CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Ninh Thuận phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành (DDCI)

992 Lượt xem

Đó là một trong những mục tiêu mà ngành VHTTDL Ninh Thuận đặt ra trong công tác CCHC năm 2023. Cùng với đó, Sở đặt mục tiêu hoàn thành 100% Kế hoạch, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

Theo kế hoạch CCHC năm 2023, 100% hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được xử lý trên môi trường mạng; ít nhất 80% hồ sơ luân chuyển nội bộ các cơ quan nhà nước được thực hiện theo phương thức điện tử; trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC của Sở; 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu, trình HĐND và UBND tỉnh ban hành đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngành VHTTDL tỉnh đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là bảo đảm sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận. Thường xuyên rà soát, tham mưu bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các Luật, văn bản của Trung ương ban hành; thường xuyên thanh tra, kiểm tra giám sát trong việc tổ chức thực thi pháp luật thuộc lĩnh vực VHTTDL.

Đẩy mạnh công tác tham mưu đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực VHTTDL, công khai minh bạch tất cả TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, quy định thời gian giải quyết, phí - lệ phí để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL.

Hàng năm ban hành kế hoạch kiểm soát, rà soát TTHC nhằm kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những TTHC không cần thiết, không phù hợp hoặc không đáp ứng được các quy định về TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan Sở theo quy định; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Triển khai thực hiện các quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ. Thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập và tự học, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; Đề cao trách nhiệm và đạo đức trong việc thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức.

Bổ sung hồ sơ, kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2022; Thực hiện tốt chế độ chính sách cán bộ công chức, viên chức; kịp thời nâng ngạch, bậc lương; đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Đẩy mạnh cải cách tài chính công; đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện có hiệu quả ngân sách được giao, hoàn thiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số bằng việc tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, nhất là nâng cao chất lượng các cuộc họp trực tuyến, nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kế hoạch chuyển đổi công nghệ Ipv6, trong đó: rà soát tổng thể hiện trạng thiết bị, hệ thống máy chủ, dịch vụ, phần mềm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở nhằm đánh giá khả năng, cách thức chuyển đổi sang công nghệ mới; đề xuất đầu tư các thiết bị cần thiết, thay dần các thiết bị lạc hậu không đủ năng lực xử lý hoặc không có hỗ trợ IPv6.

Tiếp tục thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt tỷ lệ 100% (trừ văn bản mật và văn bản giấy phải gửi theo quy định của pháp luật); áp dụng thực hiện tốt một số phần mềm đã được triển khai thực hiện để xử lý tốt và đạt hiệu quả công việc theo kế hoạch được giao. Thực hiện tốt việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2005 tại cơ quan Sở.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2023, ngành VHTTDL Ninh Thuận tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023. Từ đó, nâng cao chất lượng CCHC, nhất là trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền CCHC đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về CCHC cho công chức, viên chức và người dân. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC; kịp thời xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC.

Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong toàn ngành, gắn với Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ V. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025;

Tập trung tuyên truyền để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền về cải cách TTHC bằng nhiều hình thức; cách tiếp cận và sử dụng các tiện ích của chính quyền điện tử trong việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; cách thức thực hiện TTHC trực tuyến ở mức độ 3, 4 và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ. Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên các công cụ truyền thông của Sở.

KC

Print
992 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top