL với Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch. Thường xuyên tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo Sở với các tổ chức, doanh nghiệp. Thông qua việc tổ chức Hội nghị gặp mặt các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành hàng năm để kết hợp tuyên truyền đối thoại giữa lãnh đạo Sở với các tổ chức doanh nghiệp để thông tin về TTHC, giải đáp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến CCHC của Sở.

Tập trung vào việc tiếp tục rà soát, đánh giá TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp trên các lĩnh vực Ngành quản lý. Trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để từng bước bảo đảm đạt chuẩn về tiêu chuẩn, chức danh. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương khối cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm phát hiện và kịp thời xử lý đối với các cán bộ, công chức, viên chức sai phạm.

KC

Print
1630 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top