CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Phú Yên đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2022-2030

979 Lượt xem

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, giai đoạn 2022-2030, công tác CCHC ngành VHTTDL tỉnh Phú Yên sẽ tập trung vào 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2030

Đối với công tác cải cách thể chế hành chính: ngành VHTTDL Phú Yên sẽ tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực ngành đảm bảo chất lượng, hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; tăng cường tổ chức lấy ý kiến của người dân, tổ chức trong quá trình xây dựng VBQPPL. Tăng cường kiểm tra, rà soát VBQPPL, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản cho phù hợp theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời đến đội ngũ công chức, viên chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp; thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm.

Công tác cải cách TTHC: phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.  100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên; 100% TTHC của Sở có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo lộ trình Kế hoạch số 499/KH-SVHTTDL ngày 18/3/2021. Phấn đấu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%; 100% TTHC thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch được công bố, công khai và cập nhật kịp thời. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối đa 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025.

Đến năm 2030, 100% TTHC, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên; 100% TTHC của Sở có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 85%. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 95%.

Về cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: mục tiêu đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp của Sở hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 và đến năm 2030 tiếp tục giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp của Sở hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

Bên cạnh đó, thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng viên chức ngành VHTTDL. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch công chức, viên chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm.

Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trên 30% số lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc Sở có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đối với công tác cải cách tài chính công, đến năm 2025, thực hiện có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan để đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm các quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân phối thu nhập bổ sung; thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường phân cấp, tạo quyền chủ động cho đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2030, giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, ngành VHTTDL tỉnh tập trung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đến năm 2025 sẽ phối hợp hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các TTHC thuộc lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 80% các hệ thống thông tin của Sở có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng thời gian quy định. 50% hoạt động kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 70% hoạt động kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Giải pháp cần thực hiện

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC giai đoạn 2022-2025, ngành VHTTDL tỉnh Phú Yên đã đề ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó sẽ tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở trong việc triển khai các nội dung CCHC để đảm bảo Kế hoạch này được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đề ra; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian; phân công rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và chú trọng công tác thi đua, khen thưởng trong CCHC.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội bằng nhiều hình thức phù hợp; tăng cường lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực ngành quản lý; thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức. Bố trí công chức, viên chức có năng lực xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của cơ quan; ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Cùng với đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đổi mới phương thức đánh giá công chức, viên chức, lao động dựa trên kết quả công việc; có chính sách khuyến khích về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và tạo cơ hội thăng tiến, phát triển cho những cá nhân có trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính.

KC

Print
979 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top