TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Sơn La đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022

197 Lượt xem

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong việc thực hiện công tác chuyên môn, Sở VHTTDL đã đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022 và đạt nhiều kết quả khả quan về các mặt, như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Những kết quả đạt được

Trong 6 tháng năm 2022, các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về CCHC đã được đảng ủy, Ban giám đốc chỉ đạo, sát sao. Công tác CCHC được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tiến hành quyết liệt theo các Quyết định mới ban hành của Bộ VHTTDL, theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở rà soát, tổng hợp để trình UBND tỉnh công bố 153 danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở, trong đó 126 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh; 20 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; 07 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.

Số TTHC thực hiện tại Sở đều được công khai đầy đủ, rõ ràng, trên cổng thông tin điện tử của Sở và được niêm yết tại bộ phận một cửa của Sở; Thời gian giải quyết kịp thời, nhanh gọn, rút gắn thời gian theo quy định; phí lệ phí được thực hiện theo đúng thông tư hướng dẫn. Việc xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

Bộ máy hành chính tổ chức, cán bộ đã được kiện toàn, sắp xếp; Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới. Bên cạnh đó, việc cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục duy trì và đạt kết quả.

Việc tổ chức, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng theo quy định. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/6/2022 Sở đã ban hành văn bản theo thẩm quyền: 1293 Công văn đi; 223 Quyết định; 93 Tờ trình; 228 Báo cáo.

Sở đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (106/155 TTHC cắt giảm thời gian giải quyết). 100% TTHC của Sở được công bố, niêm yết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở tại Cơ quan Sở; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: svhttdl@.sonla.gov.vn/ mục TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả tại Bộ phận Một cửa của Sở - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Kết quả giải quyết TTHC (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/6/2022), Sở đã giải quyết: 50 hồ sơ trong đó: Trả sớm hạn: 46 hồ sơ, đúng hạn: 4 hồ sơ; hồ sơ chưa đến hạn: 0 hồ sơ; hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ. Sở đã Thông báo và đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 41 TTHC ( trong đó mức độ 3 là 34 thủ tục, mức độ 4 là 07 thủ tục).

Công tác đào tạo bồi dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2022 được chú trọng,  Sở đã cử 03 CCVC tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 04 CCVC tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 01 công chức tham gia thi chuyển ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp; 06 CCVC tham gia thi chuyển ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Đến nay, ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch có 01 đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; Có 06 đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Các đơn vị sự nghiệp chủ động xây dựng phương án tự chủ và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt (tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 07/12/2021), theo đó các đơn vị nhà nước đảm bảo chi thường xuyên gồm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Thư viện tỉnh, Nhà hát ca múa nhạc tỉnh, Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT tỉnh; Các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên gồm Bảo tàng tỉnh, mức độ tự chủ 43%, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật & Du lịch mức độ tự chủ 24%. Tuy nhiên, đối với các đơn vị sự nghiệp khi thực hiện tự chủ còn gặp khó khăn vướng mắc, cụ thể: Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của sở và các đơn vị trong ngành còn gặp nhiều khó khăn, trụ sở làm việc được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, chưa thu hút được khách hàng nên kết quả thu chưa cao như: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh chưa có rạp chiếu phim; Nhà hát ca múa nhạc tỉnh chưa có nhà hát để hoạt động biểu diễn…từ đó chưa có thu nhập tăng thêm nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

Sở đã thực hiện công khai tài chính, tài sản theo quy định hiện hành (năm 2022 công khai dự toán tại Quyết định số: 558/QĐ-SVHTT&DL ngày 24/12/2021; Công khai quyết toán năm 2020 tại QĐ số 368/QĐ-SVHTT&DL ngày 06/8/2021). 100% các đơn vị trong ngành xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị trước khi ban hành đều được tổ chức, thảo luận rộng rãi, đảm bảo tính dân chủ, công khai trong đơn vị.  100% các đơn vị trong ngành đã xây dựng và ban hành quy chế quản lý tài sản công ngay từ đầu năm và được tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức khai thực hiện theo đúng quy định. Mua sắm, sửa chữa, điều chuyển tài sản, thanh lý tài sản đều được các đơn vị triển khai đúng quy trình, quy định của nhà nước; Mua sắm công khai theo đúng tiêu chuẩn định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tăng giảm tài sản với Sở Tài chính theo đúng quy định.

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Để đẩy mạnh hơn nữa công  tác CCHC trong 6 tháng cuối năm, Sở đã đề 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác CCHC đảm bảo theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022;  Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bộ phận một cửa của cơ quan Sở VHTTDL tại Trung tâm Hành chính công, cũng như thực hiện đơn giản hoá TTHC theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Thực hiện việc rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng luật đã ban hành theo Kế hoạch năm 2022;  Báo cáo kết quả thực hiện CCHC theo định kỳ.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện việc rà soát và sắp xếp cán bộ công chức, viên chức của toàn ngành theo kế hoạch; Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thăng hạng, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức gắn chế độ trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thi hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến các đơn vị trong ngành; Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chính sách tinh giản biên chế, triển khai có hiệu quả Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định vê thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý sử dụng tài sản của các cơ quan đơn vị trong ngành theo Nghị định 130/NĐ/CP, ngày 17/19/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trong toàn ngành quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thu sự nghiệp theo quy định của Nhà nước.  Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 tại cơ quan; Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động khai thác hệ thống mạng LAN; Internet của cơ quan Sở VHTT&DL vào hoạt động hiệu quả, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin tại địa chỉ Http://vhttdl.sonla.gov.vn; Tiếp tục duy trì, áp dụng phầm mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc tại cơ quan sở; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng ban cơ quan.

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền cách cách hành chính: Niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, trong đó chỉ đạo lập chuyên mục về công tác CCHC; tại tiền sảnh cơ quan Sở; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh.

KC

Print
197 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top