CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2023

610 Lượt xem

Năm 2023, Sở VHTTDL Nam Định hướng đến đẩy mạnh công tác CCHC nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, triển khai có hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu năm 2023.

Những kết quả đạt được trong năm 2022

Trong năm 2022, công tác CCHC của Sở VHTTDL Nam Định luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về CCHC. Đồng thời, Sở cũng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC của Sở.

Các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành được thực hiện nghiêm túc; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành được đẩy mạnh. Cùng với đó, Sở đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.

Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả của cán bộ công chức được cử đến làm việc tại Trung tâm phụ vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện để giải quyết công việc của người dân thuận lợi, nhanh chóng. Nâng cao được tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. 100% Hồ sơ của công dân được giải quyết trước hạn đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Sở cũng đã thực hiện tốt Kế hoạch số 86/KH-UBND cuar UBND tỉnh về việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Từ 10/12/2021 đến ngày 10/12/2022 đã tiếp nhận 247 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó có 25 hồ sơ lĩnh vực du lịch, 06 hồ sơ lĩnh vực TDTT, 4 hồ sơ lĩnh vực di sản; 212 hồ sơ lĩnh vực văn hóa. Trong đó giải quyết trước hạn 219 hồ sơ, đúng hạn 25 hồ sơ, không có hồ sơ qúa hạn.

Cùng với đó, Sở đã triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến cho 100% TTHC đủ điều kiện quy định tại Nghị định 42/NĐ-CP thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; tiếp tục triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích…;

Nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2023

Để đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2023, ngành VHTTDL Nam Định sẽ tập trung thực hiện rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Sở ban hành đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức. Kịp thời xử lý các vướng mắc dẫn đến việc giải quyết TTHC bị chậm, muộn; việc trả lại, bổ sung hồ sơ TTHC đối với người dân, tổ chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị.

Theo đó, ngành VHTTDL tỉnh Nam Định cũng đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về CCHC trên trang tin điện tử của Sở. Khuyến khích các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng (Hội thảo chuyên đề, Hội thi, bài thi tìm hiểu về CCHC…). Áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp mới đã được công nhận; tích cực, chủ động nghiên cứu, sáng tạo nhiều giải pháp mới để nâng cao hiệu quả công tác CCHC.  

Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với sự thay đổi của Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư mới ban hành. Tổng hợp, báo cáo các văn bản, nội dung quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới; có thông báo đến từng cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tham mưu để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chủ động tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để kịp thời triển khai Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt gắn quá trình xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước.

Đảm bảo công khai 100% văn bản quy phạm pháp luật trên trang tin điện tử của các sở; thuận tiện cho công dân, tổ chức trong việc tiếp cận văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh ngay sau khi được ban hành, gắn liền với việc tăng cường công tác thu thập thông tin, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong việc tổ chức thi hành pháp luật.

Kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản trái pháp luật; các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng trong phản biện và giám sát thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin.

Cập nhật kịp thời, công bố, công khai chuẩn hóa danh mục các TTHC ngay sau khi cơ quan Trung ương công bố mới; sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC đã hết hiệu lực. Đảm bảo cập nhật TTHC đầy đủ, đúng quy định, thống nhất trên Cổng DVC trực tuyến của tỉnh, các Trang tin điện tử và Bộ phận một cửa các cấp. Công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC.

Ban hành và triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.  Thực thi phương án đơn giản hóa các trường hợp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng, chuẩn hóa và triển khai thực hiện quy trình nội bộ điện tử đối với 100% TTHC. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức, tập trung ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, chính sách xã hội. Xây dựng các giải pháp phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các TTHC liên thông nhằm đảm bảo thời gian thực hiện, quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan trong các bước giải quyết TTHC.

Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật chính xác đầy đủ thông tin hồ sơ và quá trình giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Triển khai xác thực điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thực hiện giao dịch TTHC. Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối.

Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của Sở.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong cơ quan; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở Đề án của tỉnh đảm bảo chỉ tiêu giảm số đơn vị sự nghiệp; giảm chi trực tiếp từ ngân sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập và lộ trình tinh giản biên chế.

Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm và nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở gắn với công tác chuyển đổi số.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Chủ động xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xây dựng kho dữ liệu điện tử dùng chung, kho dữ liệu điện tử cá nhân và hệ thống thu thập, xử lý, chuẩn hóa dữ liệu.

KC

Print
610 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top